ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 658 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Г.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено на л.27 от делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, предупреждава присъстващата в залата страна и указва на същата, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължение по декларация №0000007630/08.03.2011г., издаден от приходен инспектор при Дирекция „МПДТР”, в частта, в която е потвърден с решение №94-01-8314/1/18.03.2015г. на Директора на дирекция „МПДТР” при община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Посочената в акта сума се отнася за два апартамента. Става въпрос за два имота, декларирани с декларацията по чл.14, чл.27 и §2 от ПЗР на ЗМДТ.

Посоченото в АУЗД размер на задължения с термин „Недобор” означава главница, несъбрана главница и дължима към момента на издаване на акта сума.

С оглед бланкетния характер на жалбата, нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи оспорва ли реалното предоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и депа, и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Освен това, в същия срок жалбоподателя следва да посочи за кои периоди счита, че е изтекла давността, предвидена в ДОПК, доколкото в жалбата му се съдържа такова възражение, но не е посочен периода за който жалбоподателя счита, че възражението е релевантно.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в същия срок да представи справка, от която да се установява как е формирана такса битови отпадъци (ТБО), като в справката да се посочи основата, която определя таксата и съответните ставки по години, както и дали крайният резултат, дължим за ТБО, е формиран от трите компонента на тази такса или административния орган е приел, че по отношение на някои от тях таксата не се дължи.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: