Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  852                     05 май  2016  година               град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на двадесет и осми април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Г. Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Д.

Прокурор  Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 659 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

          Образувано е по касационна жалба на директора на РИОСВ - гр.Бургас против решение № 10/02.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 805/2015г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено Наказателно постановление № 4/13.07.2015 год. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на „Екоколект“ АД  с ЕИК по Булстат 200730421, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Мадрид“ №38, представлявано от Ю.С.Д. за нарушение на чл. 15 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ вр. чл.24 ал.1 т.4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки/обн. ДВ,бр.85/2012 г./ е наложена имуществена санкция в размер на 50 000.00 лева на основание чл. 148 ал.1 т.6  ЗУО.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Моли същото да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът - „Екоколект“ АД, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд- Царево да се отмени като незаконосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Царево, с решение № 10/02.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 805/2015г. по описа на съда, е отменил Наказателно постановление № 4/13.07.2015 год. на директора на РИОСВ- Бургас, с което на „Екоколект“ АД  с ЕИК по Булстат 200730421, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Мадрид“ №38, представлявано от Ю.С.Д. за нарушение на чл. 15 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ вр. чл.24 ал.1 т.4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки/обн. ДВ,бр.85/2012 г./ е наложена имуществена санкция в размер на 50 000.00 лева на основание чл. 148 ал.1 т.6  ЗУО.

За да постанови решението, районният съд е счел, че посочените дата и място на извършване на нарушението в наказателното постановление, не кореспондират на датата и мястото в констативния протокол, с който е било установено нарушението. Приел е, че това е основание за отмяна на наказателното постановление, тъй като не става достатъчно ясно кои са времевите граници на бездействието и в кой момент деянието, за което се следва административнонаказателна отговорност, е било извършено.  Районният съд е обосновал извод, че към 3.11.2014г.  „Екоколект“ АД  не е извършил нарушението, за което е ангажирана отговорността му, тъй като към посочената дата все още не е бил изтекъл срокът за изпълнение на даденото му предписание от контролните органи с протокола от 2.10.2014г., като се има предвид, че първоначалният срок е бил до 2.11.2014г., но е удължен до 22.12.2014г., видно от писмо изх.№ 7711/14.11.2014г. на РИОСВ – Бургас. Изложени са мотиви, че „Екоколект“ АД  е извършило всички необходими и зависещи от него правни действия, за да изпълни даденото предписание, а именно като е депозирало искане в ДНСК за въвеждане в експлоатация на посочената в АУАН сепарираща инсталация на 16.12.2014г., в рамките на предоставения му и удължен от РИОСВ срок за изпълнение на предписанието. Приел е още, че  неправилно е ангажирана отговорността на дружеството за забава на държавен орган да издаде посоченото решение, което е обвързано със законова процедура, сроковете за изпълнението на която не зависят от лицето, инициирало процедурата.

         Санкцията е наложена на „Екоколект“ АД  за това, че към 3.11.2014г. за създадената от дружеството сепарираща инсталация, обслужваща системата за РСОО в общините Приморско и Царево, разположена на площадка с местонахождение гр.Китен, 1000 кв.м, част от ПИ № 000153, представляващ „Претоварна станция за битови отпадъци към регионално депо Созопол“ не е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация от съответния компетентен орган. Посочено е в НП, че така описаното нарушението е видно от писмо до РИОСВ от 3.11.2014г., с което е поискано удължаване на срока на предписанието до 22.12.2014г., и от писмо изх.№ 7711/18.12.2014г., с което е представен входящ номер за назначаване на държавна приемателна комисия от ДНСК. По идентичен начин е описано нарушението и обстоятелствата, свързани с неговото извършване в съставения на „Екоколект“ АД  АУАН № 4/21.01.2015г. 

Основните възражения на касатора са, че предмет на административнонаказателното производство е нарушение, което трае във времето и докато същото не бъде отстранено, може да бъде ангажирана отговорността на нарушителя по съответния ред. В случая, „Екоколект“ АД  не е разполагало с разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението за предварително третиране на отпадъците от опаковки и при първоначалната проверка на 2.10.2014г. и въпреки, че на дружеството е дадена възможност да се снаби с него, на по-късен етап, това не е изпълнено. Сочи се, че е недопустимо от МОСВ да определят дата за изпълнение на това задължение, различна от тази заложена от законодателя.

Решението е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Съдът споделя изводите на районния съд, че след като към момента на съставяне на АУАН, не е изтекъл срока за изпълнение на даденото на дружеството предписание, който е бил удължен до 22.12.2014г., то следва да отпадне отговорността на „Екоколект“ АД  за  нарушението на чл.15 от ЗУО във вр.чл.24, ал.1, т.4, буква „а“ от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че дружеството е предприело всички необходими действия за изпълнение на даденото му задължително предписания  в рамките на предоставения от РИОСВ-Бургас продължен до 22.12.2014 г. срок, както и в удължения по разпореждане на зам.министъра на околната среда и водите срок за привеждане на инсталациите за сепариране, обслужващи системите за разделно събиране на отпадъци  от опаковки на територията на цялата страна в съответствие с чл.24, ал.1, т.4, буква „а“ от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, до 30.03.2015 година. Издаването на разрешението за въвеждане в експлоатация  на съоръжението, съобразно изискването на цитираната от наредбата разпоредба е свързано с протичане на процедура, за сроковете на изпълнение, на която не са отговорни лицата инициирали процедурата, а компетентните държавни органи. Следователно изобщо не е следвало да се ангажира административнонаказателната отговорност на дружеството.

Като е достигнал до същите правни изводи, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

По тези съображения и на основание чл. 221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

             

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/02.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 805/2015г. по описа на Районен съд - Царево.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.