ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 658 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:24 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Й.Х., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят „Синева 2001“ ООД, редовно призован, се представлява от законния представител Х.Й.Х..

За двамата жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат Е.М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника кмет на община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощен, представя пълномощно

За заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д.Т.от АК Пловдив, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ М.: С оглед редовното призоваване на страните - да се даде ход на делото.

Връчено ни е становище на „Оренда 777“ ЕООД, с което се иска оставяне без разглеждане на подадената от нас жалба, по което сме представили становище, като считаме, че оспорването допустимо.

Становището на заинтересованата страна се основава на текст на подзаконов нормативен акт – Наредба и там пишело кой е адресат на заповедта. Само че преценката не е по Наредбата, а по реда на чл.154 от АПК, където засягането на права и интереси обосновава участието. На нас ни е връчена заповедта, ние се ползваме от разрешение за строеж за изграждане на бунгалата и представяме ѝ договор за собственост. Чрез тезата, че ние нямаме правен интерес в настоящото производството и същото трябва да се прекрати, всъщност се прави опит да бъдем лишени от правна защита от издаването на една незаконосъобразна заповед.

Нашите права и интереси са засегнати от представената заповед, ние сме собственици на бунгалата, участници сме в административното производство, връчен ни е констативен акт, връчена ни е ѝ заповедта и в това си качество я обжалваме.

АДВОКАТ Н.: Считам, че не следва да се дава ход на делото, тъй като жалбоподателите не са легитимни да обжалват заповедта.

Евентуално, ако приемете същите за допустими жалбоподатели, оспорвам жалбата като неоснователна.

АДВОКАТ Т.: Считам, че ход на делото в настоящото производство не следва да бъде даден. Развили сме кратки съображения с писмена молба въпреки, че представляваното от мен дружество не е получило, извън призовка, нищо.

По допустимостта считам, че не е налице правен интерес от страна на жалбоподателите и същите не са легитимирани да обжалват оспорения акт и не са страна в процеса, не са собственици на поземления имот, върху който е констатирано незаконното строителство, нито са носители на вещни права върху същия имот.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Жалбоподателят твърди в жалбата си, че притежава надлежна процесуална легитимация, а по отношение на материалната легитимация по-скоро същата следва да се докаже в процеса. За целта такъв процес следва да се осъществи и да се съберат доказателства, поради което на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано против заповед № РД-01-78/01.03.2018г. на кмета на община Царево, с която е наредено премахването незаконен строеж „Бунгала“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48619.64.37 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Царево, м. „Нестинарка“. В диспозитивната част на заповедта е посочено, че предвид липсата на данни за извършителя на строежа или носителя на вещни права върху имота, премахването следва да се извърши от собственика на поземлен имот 48619.34.37 - заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД.

Съдът ДОКЛАДВА, че заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД е депозирала молба вх. №4766/25.04.2017г., въз основа на която е конституирана като заинтересованата страна и съдът е изпратил съобщение, което е получено на 25.04.2018г.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че по делото днес, в 09:18ч., е постъпило становище от адвокат М.. Становището е във връзка с молбата на заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД за недопустимост на производството по делото и искане то да бъде прекратено, поради това, че е инициирано от ненадлежна страна.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Поддържам процесуалните и материалноправните съображения в нея. Твърдим, че оспорената заповед е издадена при съществено нарушение. В нея не е конкретизиран обекта на разпореждане. За обект е посочено „бунгала“, а от скицата се вижда, че има 20 бунгала, но за кои бунгала става въпрос не е ясно, в мотивите се говори само за бунгала.

Поддържам и оплакването, че разрешението за строеж не се отнася за процесните бунгала. В становището са направени и доказателствени искания за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза. Тази експертиза, която е представена по делото, е изслушана в производство по чл.207 от ГПК, но тя няма тази доказателствена стойност в настоящото производство, защото не е изготвена и изслушана в този процес.

Твърдим, че са допуснати значими процесуални нарушения, като липсва срок за доброволно изпълнение, а заинтересованата страна твърди, че е пропусната да се издаде заповед за доброволно изпълнение.

Поддържам и оспорването за издаване на заповедта по чл.225, ал.3 от ЗУТ, както и другите доводи посочени в жалбата.

Правим искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставени въпроси от 1 до 3 в становището.

Правният интерес е свързан с договори за придобиване на активи, разрешение за строеж. Ние твърдим, че бунгалата са преместваем обект и не е налице строеж и в тази връзка е и искането ни за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Във връзка с липсата на конкретизация на бунгала е представена и скица.

Съдът към адвокат М.: Към молбата има представени нотариални актове, за кои имоти става въпрос в тях?

АДВОКАТ М.: Те са за собственост на „Синева 2001“ ООД и Х.Х., но са на съседни имоти.

Заповедта е за имот с идентификатор 48619.64.37. Ние придобиваме и твърдим, че имаме право върху цялата почивна база и придобиваме в собственост имоти. Доказателственото искане е мотивирано в становището - за липса на строеж по §5, т.38 и че разрешението за строеж не се отнася за тези бунгала, въпроси 2 и 3.

АДВОКАТ Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на предоставени от закона правомощия и при спазване на административнопроизводствените правила и не са налице визираните нарушения.

Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза по поставени въпроси, които съм посочил в нарочна молба, която представям. Това е във връзка с доказателствената тежест в административното производство по оспорване на административния акт.

АДВОКАТ Т.: Оспорвам жалбата, като твърдя, че оспорената заповед не страда от посочените пороци. Същата е издадена от компетентен орган, в рамките на изложените от закона правомощия, годна е според доверителите ми да породи правни последици, като представям в днешното съдебно заседание в оригинал и в заверен препис за нуждите на съдебното производство поканата, която е връчена на доверителите ми за доброволно изпълнение, като необходим реквизит на оспорената заповед. Твърдим, че доверителите ми са изпълнили заповедта, защото „Оренда 777“ ЕООД се легитимира като собственик на имота и това е видно от справка във всеки един регистър, воден от държавата. В рамките на вменените от закона задължения нито общината, нито административният съд няма задължение да изследва въпросите за собствеността и конфликтите за собственост, защото носителят на вещни парва се установява според официалните регистри и вписвания. В този случай оспорвам представените от колегата писмени доказателства, като средства, с които той да обоснове своята материална легитимация на жалбоподател. Писмените договори не са договори за валидност, за обосноваване право на собственост на сгради, постройки, право на строеж. В този смисъл смятам, че е неотносима ѝ представената съдебна експертиза, която е относима и която е съставена в производство пред гражданския съд.

Моля да допуснете въпросите и съдебно-техническата експертиза, като ще се надявам, че и ние ще се ползваме от нея.

АДВОКАТ М.: Поканата за доброволно изпълнение е неотносима към настоящото производство. Поканата е последващ административен акт. Тя е с дата от 02.03.2018г. и касае друг спор, спор по незаконосъобразност по изпълнение на заповедта. Тя не е част от производството по оспорване на самата заповед, тя е и последваща и от нея не могат да се черпят аргументи.

По повод доказателствата за собственост, това е, че бунгалата имат статут на преместваеми обекти и като такива те могат да бъдат придобивани по този начин. Ние твърдим, че поради неоспорване на факта на ползване на имота, сме собственици и по давност на сградите, наречени бунгала, всички тези от почивната база, защото ние не знаем кои са предмет на разпореждането от заповедта.

АДВОКАТ Т.: Във връзка с поканата за доброволно изпълнение, срокът за изпълнение като задължителен реквизит, съгласно произнасяне на ВАС, може и да бъде даден и в покана към адресата на заповедта. В този смисъл процедурата, която община Царево е предприела е този срок да се фиксира в поканата и това е задължителен реквизит.

По отношение на разрешението за строеж - фиксираните като брой бунгала, като разрешение за строеж, са различни от тези, които реално към момента твърди жалбоподателката, че стопанисва и притежава. На разрешението за строеж е визирана местността „Нестинарка“, която обхваща десетки квадратни километра. Разрешението за строеж е издадено на друг титуляр за сгради, определен брой сгради, различаващ се от притежаваните, в който ѝ да е периметър на тази област. Не може да се индивидуализира и да се свърже към този момент къде е било разрешено на тогавашното юридическо лице, собственост на държавата – Винзавод, да си постави и построи тези бунгала в местността „Нестинарка“.

АДВОКАТ М.: Моля да се допусне до разпит един свидетел, с разпита на който ще се установява момента на изграждане на бунгалата, начина на ползване от този момент, като почивна база и във връзка със спора на обектите, посочени в разрешението за строеж.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства описани в жалбата, а именно писмо от кмета на община Царево и процесната заповед, както и представените доказателства със становище вх.№ 5160/08.05.2018г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, както следва: писмо изх. № 53-01-65-/1/02.03.2018г.; покана за доброволно изпълнение рег.инд.№ 53-01-257/1/02.03.2018г.; пълномощно от Калинка Петкова, управител на „Ореднда 777“ ЕООД; разписка от 02.03.2018г.; Приложение 1 към чертеж – Геодезическа снимка; геодезическо заснемане в ПИ 48619.64.37; известия за доставяне ИД PS 8260 003Н10 І; известие за доставяне ИД PS 8260 003 Н0ZG; възражение рег.№ 53-01-65/22.01.2018г.; възражение рег.№ 94-01-180/16.01.2018г.; Акт за резултатите от обявяване на констативен акт №1/05.01.2018г.; Разрешение за строеж №43/16.09.1986г.; разрешение за строеж № 57/29.08.1983г.; писмо рег.№ 53-01-1584/1/10.01.2018г.; писмо рег.№ 53-01-34/11.01.2018г.; писмо рег.№ 94-01-3640/2/08.01.2018г.; констативен акт № 1/05.01.2018г.; констативен протокол № 9/18.09.2017г.; протокол № 86/27.06.2017г.; протокол № 1944/27.06.2017г.; 4 листа снимков материал; становище рег.№ 94-01-3640/1/11.10.2017г.; нотариален акт № 156/21.08.2002г. на нотариус Мария Василева; нотариален акт № 158/18.08.2015г. на нотариус Мария Василева; нотариален акт № 177/15.11.2005г. на нотариус Димитър Чалъков; разрешение за строеж № 63/27.1.1988г.; кадастрална снимка; фактура № 0000004629/1.11.2002г. на „Светлина“ АД Сливен; квитанция и фискален бон; договор за продажба от 30.10.2002г.; фактура № 0000000051/30.01.2004г. на ЕТ „Светослав Пашев“; договор за продажба от 30.01.2004г.; Опис на активите в почивна база къмпинг „Нестинарка“ гр. Царево; нотариален акт № 156/21.08.2002г. на нотариус Мария Василева; известие за доставяне ИД PS 8260 003 DSV 0; ИД PS 8260 003 DRY 2; писмо рег.№ 94-01-3638/04.10.2017г.; писмо рег.№ 94-01-3640/04.10.2017г.; известие за доставяне ИД PS 8260 003 DТ0 6; известие за доставяне ИД PS 8260 003 DSY 3; писмо рег.№ 34-01-3637/04.10.2017г.;  известие за доставяне ИД PS 8260 003 Е0В Р; известие за доставяне ИД PS 8260 003 Е0А О; известие за доставяне ИД PS 8260 003 DRX 1; известие за доставяне ИД PS 8260 003 DRW 0; заповед № РД-01-493/16.08.2017г.; писмо рег.№ 24-01-391/22.06.2017г.; сигнал до РО НСК Бургас вх.№ ОЦ 217-02-718/16.06.2017г. и писмо изх.№ ОЦ-217/183/21.02.2017г. на началник РО НСК Бургас.

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на заинтересованата страна „Оренда 777“ ЕООД покана за доброволно изпълнение с рег.индекс 53-01-257/1/02.03.2018г.  на кмета на община Царево.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи по делото копие от представеното становище, депозирано пред ответника от жалбоподателката с вх. № 94-01-3640/1/11.10.2017г., от което в преписката е представена само първата страница.

 

Съдът счита, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, направено от двете главни страни по делото е допустимо и необходимо, с оглед зададените въпроси, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които съдът не разполага със специални знания, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши оглед на място и справка в община Царево, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси в становище с вх. № 5160/08.05.2018г., както и по въпросите, формулирани от ответника, обективирани в молба, представена в днешното съдебно заседание.

Съдът УКАЗВА на страните, че също в закрито заседание ще формулира въпроси към вещото лице, за което ще бъде съобщено на всички страни.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв., от които 200лв. вносими от жалбоподателите и 200 лв. вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на страните, че в 7-дневен срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

След представяне на депозита, съдът ще определи вещото лице в закрито заседание.

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел, воден от жалбоподателите в следващото съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: