О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№822                             07.04.2015 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на седми април                                                                       две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

частно административно дело № 659 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производство по реда на чл.268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по постъпила жалба от В.С.Г., ЕГН-**********,***, срещу решение № 16 от 20.02.2015г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № 002099/2009/000043/26.01.2015г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП офис Сливен.

Съдът след като се запозна с представените по делото доказателства, намира следното.

При преценка за допустимост на жалбата съдът установи, че решение № 16 от 20.02.2015г. е връчено с известие за доставяне на пратка с № 5100013018297 на пощенския оператор „М и БМ Експрес”ООД (л.10 от делото, задната страница). В това известие е посочено, че пратката е получена на 9.ІІІ.2015г. лично от В. Ст. Г., за което е положен и негов подпис. В жалбата самият жалбоподател също е посочил, че е получил оспореното решение на 09.03.2015г.

На основание чл.268, ал.1 от ДОПК издаденото от компетентния орган решение по чл.267, ал.2, т.2, 4, 5 и 6 (каквото е процесното – по т.5), може да се обжалва от длъжника или взискателя пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата срещу решение № 16 от 20.02.2015г. е подадена от В.Г. по пощата на 23.03.2015г., видно от приложения плик и поставеното върху него клеймо от пощенската станция в Сливен. При това положение следва да се приеме, че същата е подадена след изтичане установения в закона 7-дневен срок за обжалване, който при връчване на оспореното решение на 09.03.2015г., е изтекъл на 16.03.2015г. (понеделник).

На основание чл.159, т.5 от АПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК така подадената жалба следва да остави без разглеждане като просрочена и да се прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство.

 На основание изложените съображения, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Г., ЕГН-**********,***, срещу решение № 16 от 20.02.2015г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № 002099/2009000043/26.01.2015г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП офис Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 659/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 

 

 

СЪДИЯ: