ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 659 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургаснефтепроект” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат  С., редовно преупълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ С.: Във връзка с процесните осигуровки, може ли вещото лице да каже дали счита, че те са правилно осчетоводени в счетоводството на дружеството-жалбоподател, както ги е посочила по месеците, в които ги е изследвала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Съставените счетоводни записвания са в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. По повод осчетоводяване на здравните и социални осигуровки, същите са внесени в месеца, през който е изплатено материалното стимулиране.

АДВОКАТ С.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имат уточняващ въпрос относно отговора на въпрос № 4. На какво се дължи различието в стойностите, които предлагате в сравнение с тези по ревизионния акт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Различието се дължи на начина, по който са разпределени премиите. И в двата случая премиите са разпределени пропорционално на броя на месеците назад във времето до изчерпване на размера на премията, която е над максималния осигурителен доход 2000 лева за м. декември. Но в ревизионния доклад не са съобразени броя на работните дни на всяко от лицата, на което са разпределени премиите и от там се получава различието в моите изчисления и тези, които са направени в доклада, защото има лица, които нямат отработен пълен месец. Съгласно цитираната наредба за разпределение назад във времето на тези възнаграждения, това става на база на отработените дни и аз съм съобразила отработените дни, т. е. когато лицето има например отработени 8 дни, размерът е пропорционален на отработените дни. От там идва това различие .

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението досежно отговора на въпрос № 4, като считаме, че не е следвало да се извърши съобразяване с броя на отработените дни, тъй като са по трудов договор и се касае за ДМС и не следва да се съобразят реално отработените дни.

АДВОКАТ С.: Ако се разпредели назад за 12 месеца, а не за три, това ще се отрази ли на осигуровките ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога така да кажа, защото размерът на премията добавям към трудовото възнаграждение така, че трябва да знам какво е то за съответния месец, за да видя дали стигам до осигурителния праг, защото може в този месец да е получено възнаграждение над 2000 лева и не следва да се дължат осигуровки след като добавя премията.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 1200 лева, 750 лева да се изплатят от внесения по делото депозит, остатъкът да се внесе от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение сумата ще бъде събрана по реда на принудителното събиране.

 

АДВОКАТ С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата на посочените в нея основания и отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен. Ще си позволя да акцентирам на три неща. На първо място, за мен стана ясно, че при определяне назад във времето на размера  на осигурителния доход, органът по приходите е действал субективно, а не на база представени доказателства. Той е имал изрични указания от дирекция ОДОП, преди това дирекция ОУИ, която веднъж е отменила ревизионния акт в тази връзка и го е върнала със задължителни указания да се съобразят доказателствата и да се изясни трудът, за който съответните премии са изплатени, кога е положен – дали в месеца, дали е за предходни месеци. Тук не става ясно защо органът по приходите е взимал тримесечни периоди назад и това не кореспондира с доказателствата по делото, сред които са заповеди на управителя, разшифровки на съответните възнаграждения за месеца, въобще според нас от доказателствата става ясно, че възнаграждението, за което е изплатена премията, е изпълнено в съответния месец и следва да се дължат осигуровки за съответния месец.

Стана ясно, че не са съобразени отпуските и неработните дни при изчисляване на дължимите осигуровки назад във времето.

Друго важно нещо, на което искам да акцентирам, това е, че лицата, които са били в отпуск или неработоспособни, което е един от основните мотиви, видно от подробната експертизата и приложенията към нея, се вижда, че нито едно от тези лица не е отсъствало през целия месец. Те имат два, три, пет неработни дни, а в останалото време са били на работа, което за нас означа, че са могли да произвеждат продукта за премиите.

Видно от доказателствата по делото, които не са обсъдени от органа по приходите, не за всеки месец са изплащани допълнителни възнаграждения – премии, т. е. те са изплащани в рамките на годината три или четири пъти, като има месеци, в които е реализирана далеч по-голяма печалба от други месеци, но не са изплатени премии, което означава, че това не представлява форма на скрито възнаграждение, а в определени месеци ръководителят е преценил, че неговите служители са реализирали добри резултати.

Моля да ни присъдите разноските по делото, за които представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, тъй като при издаване на ревизионния акт са спазени материалните и процесуалните изисквания на закона. Считаме, че събраните писмени доказателства в хода на ревизията в своята съвкупност дават основание да се направи извод, че изплатени премии в края на всяко тримесечие на ревизирания период се отнасят и следва да се разпределят върху предхождащите ги два месеца.

На основание чл. 161 ДОПК моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 3343 лева, а предвид изхода на делото при присъждане на адвокатски хонорар, моля да съобразите § 2а от ПЗР на Наредба № 1 и константната съдебна практика, съгласно която ДДС не се заплаща като разноски.

В указан от съда срок ще представя кратки писмени бележки.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ С.: Дори в хипотезата, която е приел органът по приходите, ревизионният акт е незаконосъобразен, тъй като за разлика от заключението на вещото лице, подходът е механичен, без да се отчитат действително отработените дни, за които евентуално би следвало да се дължи преразпределяне на полученото допълнително възнаграждение, с оглед изчисляване на данък общ доход и дължими осигуровки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция в спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: