ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 658 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ЛЕМЕКОН” АД, представлявано от Х. К. - управител, редовно уведомен, не се явява представител.

         За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

         Свидетелят Х.Н.М., нередовно призован, не се явява. Същият е призован на три адреса, посочени от процесуалния представител на жалбоподателя, като на две от върнатите призовки е отразено, че лицето не живее на посочения адрес и че съседите не познават такова лице.

         От вещите лица се явява вещото лице Х.С.. Не се явява вещото лице Д.П. и вещото лице В.Г..

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор С..

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на „Лемекон” АД, в която се заявява, че не възразява да бъде ход на делото. Желае експертизата да бъде изслушана в нейно отсъствие.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

            Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Х.Д.С. – 72 години, българин, български гражданин, неосъждан, криминалист, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде заключение по знания и съвест.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: За подписа, който е положен буквата „К” се отличава видимо от останалите. Може ли да бъде твърдяно, че така положения подпис също е с автор лицето, положило и останалите подписи?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички подписи не могат да бъдат еднакви. Може да бъде приет вариант. Лично със самото лице не съм се срещал. Не съм взел графологичен материал от самия него. Няма посочени телефони, поради което не съм се свързал с него и затова съм използвал автентичния подпис от личната карта и пълномощно, съхранявани в ОД на МВР и съгласие за подписи. В полицията са налице и няколко други документа, които е подписал и предал. Същите съм използвал, за да изготвя заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 2 сте записали, че подписите са изпълнени с еднаква координация на движението и не се наблюдават признаци на забавени и несигурни движения. Този подпис по еднакъв начин ли е изписан?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен подписът на лист 502 срещу „декларатор” и подписа под него положен за лична карта са изпълнени от едно и също лице. Има малко различие в координацията на движенията, което считам, че се дължи на обстоятелството, че долният подпис е изпълнен върху стъкло пред полицейски орган, бавно, с цел получаване на лична карта, заради което елементите на подписа са по- изчистени. По тази причина се наблюдават изпълнени две е-образни щрихи, като втората е ъгловата, което обстоятелство се получава при изписване на подписа с по-голяма бързина.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът с оглед становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде изискана информация от ГДБОП и НСС относно образувани дела и преписки срещу К.К.Т. и в тази връзка дали са извършени графологични експертизи на автентичността на негови подписи, положени във фактури от името на „МИ-9” ЕООД гр. София.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи направеното доказателствено искане. Същото представлява процесуално право на ответника.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните счита, че така направеното искане е допустимо и би имало значение за крайния изход на делото, поради което счита, че следва да бъдат изпратени уведомления до ГДБОП и НСС гр. София, в които длъжностните лица да бъдат уведомени, че висящо пред Административен съд – Бургас е административно дело № 658 по описа на съда от 2013 г. по оспорен ревизионен акт срещу „ЛЕМЕКОН” АД, доставчик на което дружество е ТД „МИ-9” ЕООД гр. София, като при разпит в съдебно заседание в качеството на свидетел управителят на „МИ-9” ЕООД К.К.Т. е свидетелствал за това, че по фактури № 512/30.07.2010 г., № 504/28.07.2010 г., № 418/24.06.2010 г. и № 370/04.06.2010 г.  подписа за управител на „МИ-9” ЕООД гр. София не е положен от него, което обстоятелство се различава от заключението на назначената по делото съдебно-графологическа експертиза. В тази връзка съдебният състав по делото изисква информация относно обстоятелството: образувана ли е предварителна проверка или досъдебно производство по отношение на същото лице К.К.Т. във връзка с дейността му на управител на ТД „МИ-9” ЕООД гр. София, назначавана ли е съдебно-графологическа експертиза за установяване авторството на положените от лицето подписи върху документи, касаещи дейността на търговското дружество и в случай, че подобна експертиза е изготвена да бъде представено копие от същата ведно с приложенията към нея за сведение и послужване от съдебния състав по настоящото дело.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като делото бъде отложено за друга дата, за която бъде предоставена възможност на експертите за изготвят допуснатите съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-автотехническа експертиза, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ПРЕДОСТАВЯ срок на процесуалния представител на жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да заяви дали поддържа направеното доказателствено искане за разпит на свидетеля Х.М..

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2013 г. от 14,10 часа, за която дата да се уведомят вещите лица.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: