О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/14.02.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на четиринадесети февруари,  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 65/2013 година,

 

Производството е образувано по жалба, озаглавена “възражение” от М. *** против заповед № РД – 08 -  879/23.11.2012 година на кмета на община Руен.

С определение № 84/11.01.2013 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена държавна такса 10 лева – за разглеждане на оспорването.

Указанието на съда е получено лично от жалбоподателя на 23.01.2013 година (лист 28), като до настоящия момент не е изпълнено. Срокът по чл. 158 ал.1 от АПК е изтекъл на 30.01.2013 година (работен ден).

Неотстраняването на установената нередовност е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

По изложените съображения, на основание чл.158  ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, озаглавена “възражение” от М. *** против заповед № РД – 08 -  879/23.11.2012 година на кмета на община Руен.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 65/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

 

            Определението, може да се обжалва с частна жалба пред Върховен администра - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: