ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 10.03.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На десети март                                                   две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 65 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

         За ОТВЕТНИКА - Община Царево, редовно уведомен, се явява адв. М.

        

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Обжалва се мълчалив отказ на кмета на Община Царево, да се произнесе по заявление, с което се иска обезщетение за отреден чрез ПУП недвижим имот за обществената инфраструктура.

 

         АДВ. М.: На първо място: относно недопустимостта по оспорването, тъй като жалбоподателят оспорва мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт. В случая според нас е изтекъл срок за сезиране на съда с жалба, тоест за срока по чл. 149, ал. 2 от АПК е налице просрочие на жалбата, като същата следва да се остави без разглеждане и да се прекрати производството. На второ място: оспорвам допустимостта и поради наличието на влязъл в сила административен акт, тъй като заповедта, с която е одобрен ПУП-ПРЗ с така наречената първа регулация, с която се отчуждават имоти за техническата инфраструктура е обявена на жалбоподателя и е влязъл в сила, тоест налице е и друга предпоставка по чл. 159 от АПК за прекратяване на производството. На трето място: предвид, че липсва правен интерес на жалбоподателя ще Ви моля да го задължите да представи актуална скица от Агенцията по кадастър за процесния имот. Искането е неоснователно, тъй като липсват предпоставките по чл. 16, ал. 5 и 4 от ЗУТ. С одобряването на ПУП стойността на имота на жалбоподателя се е увеличила и тази стойност е по-голяма от стойността на отчуждението на тази техническа инфраструктура, тоест той няма право и на обезщетение.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

         ЗАДЪЛЖАВА Община Царево да представи пълната административна преписка по мълчаливия отказ.

         УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от уведомяването да представят титули за собственост на посочените в жалбата недвижими имоти, както и актуални скици на същите от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.09 г. – 13,40 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: