ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,29.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 659 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДОРОСЛАВА ЮНИМЕКС СТРОЙ” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М..

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор К..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Във връзка с направеното в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна оспорване на документи, издадени от доставчика „Ви Ем Консулт Интернешънъл” ООД, представям извлечение от Алфа банка от сметката на дружеството за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2010г.

Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт М.: Не възразявам да се приеме това доказателство.

Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по приемането на представеното в днешно съдебно заседание доказателство.

Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.М.: Моля да уважите жалбата и отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля да приемете в предвид подробните съображения изложени в жалбата. Същите са в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз по данъчни дела. В случай, че уважите жалбата, моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще представя в писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 10 534 лева.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за основателна. Считам, че ревизионния акт и потвърждаващото го решение са неправилни и незаконосъобразни. В настоящото съдебно производство не се доказаха по безспорен начин изводите на органа по приходите за нереалност на извършените доставки от „Империал 08” ЕООД, „Метал Груп Инежнеринг” ЕООД, „Ви ЕМ Консулт Интеренешънъл” ЕООД, „Юнимекс строй” ООД. 

Считам, че от събраните доказателства се установи противното, а именно, редовно водено счетоводство както при жалбоподателя, така и при четиримата доставчици, като са налице доставки от страна на жалбоподателя и към последващи клиенти. Считам, че с представените документи по безспорен начин са доказани извършените доставки.

Моля да постановите решение в този смисъл.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на пълномощниците на сраните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: