ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 659 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЛАНЕТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД, редовно уведомен се представлява от процесуален представител адв.Б., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

           ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява процесуален представител ю.к. Д.Н., надлежно упълномощена, с приложено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Явява се вещото лице  З.Ч.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

          Ю.К. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

          Производството е образувано по жалба от „Планета Инвестмънт груп“ АД, ЕИК 2015513741, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Цариградско шосе“ №*** срещу Заповед №355/20.02.2018 година, издадена от Кмета на Община Несебър за премахване на незаконен строеж „Асфалтова настилка и бетонов бордюр“ изграден в поземлени имоти с идентификатори 51500.505.165, 51500.505.340 и51500.505.334 по КККР на гр.Несебър, община Несебър, обл.Бургас.

          Иска се отмяна на издадената заповед като неправилна и незаконосъобразна.

          Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.Б.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Считаме, че Община Несебър следва да докаже характера на строежа, тъй като считаме, че не е коректно определен и извършените СМР не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, а текущ ремонт. В нейна тежест е, да докаже категорията на строежа. В заповедта е посочено правно основание без да са посочени фактическите основания защо Община Несебър приема, че строежът е четвърта категория. Считаме, че в тежест на Община Несебър е да докаже мястото, където е извършен строежа. Община Несебър не са използвали като индивидуализиращи белези ПИ по смисъла на КК, а от друга страна борави с понятието улици, което е предмет на регулационните планове-данни, които се намират в Община Несебър. Имаме и доказателствени искания. Моля да приемете по делото откази от жалби на лицата, които са подавали жалби срещу незаконното строителство.

          Ю.К.Н.: По отношение на жалбите, те не са послужили за производството. По отношение на доклада нямам възражение. Моля да приемете преписката изпратена по делото. Моля да приемете под опис доказателства, които смятаме, че са относими предвид изготвената експертиза. Представям заглавна страница, обяснителна записка и ситуация на част „Архитектура“ от екзекутивната документация, одобрена на 17.05.2008г. за обект хотел „Люляк“ /Планета/-КК Слънчев бряг-изток, община Несебър,УПИ ІІІ,кв.36, Извадка от рег.план, одобрен със заповед №105/07.12.2000г. на кмета на Община Несебър за парцел ІІІ, кв.36 на к.к.“Сл.бряг-изток“, Извадка от застроителен и регулационен план, одобрен със заповед 105/07.12.2000г.на кмета на община Несебър и заповед №РД-02-14-698/04.05.2001г. на МРРБ за СПН за парцел ІІІ, кв.36 по плана на КК „Сл.бряг-изток“, заповед №554/05.11.2003г., ведно с графична част, Чертеж частично изменение на план за регулация за обект проект ЧИПРЗ на УПИ ІІІ,кв.36 по ПУП-ПРЗ на КК „Сл.бряг-изток“ Община Несебър, ведно с копие на писмо до ИД на „Слънчев бряг“АД от ИД на Агенцията на приватизация и предхождащото го писмо от ИД на „Слънчев бряг“АД до ИД на Агенция за приватизация, относно разрешение за продажба на 528 кв.м. ид.части от новообразувания УПИ ІІІ в кв.36 по ПУП на к.к.Слънчев бряг-изток.

АДВ.Б.: По представените доказателства: Считам, че предмета на настоящето производство е установяване на факти към момента на издаване на заповедта. Представените доказателства не са включени в констативния протокол от 2017г. и 2018г. и не са послужили на административния орган за издаване на заповедта. В този смисъл считам, че  е недопустимо административният орган да се позовава на доказателства в хода на съдебното производство, които не е имал предвид и не е ценил в хода на административното такова. Нещо повече,  последният ясно е заявил, че в Община Несебър не са намерени строителни книжа. От представените такива  е видно, че за обекта има одобрени строителни книжа и екзекутивна документация. Представените доказателства не са послужили за формиране на решаващата воля на административния орган и са недопустими. Ако прецените, че същите са допустими Ви моля, да ни дадете възможност да се запознаем подробно с тях, доколкото същите представляват отново част от доказателствата, които се намират в Община Несебър. Представят се и доказателства за частично изменение  на ПУП-вете, без да е налице цялата документация по одобрение и изменение на регулационния план на имота. Правото на собственост и изменение във връзка с това искане считаме, че са ирелеватни особено що  се касае до процедурата до „Слънчев бряг” АД, доколкото по смисъл на Закона за пътищата  и ЗУТ и улиците, които  са наречени имоти не могат да бъдат частна собственост имоти 51500.505.340  и 51500.505.334. В обжалваната заповед административният орган третира имотите такива  по КК, а не по регулационен план. Доказателствата, които ангажира процесуалния представител на ответника касаят имоти по регулационен план, изменението на застроителния план, но не и на регулационния план, за който в делото продължава да няма информация, какви са коректните  му  граници и съседи.

Моля в случай, че допуснете доказателствата и приемете, че същите имат значение, да посочите доказателствената тежест на страните, кой факт  установяват и в чия доказателствена тежест лежи установяването на този факт, за да имаме възможност да организираме защитата си.

Ю.К.Н.: Заглавната страница и заверено копие от ситуациите представям доколкото вещото лице е използвала,  които отбелязвания ги няма, и в тази връзка считам, че са относими и с оглед изясняване на фактическите обстоятелства представям заверено копие на документите. През годините измененията касаят само застроителния план. Регулационният план е във вида от 2000 година, одобрен със Заповед №105 на кмета на Община Несебър.

Съдът намира, че представените по делото в днешното съдебно заседание писмени документи от процесуалните представители на страните са относими към предмета на разглеждане на делото, като тяхната преценка по отношение на законосъобразността на оспорения административен акт ще бъде извършена съвместно с останалите установени по делото факти и обстоятелства при постановяване на  решението.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заверени от процесуалния представител  на жалбоподателя копия на два броя откази на жалба на Й.Л.Б.и Куда Влъчева Павлова, както и заверено копие от входящи номера на откази на други жалбоподатели, освен посочените.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени документи от процесуалния представител на ответната страна,  описани подробни в приложения към тях опис, както следва: Заглавна страница, обяснителна записка и ситуация на част „Архитектура“ от екзекутивната документация, одобрена на 17.05.2008г. за обект хотел „Люляк“ /Планета/-КК Слънчев бряг-изток, община Несебър,УПИ ІІІ,кв.36, Извадка от рег.план, одобрен със заповед №105/07.12.2000г.на кмета на Община Несебър за парцел ІІІ, кв.36 на к.к.“Сл.бряг-изток“, Извадка от застроителен и регулационен план,одобрен със заповед 105/07.12.2000г.на кмета на община Несебър и заповед №РД-02-14-698/04.05.2001г. на МРРБ за СПН за парцел ІІІ,кв.36 по плана на КК „сл.бряг-изток“, заповед №554/05.11.2003г., ведно с графична част, Чертеж частично изменение на план за регулация за обект проект ЧИПРЗ на УПИ ІІІ,кв.36 по ПУП-ПРЗ на КК „Сл.бряг-изток“ Община Несебър, ведно с копие на писмо до ИД на „Слънчев бряг“АД от ИД на Агенцията на приватизация и предхождащото го писмо от ИД на „Слънчев бряг“АД до ИД на Агенция за приватизация, относно разрешение за продажба на 528 кв.м.ид.части от новообразувания УПИ ІІІ в кв.36 по ПУП на к.к.Слънчев бряг-изток.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 6178/04.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. -  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Работила съм с екзекутивната  документация, която беше в жалбоподателя.

ВЪПРОС НА АДВ.Б.: Може ли да определите по данните от административната преписка и делото в кои имоти е изградена асфалтово-бетоново настилка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Настилката е положена в имот 51500.505.165, парцела на хотел „Планета” и улиците 51500.505.340 и 51500.505.334. При огледа съм установила, че има такава изпълнена настилка в имота на жалбоподателя и тротоара на улица 51500.505.340. Цитираните улици в делото също са с асфалтова настилка, но при огледа бяха в друг цвят, не като новоположената, поради което не съм се произнесла, че настилката е изпълнена от жалбоподателя.

ВЪПРОС НА АДВ.Б.: Съобразно проекта ли са изпълнени СМР-тата?

Ю.К.Н.: Не касаят вертикалната планировка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Изпълнена е по границите на парцела. Съгласно документацията, намираща се при жалбоподателя през 2008 година е посочено, че е изпълнена асфалтово-бетонова настилка и 16 паркоместа. Да, съответства към проекта към 2008 година

ВЪПРОС НА АДВ.Б.: Колко паркоместа има?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: 16 паркоместа.

ВЪПРОС НА АДВ.Б.: Коя категория е строежа според Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако е верен екзекутива аз не мога да говоря за строеж, а за текущ ремонт, запечатка върху съществуваща асфалтово-бетонова настилка. Нямала съм като въпрос да отговоря за категорията на строежа.

ВЪПРОС НА АДВ.Б.: Техническите характеристики  променени ли  са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да отговоря, не съм изследвала.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Не сте правила проверка в общинската администрация по отношение на регулацията, кадастъра дали има разминаване и дали проектът какъвто е представен се съхранява в Общината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Нямала съм задача да установя доколко парцела е в рамките на собствеността и на плановете в Общината. Аз трябваше да установя каква е настилката, не съм превила справка по отношение наличие на проект, тъй като ми беше  представен екзекутив. Не ме смути отбелязването, ако беше нова регулацонната линия, щеше да се види.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Как вещото лице е направило извода, че на лист №1 (ситуация) е посочен видът на настилката пред хотел „Планета“, запасана на стр.4, последен абзац. Може ли да предявим ситуацията, както е представена днес, ако липсваше този запис къде на ситуацията е положена настилката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: През 2008 година, когато обекта е въведен в експлоатация има бетонова настилка.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: При общината го няма този запис, с ръкописен текст, от който вещото лице прави извода, че към момента на приемане през 2008 година там е била изпълнена бетонова настилка и сега е направен  текущ ремонт с асфалтово покритие

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Вярно е, че в ситуацията, върху която аз съм изготвила заключението си съм посочила, че към 2008 година е била изпълнена бетонова настилка, не мога да кажа защо има разлика между документа, който е предоставен от жалбоподателя и документа, който се показа в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: От графичната част, както е показано може ли да се направи изводът, ако не е записано ръкописно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:  Не може да се направи изводът и не може да се каже. Към 2008 година е била изпълнена асфалтово- бетонова настилка.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Какво е отношението на тази екзекутивна документация към вертикалната планировка и има ли отношение?

АДВ.Б.:  Аз възразявам, това е правен въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има отношение. Би следвало да се посочи, че там е бетонова настилка, а сега е само асфалтова настилка. Искам да добавя, че там видимо е имало асфалтова настилка, защото в югоизточната част асфалто-бетоновата настилка се различава и там не е полаган асфалтово запечатващ слой. Това доказва, че е имало асфалтова настилка, но кога, не мога да кажа.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: В този проект се вижда, че има озеленяване, че има поставени лампи. Ако беше бетонова настилка как могат да бъдат поставени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предварително, по време на строителството е направено парковото осветление.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Ние твърдим, че не е налице текущ ремонт, тъй като според нас, видно от документацията не е имало асфалтова заливка към 2008 година. Освен това при проверките на място е установено премахване на базалтови плочи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: През 2008 година е имало асфалтово-бетонова настилка, в последствие са сложени плочи, те ползват основата на бетоновата настилка. Демонтират се плочите и се слага асфалтово запечатващ слой. Аз вярвам на екзекутива, че към 2008 година има асфалтово-бетонова настилка. След което, видно от снимките и констатациите на общината в даден участък са били положени базалтови плочи, които към 2017г. са демонтирани и върху съществуващата основа и асфалтово-бетонова настилка и направен запечатващ пласт и приемам, че има извършен  текущ ремонт. Това е направено още 2008 година.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Ако го нямаше този запис, как правите извода, че това са зелени площи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Дадено ми  е. Премахнато е всичко това и е направена бетонова настилка.

АДВ.Б.: Община Несебър казва, че е положен асфалт. В преписката не е констатирано какво е било. Само казват, че е полаган  асфалт, не казват какво е било преди това. Втори факт, по всички документи тази територия е предвидена за паркинг. Трети факт,  там не са били обособени паркоместа и към сегашния момент с въпросния ремонт, който е извършен е изпълнено всичко това, както е в строителната документация. На четвърто място - няма спор, че уличната мрежа е елемент на техническата инфраструктура. В тази връзка, това мое твърдение към момента като паркинг ли е изпълнен или има друго предназначение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, има разчертани паркоместа.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: В констативно-съобразителната част  на заключението си казвате, че на регулационната линия е изпълнена ограда. Само, че в констативната част на стр.4, третия абзац казвате, че на уличното платно е изпълнен бордюр.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Казвам, че е извършена запечатка и е запазен стария уличен бордюр.Това съм посочила в заключението, има го и на снимка. Оградата според мен е в парцела на жалбоподателя, асфалтирал е тротоара, но е запазен стария бордюр, само на тази улица.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Когато привихте заключението си, запознахте ли се с окомерната схема на Констативния акт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, запознах се. Площите, които съм посочила в заключението са на базата на тази ситуация, не на окомерната схема. Това не може да се каже, тъй като геодезически трябва да се измери, трябва да има строителна линия.

АДВ.Б.: На окомерната схема не е указано никъде коя е действаща регулационна граница!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Базирам се на екзекутива, а не на окомерната схема.

АДВ.Б.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.К.Н.: Вещото лице е работило по екзекутива. Забележката по отношение на експертизата е, че при изготвяне на заключението си вещото лице е работило по предоставен от жалбоподателя екзекутив, върху който има положен ръкописен текст, какъвто липса в екзекутива съхраняван в общината и за който ръкописен текст не става ясно кога е и от кого е посочен. Самото вещо лице заяви, че изводът, който прави по отношение на асфалтовата настилка на място е изцяло обосноват от този ръкописен текст.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Екзекутивната документация е одобрена през 2008 година и обекта е въведен с  приемателна комисия. Не мога да не вярвам в това.

АДВ.Б.: Ако не асфалт, какво е?

Ю.К.Н.:Никъде не  е посочено, че са паркоместа.

ВЪПРОС НА СЪДА: Ако на паркоместата не е имало асфалтова настилка, така както заяви процесуалния представител на ответника, какво би могло да има според Вас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Трябва да има трайна настилка. Има специални бетонови плочи. Трябва да има основа, не може върху трева. Трябва да има основа, например с чакъл, пясък, което да бъде трамбовано и уплътнено. Там има и магазини и трябва да има трайна настилка.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.: Вие казвате, че няма вертикална планировка. Това не е ли предмет на вертикална планировка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, това се посочва.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Екзекутивната документация сама казвате, че няма отношение към вертикалната планировка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В тази, която ми беше предоставена  нямаше вертикална планировка.

Ю.К.Н.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът, след като изслуша заключението на вещото лице и изразените от страните становища  намира, че същото е пълно и  обосновано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изготвеното от вещото лице З.Ч.А. заключение по възложената съдебно-техническа експертиза.

Да се изплати на вещото лице възнаграждение в размер на 300.00 (триста) лева, съобразно представената справка-декларация.

 

АДВ.Б.: Няма да соча  други доказателства.

Ю.К.Н.: Бих искала да представя констативен акт, който касае строеж, представляващ „ограда“ изпълнен на същото място, от който  е видно, че тази ограда навлиза в улицата. От този констативен акт  е видно, че строежите попадат в имота с предназначение в КК за улица. Моля да бъде приет  КП №12 в заверено копие, заедно с окомерна схема към него.

АДВ.Б.: Моля да не приемате представения констативен акт, тъй като същия изхожда от общината. Цели да удостовери твърдените от общината обстоятелства, но същия не представлява годно доказателство по смисъла на АПК, доколкото граница на имот било по регулационен или кадастрален план не се установяват с окомерна схема или скица, поради горното Ви моля, да изключите същия от доказателствата по делото.

Ю.К.Н.: Искам да направя уточнение, че представената от мен окомерна скица се различава от приетата като доказателство по делото заедно с КА №2/23.01.2018 година. Настоящата е цветна и касае друг строеж, който е изпълнен на същото място, различен от процесния, но на тази окомерна скица е видно, че двата строежа подадат в улица.

АДВ.Б.: Това са доказателства, съставени от страната и няма как да се ползват в настоящето производство, касаят и друг строеж.

 

Съдът намира, че представената от процесуалния представител на ответната страна окомерна скица, приложена към КА №12/27.02.2018г. не следва да бъде приета като доказателство по настоящето дело, тъй като не се отнася за обекта, предмет на разглеждане в настоящето производство.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на ответната страна за приемане и прилагане  по делото  на констативен акт №12/27.02.2018 година,  заедно с окомерна скица.

СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

АДВ. Б.: Моля, да уважите жалбата като основателна. Считам, че не са налице основанията за издаване на същата. Моля, да ми определите срок за писмени бележки.Твърдим, че не е строеж, а текущ ремонт. Няма изменение на техническата инфраструктура съгласно изискванията на ЗУТ, за който е необходимо издаване на строително разрешение.

Ю.К.Н.:Моля, да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата. Считаме, че не са налице твърдените в нея пороци, че е спазен материалния закон, спазени са процесуалните правила при изготвяне на обжалвана заповед.

 Моля да ми бъде даден срок да изложа в писмен вид съображенията си. Моля за юрисачениеконсултско възнаграждение.

 

Съдът определя 7 дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: