ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 65 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат П., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

Явява се свидетелката Т.  А.М..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението. Считам че вещото лице изчерпателно е отговорило на поставените въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на явилата се свидетелка в днешно съдебно заседание, като снема самоличността и и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Т.  А.М. – 32 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните, работи във фирма „Бългериън Хъни продъктс”.

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ П.: Познавате ли А.С. и В. С., откъде ги познавате и от кога?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Познавам и двамата. Те са баща и син. Познавам ги, защото работих във фирмата на А.С. като технически сътрудник или секретар през от 2009 г. до 2011 г. Бяхме в един офис, който се намираше в хотел „България”. Фирмата на А.С. беше в офис в хотел „България”, като и г-н В. С. стоеше там. Понеже офисът е разграден – едно по-голямо помещение и едно по-малко, което беше със стъклена преграда, В. С. стоеше в остъкленото помещение. Тогава беше общински съветник и му беше близо до общината. Това ми е връзката с тях.

ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли представа за имуществените им отношения – даване, получаване на пари. Случвало ли се е пред Вас да се уговарят нещо и какво, документи ако сте виждала?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Това съм го виждала и не само, но аз като технически сътрудник пишех въпросните разписки, които сте виждали. Самият договор не съм  го виждала, защото просто аз тогава не бях там на работа, но разписките по този договор съм изготвяла аз.

АДВОКАТ П.: Кой Ви е молил да изготвяте разписките и от кого са били подписвани?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Разписките ме е молил да пиша В. С., тъй като освен, че бях технически сътрудник в офиса на А.С., аз помагах много и на В. С. в политическата му дейност, т. е. бяхме в един политически проект с него. Аз съм била и в структурата на партията, на която беше председател. Аз съм виждала как двамата са подписвали разписки. Има една първа разписка, която не съм писала аз, защото не бях на работа. За точни дати и точни разписки като бройка може да излъжа, защото е било преди доста време, но сега като погледна документа, си спомням, но не мога да кажа точния брой. Тези разписки, които съм изготвяла, съм присъствала на подписването им.

АДВОКАТ П.: Виждала ли сте да се броят пари между двамата?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Да, в повечето случаите съм ги броила и аз, защото съм доверено лице на двамата като технически сътрудник. Най-голямата сума, която аз съм броила беше 50 000 лева, след това имаше по 20 000 лева и по 30 000 лева, но колко точно не си спомням.

ВЪПРОС НА СЪДА: Освен суми по този договор за управление, да сте присъствала на предаване на други суми между тях във връзка с бизнеса?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Не съм виждала предаване на други големи суми, които да не са свързани с разписките, които съм изготвяла, и с този договор.

АДВОКАТ П.: Не Ви ли се е струвало странно да се изготвят такива разписки между баща и син?

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам. Личните впечатления защо се изготвят тези разписки мисля, че не са относими.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: От кога до кога бяхте на работа при В. С.?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: При В. С. точно на работа с трудови правоотношения не съм била, но бяхме в един политически проект. Той беше общински съветник и аз бях технически секретар в партията – местна партия в Бургас, след това бях в управителния съвет само член, нямах някаква дейност. В. С. беше в тази партия в периода 2009-2011 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Кога се съставяха разписките – в деня на предаване на парите, по-късно, по-рано?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Имало е моменти, в които В. С. минава, вика ме в стаята и ми казва: „Т., (това е българското ми име) би ли изготвила разписка за предаване на пари за въпросната сума!” Отива на заседание и се връщам и докато се върне аз съм я съставила. Плащането на парите, съставянето на разписките и подписването са ставали в един и същи ден.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Винаги ли са присъствали двамата при съставянето на разписките и предаването на парите?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Винаги.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Дали имате представа дали В. С. е ходил да тегли парите, тъй като са доста, дали от банкови сметки ги е теглил или в брой ги е имал?

СВИДЕТЕЛКАТА М.: Не зная, при мен идваха в брой и аз ги броях така.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да прогласите на първо място нищожността на ревизионния акт, включително и да постановите, че същият е незаконосъобразен и неправилен. Подробни съображения ще развия в писмени бележки.

Претендирам направените разноски, за които представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Само искам да отбележа с няколко думи по отношение на договора. Оказва се, че самият договор и разписките се появяват в това производство. Преди това не съществуваха в хода на ревизията на В. С.. Налице е противоречие между декларираното от жалбоподателя и представените  разписки като дати. Договорът е за управление на средства, а не за представяне на средства за лично ползване и освен тях няма други документи, удостоверяващи неговото изпълнение – отчети, изплатени възнаграждения и т. н.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, като моля за срок за представяне на по-подробни писмени бележки.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: