ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 658 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.И.И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от служебно назначения му защитник – адвокат Н.А. от Адвокатска колегия – гр. Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на В.И.И. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл.203 от АПК, с искане за заплащане на обезщетение за времето, през което е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – гр.Бургас, считано от 25.11.2014 г., в размер на по 150 лева на ден или общо 117 000 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на увреждането – 25.11.2014 г., до окончателно изплащане на сумите, за вреди, причинени от действия и/или бездействия на органи и длъжностни лица от администрацията на ответника, вследствие на които твърди, че е бил подложен на изтезания, жестоко и нечовешко отношение в нарушение на чл.3 от ЕКПЧ, изразяващи се в осигурени в нарушение на закона битови условия и медицинско обслужване в периода на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

С определение от 24.03.2017 г. на съдия-докладчика по делото на ищеца е предоставена правна помощ, представляваща процесуално представителство по делото и е назначена за такъв определената от Адвокатска колегия – гр. Бургас адвокат Н.А..

С разпореждане № 2328/07.04.2017 г. по настоящото дело исковата молба на В.И.И. е оставена без движение поради допуснати нередовности. Разпореждането е получено редовно от ищеца В.И. и от адвокат Н.А., като с уточнение на исковата молба вх. № 3913/20.04.2017 г., са направени уточнения относно периода на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в Затвора – гр. Бургас, а именно, считано от 25.11.2014 г. до 31.05.2016 г., включително, и се иска присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от лошите битови условия в Затвора – гр. Бургас, в размер на 54 000 лв., ведно с мораторната лихва от датата на увреждане – 25.11.2014г. до датата на завеждане на исковата молба – 16.03.2017 г., в размер на 12 653,11 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумите, както и обезщетение за причинени неимуществени вреди от липсата на медицинско обслужване в Затвора – гр. Бургас, в размер на 27 000 лв., ведно с мораторната лихва от датата на увреждане – 25.11.2014 г. до датата на завеждане на исковата молба –16.03.2017 г., в размер на 6 326,55 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

Съдът ДОКЛАДВА писмен от отговор от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с който исковата молба се оспорва като неоснователна и недоказана, като се иска да бъдат отхвърлени предявените искове, алтернативно моли да бъде отхвърлен искът, досежно  битовите условия и медицинското обслужване в Затвора – гр.Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Нямам възражения по доклада на съда.

Представям писмено становище по отговора на исковата молба с копие за ответника.

Искам да добавя към становището, че по закон юрисконсултско възнаграждение не се дължи, дори ако исковата претенция е уважена частично.

Моля, предвид крайната дата на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, периодът на исковата претенция да бъде променен от  посочения – 31.05.2016 г.,  в посочения – 25.05.2016 г., включително, тъй като по данни на ответника ищецът е бил освободен на 26.05.2016 г.

Моля да бъде коригирана претенцията, като тази за битовите условия да бъде намалена с 600 лева, а тази за медицинско обслужване – с 300 лева, за шестте дни, които са били претендирани в повече, както и да бъде коригиран размерът на лихвата, съобразно посочената промяна в размера на главните претенции.

Също така имам искания по доказателствата в следния смисъл: Моля да бъдат допуснати до разпит свидетели в режим на призоваване от съда.

Моля да бъде служебно изискан медицинският картон на ищеца, копие от дневника на санитарните инспектори, ако такъв се е водил през процесния период, и доказателства за проведен първоначален медицински преглед на ищеца, тъй като в медицинската справка се съдържа само едно изречение, в което пише, че в амбулаторията на Медицинския център в Затвора – гр. Бургас няма данни за лишения от свобода В.И.И., което води до мисълта, че и първоначален преглед не е проведен, а това е една от забележките в докладите на КПИ.

Поддържам искането за двама свидетели. Към този момент не мога да посоча лицата, които да бъдат призовани като свидетели, затова Ви моля да ми предоставите възможност с нарочна писмена молба да конкретизирам същите.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, не възразявам по доклада, беше коректно изложен.

Искът е процесуално допустим и с оглед изложената корекция на посочения период.

Не възразявам да бъдат допуснати исканите доказателства, те са относими към новата правна уредба на ЗИНЗС.

Нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от процесуалния представител на ищеца,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за разглеждане исковата молба на ищеца В.И.И., съобразно направеното от адвокат А. в днешно съдебно заседание уточнение относно периода, за който се претендира обезщетение, както и размера на обезщетението и лихвите.

 

СЪДЪТ  намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника към писмения му отговор по предявената искова молба.

 

СЪДЪТ намира за основателно искането на пълномощника на ищеца за събиране на допълнителни доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в десетдневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис медицинския картон на ищеца В.И.И.; дневника, в който съгласно закона са отразени предписанията на здравните инспектори (ако е воден такъв) за периода от 25.11.2014 г. до 25.05.2016 г., и доказателства за първоначално проведен на ищеца медицински преглед.

 

СЪДЪТ  намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на ищеца да конкретизира с нарочна писмена молба лицата, които иска да бъдат призовани и разпитани като свидетели по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат А. в десетдневен срок, считано от днес, да конкретизира в писмена молба, с препис за останалите страни, лицата, които иска да бъдат разпитани като свидетели по делото за установяване на твърдяните в исковата молба факти и обстоятелства, като по допускането на свидетелски показания съдът ще се произнесе в закрито заседание, след посочване на тези лица и становищата на останалите страни.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.09.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указания на съда да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: