ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На втори април                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 65 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Да се приеме административната преписка.

В настоящото заседание заявявам, че нямам доказателствени искания. Намирам, че не следва да се събират такива с оглед направените доводи за незаконосъобразност на ревизионния акт, а именно издаден в производство при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при определяне на данъка по чл. 122 и сл. от ДОПК, с оглед връчване на уведомление по чл. 124 ДОПК едновременно с ревизионния акт на 31.07.2013 г. – месец и половина след срока за приключване на ревизията и моля съдът да се произнесе въз основа на представените доказателства по преписката и тези доводи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Тъй като с ревизионния акт е приключило производство по определяне на задължения за данък по ЗДДФЛ по реда на чл. 122 ДОПК, по който ред констатациите на ревизиращия орган се ползват с презумптивна доказателствена сила, съдът намира за необходимо да укаже на жалбоподателя, че за него е доказателствената тежест да обори фактите, установени от ревизиращия орган. Това доказване следва да бъде извършено включително с ангажиране на специални знания, а именно чрез извършване на съдебно-икономическа експертиза.

Отделно от това, настоящото указание съдът мотивира и със законовото задължение, проверката за законосъобразност на ревизионния акт да обхване както изискванията за процесуална законосъобразност, така и тези за материална законосъобразност, още повече, че в настоящото производство съдът дължи произнасяне по същество по отношение на дължимостта на задълженията за ревизираното лице за периода, обхванат от ревизионното производство, приключило с оспорването на ревизионния акт.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е доказателствената тежест да обори фактите, установени с оспорения ревизионен акт. В случай, че същият желае да ангажира изготвянето на съдебно-икономическа експертиза и с оглед процесуална икономия, това следва да бъде сторено с писмена молба в 14-дневен срок от днес.

Предвид дадените указания и необходимостта от осигуряване на възможност за реализиране на законово гарантираното право на защита в процеса, съдът ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.06.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: