ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 659 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургаснефтепроект” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Я., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата и доказателственото искане, като моля да допуснете допълнителна задача към съдебно-счетоводната експертиза, която съм формулирала в писмена молба, която представям.

Моля да приемете представените писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Няма да ангажирам допълнителни доказателства.

По отношение на приложените към жалбата доказателства, предоставям на съда въпроса за събирането им. Същите са частни документи в преобладаващата си част и представени в хода на ревизионното производство.

Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, моля същото да не бъде уважено, тъй като експертизата не се явява необходима. Установени в ревизията и неоспорени между страните са фактите за кои месеци, кога и в какви индивидуални размери са изплатени премии от дружеството, както и че върху същата са удържани съответните осигурителни вноски. Спорният момент по делото се свързва с това дали ревизиращият орган е направил правилна преценка на доказателствения материал в неговата съвкупност.

По повод искането да се допусне допълнителна задача към експертизата, също считам, че в тази си част не се явява необходима, тъй като от съдържанието на ревизионния акт става ясно как са разпределени, за кои месеци и за кои лица премиите. По тези факти не се спори между страните.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да бъде допусната и съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени на стр. 8 от делото (последна на жалбата). Вещото лице следва да отговори и на въпроса, формулиран в допълнителна молба, представена в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата  и административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя с жалбата и в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 750 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.10.2013 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: