ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,02.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори октомври                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Йорданка Дачева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 658 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛЕМЕКОН” АД, редовно уведомен, за него се явява адв.М. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно и от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

         За Окръжна прокуратура прокурор се явява прокурор Дачева.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х.Н.М., нередовно уведомен, не се явява.

 

Явяват се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.П. и ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Б.Г., които са представили заключенията си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

         Адв.М.: Считам, че е редно от процесуална гледна точка по повод свидетеля, който не може да бъде намерен, за да бъде призован за  съдебно заседание, отказвам се от разпита на този свидетел.

         Да се даде ход на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Да се изслушат вещите без значение поредността на изслушването им.

Юрисконсулт Й.: Да се изслушат експертите. Нямам възражение за реда на изслушването им.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се изслушат вещите лица.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице П., изготвила съдебно-икономическата експертиза, на която снема самоличността, като следва:

 

Д.Д.П. - 41г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателна отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.М.: На стр.7 от заключението, относно режимът на достъп в предприятието- интересуват ме дневниците – регистър на пропускателния режим, които коментирате, Вие видяхте ли ги?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Дневниците, които касаят периода на процесните сделки се съхраняват в архива на дружеството и ми бях предоставени при едно от посещенията ми там.

Те се водят на тетрадка, в табличен вид, собственоръчно се попълват, съответно най-често от  портиера, който е отговорник.

Адв.М.: Извършихте ли съпоставка между информацията в тези дневници и отразеното във фактурите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съпоставката не е точно свързана с фактурите и дневниците. Съпоставката целеше да проверя съответното транспортно средство с вида товар за този период, има ли ги вътре в тази тетрадка,  в този вид регистър.Задължително се регистрира дата и час на постъпване, номера на транспортното средство, кой е водача, вида на товара и т.н.

Адв.М.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Й.: На стр.4 и стр.5, в таблиците за отчетните 2007г. и 2008г. цитирате кантарни бележки и складови разписки. Тези кантарни бележки и складови разписки къде ги видяхте – в счетоводството на жалбоподателя или от административната преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези документи видях в счетоводството на жалбоподателя, като искам да кажа, че тук е само една част от информацията, която считам относима към моите отговори, а самата документация на дружеството е доста по-обширна и не включва само това, което съм упоменала в тези таблици.

Юрисконсулт Й.: Прави впечатление в тези таблици, че счетоводното отразяване е с поредни номера, имам предвид втората колонка, независимо, че са за различен период от време. Това от счетоводна  гледна точка  нормално ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са хронологично последователни за периода, който проверявах. А за номера на счетоводната документация, това е наличния регистриран номер в счетоводната система на предприятието, т.е. като операция  от счетоводната система.

Данните са въведени хронологично, съобразно датата на събитието.

Юрисконсулт Й.: Количествата отпадъчен чугун, които подлежат на обработка заприходени със складова разписка, както посочва вещото лице, е заведено по дебитна сметка 301. Не би ли следвало количествата да бъдат заприходени като суровини, тъй като става въпрос за последваща обработка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доставното количество е заведено като стойност и като мярка.

В таблицата е посочено доставено количество. Мерната единица за количеството е в килограми.

Юрисконсулт Й.: А сметка 304 „Стоки за дообработка”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е решение на дружеството. Завели са го в  сметка 3042, такова е тяхното решение. Самият смисъл на тълкуването на сметката е, че подлежи на последваща обработка, т.е. синтетичната сметка 304  „Стоки подлежащи на последваща обработка”.

Юрисконсулт Й.: Забелязала ли сте дали в кантарните бележки е отбелязано превозното средство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, на кантарните бележки е отбелязано превозното средство.

По делото има доста копия на кантарни бележки. Отварям една сега пред Вас и показвам, че на нея е записано превозното средство.

Винаги на кантарната бележка първо се отбелязва вида товар, след това правят едно първично обобщаване на информацията, която си е тяхна справка, таблица, в която се описва вида на товара, транспортното средство и на база нея се изготвя и складовата разписка. На база тази обобщена справка се изготвя изходния първичен документ.

Юрисконсулт Й.: И са издадени протоколи за доставка – изкупуване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е направено.

Юрисконсулт Й.: Имахте задача да изследвате заявките от цеха, обработка на офертите и т.н. Забелязахте ли, че има например за месец януари има три оферти към доставчици и още същия ден, преди да е избран реално доставчик, всичко е постъпило в дружеството и е осчетоводено?

ВЕЩОТОЛИЦЕ: Не съм правила такива съпоставки.

Юрисконсулт Й.: Оспорвам заключението като неотносимо към предмета на спора, тъй като в общи думи вещото лице е изследвало счетоводството на жалбоподателя, по което няма спор по делото, а счетоводството на доставчика не е изследвано.

 

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице изготвило съдебна-автотехническата експертиза, на което снема самоличността, както следва:

 

В.Б.Г. - 66г¸ български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.М.: На стр.5 и стр.6 от заключението, относно товарът на автомобила, след таблицата, казвате „предписват допустимо натоварване много по-ниско от това, което автомобилът е в състояние да превози”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да мога в достъпна форма да поясня какво може реално да вози един такъв автомобил. По принцип, в  автомобилостроенето, това което може да носи товарният автомобил, няма нищо общо с това, което бива да носи.

Това е за мен казуса за експертизата. Споменавам в експертизата, че претоварването в страни извън Европейския съюз е многократно. Реномираните марки Mersedes и Steyr се продават в цял свят.  Те могат да носят много повече. В нормативните документи се пише „допустим максимален товар”, защото производителят е казал, че тази кола може да се движи със скорост 100км/ч и при тази скорост тя може да носи такъв товар със стабилност. Трябва да отговаря на скоростния режим. Всички тези разсъждения съм дал в достъпна форма, за да се види, че при определени условия автомобилът може да носи повече. Неподозирани възможности има такъв товарен автомобил, в този смисъл съм категоричен. Приложим съм някои снимки на такива автомобили след заключението.

Чисто технически - за носимост, може да носи.

Юрисконсулт Й.: Нямам въпроси.

 

         Юрисконсулт М.: Открил ли е вещото лице разрешение от ДАИ, когато е посетил жалбоподателя, да носи товари над полезния товар, т.е. наднормен товар?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз разглеждам нещата чисто технически. Не съм имал такава задача и не съм изследвал този въпрос. Естествено е, че ДАИ защитават всички норми в България и не биха дали някакво разрешение, което е противно на нормите.

         Юрисконсулт М.: Във връзка с отговора на въпрос № 1.а. – как и по какъв начин подобренията увеличават товарносимостта на автомобилите?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което аз видях и което реално е, тъй като автомобилите са придобити втора употреба, един такъв автомобил при всички случаи има някои слаби места. Съответно собственикът е осъзнал необходимостта тези слаби места да бъдат подсилени така, че автомобилът да може да носи. Не че се слагат някакви специални съоръжения, просто да гарантира, че автомобилът може да носи. Действително от огледа, който направих просто личеше, че са положени усилия във всяко отношение и по носещите дъги и армотисьорите, просто изглеждаха стабилни автомобилите и нямам никакви резерви да кажа, че тези автомобили спокойно могат да носят тези товари.

         Юрисконсулт М.: Какво точно е направено по автомобилите относно усилването на амортисьори и носещи дъги?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако например имаме ресори с три или четири листа, ги прави с 5 или 6, т.е. да се увеличи сечението, за да може да носи повече.

         Написал съм в заключението, че има фактури, които отразяват конкретно носимостта, но има и фактури, които отразят притягането на автомобила.

         Юрисконсулт Й.: Ние не знаем какво пише в тези фактури. Амортисьори ли са купувани нови, не става ясно. Какво точно е записано?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предметът на сделката е посочен във фактурите. Не знам наизуст съдържанието на фактурите.

         Юрисконсулт М.: Казвате, че тези реномирани марки автомобили могат да носят много повече.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пределната носимост е между 50% и 70% над максимално допустимата. Ако е записано, че максималната допустима е 10 хиляди, то автомобилът може да носи между 15 и 17 хиляди килограма.

         Юрисконсулт Й.: Това колко „пъти” означава?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Т.е. 0.5 и 0.7 пъти над допустимата. Говорим за техническа възможност.

         Юрисконсулт М.: На стр.3 от заключението, според максималния полезен товар, който сте записали, автомобилът е бил натоварен 4 пъти повече.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато едно превозно средство трябва да бъде проверено дали е претоварено, това означава, че към този тонаж, който е записан, трябва да се прибави празното тегло на автомобила и тази сума да се раздели на максимално допустимата и тогава се получава това число. Т.е. общата маса включва и теглото на празния автомобил.

         Юрисконсулт М.: Нямам други въпроси.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит.

 

         Адв.М.: С оглед днес приетото заключение, представям писмени доказателства, а именно: Договор за охрана на обект, който се извършва от външна фирма; Правилник за пропускателния режим във фирма „Лемекон” АД; двата дневника за вписване на външни посетители и движението на МПС; дневника за вписване на собствениците на превозни средства; трудов договор на един от служителите охранител.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорваме експертизата. Считаме, че изводите в нея не отговарят на действителността. Видно от приложените снимки към нея, същите касаят куриозни случаи, които са от „А” до „Я”, както е написало вещото лице и са недопустими както в Европа, така и в България. Вещото лице не е отговорило на въпроса дали въпросните товари могат да бъдат превозвани с тези товарни автомобили и то на места с наклон.

         Юрисконсулт Й.: Представям и моля да приемете Ревизионен акт на „МИ-9” ЕООД за 2010г ведно с ревизионния доклад и Ревизионен акт на „МИ-9” ЕООД за 2011г. ведно с ревизионния доклад.

 

         Адв.М.: С оглед законосъобразността на това решение, моля да задължите административният орган да представи отменителното си решение.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

        

         ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи отменителното решение на  органа по чл.155 от ДОПК, с което е отменен първоначално издаденият ревизионен акт и преписката е върната за извършване на нова ревизия.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.01.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

        

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: