ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми май                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 658 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ЛЕМЕКОН” АД, представлявано от Х. К. - управител, редовно уведомен, се явява адв. М. от АК гр. Пловдив, надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно от по-рано.

         В съдебна зала се явява вещото лице Д.П..

         В съдебна зала се явяват и свидетелите К.И.С., К.К.Т. и В.Б.П..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

            Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба от „ЛЕМЕКОН” АД, ЕИК 128008057 против Ревизионен акт № 02251200053/26.11.2012 г. на Главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 62/18.02.2013 г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

         Съдът УКАЗВА на административния орган - ответник в настоящото производство, че е негова тежестта да установи наличието на фактически и правни основания за постановяване на оспорения ревизионен акт, като съдът УКАЗВА на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства при изграждане на тезите си в настоящото производство в тежест на всяка страна е да ангажира доказателства за тях.

 

         АДВ. М.: Поддържам жалбата, както и доказателствените си искания. Към настоящия момент няма да сочим други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните намира, че административната преписка следва да бъде приета в цялост, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената административна преписка.

         СНЕМА самоличността на явилите се свидетели както следва:

         К.И.С. - роден на *** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, ЕГН **********.

         К.К.Т. – роден на *** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, ЕГН **********.

         В.Б.П. – роден на *** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, ЕГН **********.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

         Свидетелите К.С. и В.П. бяха изведени от залата.

        

            СВИДЕТЕЛЯТ Т. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Работя в областта на строителството - общ работник съм, но не работя на трудов договор.

         Познато ми е ТД „МИ-9” ЕООД доколкото знам, че се водя негов управител. Взех пари назаем с лихви от едни момчета от гр. София - 1000 лв. Искаха по 30% от тези пари да им връщам на 15 дни. Не успях да върна сумата, тъй като 35 лв. ми е надницата. Търсеха ме, заплашваха ме по телефона, както и майка ми. Дойдоха две момчета с палки и ме набиха. Не съм пуснал в полицията жалба, защото не ги познавам, не знам кои са, не знам как да ги индивидуализирам. 

Представям за сведение на съда диагноза при първоначален преглед за нанесен побой, издаден на 11.07.2009 г. ведно с рентгеново изследване на десен бъбрек и анамнеза свидетелстващи за контузна рана по главата и описание, че лицето е било намерено с кървящи рани на главата до бл. 441 в кв. „Младост”.

         След това се свързаха с мен лихварите и ми казаха, че единствения начин да се простя с парите е да ми прехвърлят фирмата на мое име. Аз се съгласих. Бях принуден да се съглася. Отидохме при нотариус където си спомням, че подписвах много документи. Дори не съм чел документите и не знам за какво става въпрос. От интернет намерих пълномощно, с което упълномощавам К.С. с права да ме представлява в качеството ми на управител и собственик на „МИ-9” ЕООД. Свидетелят С. видях за пръв път пред съдебната зала. Не го познавам. Не е присъствал на упълномощаването му от мое име.

         Фактури не съм подписвал. В ГДБОП мисля, че по подобен повод са ми правили експертиза, която установи, че подписите не са мои.

        

         Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля фактура № 512/30.07.2010 г., № 504/28.07.2010 г., № 418/24.06.2010 г.,  № 370/04.06.10 ведно с протоколи за приемане-предаване.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Никога не съм подписвал такива фактури. Представям личната си карта за сверка на подписа. Не съм подписвал протоколи за приемане и предаване. Не съм се занимавал с търговската дейност на това дружество. Както споменах, само съм подписал документите като управител на това дружество.

 

         АДВ. М.: Нямам повече въпроси. Моля да бъде допусната съдебно-графологична експертиза. Оригиналите на всички фактури с посочен автор К.Т. са при дружеството-жалбоподател. Имаме готовност да ги представим. Считам, че подписите са идентични.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: ГДБОП влиза в счетоводната къща. Това са хора занимавали се с ДДС и има разследване срещу тях. Има една счетоводна къща в кв. „Лозенец”. Влизат в счетоводната къща, арестуват ги, намират класьора и стигат до мен. Изследваха подписите ми прав, седнал. В НСС съм дал подпис и в ГДБОП.

         Не съм правил постъпки за заличаване на фирмата. Ходих с майка ми и вуйчо ми, но ми обясниха, че ми трябват пари, за да закрия фирмата. Нямам средства към момента. Разбрах, че са натрупани задължения и не мога да я закрия. Доколкото разбрах от служителите от ГДБОП с тази фирма не се оперира.

         Хората, от които взех парите назаем са А.М. доколкото си спомням и  М.П.. Всичко, което съм подписал е това. Повече не съм подписвал фактури и договори.

         В ГДБОП съм ходил миналата година, за да давам обяснения, а относно търговската дейност на „МИ-9” с дружеството „ЛЕМЕКОН” АД в ГДБОП ми показаха документация за развивана търговска дейност между двете търговски дружества. Обясниха ми, че става въпрос за влакови композиции, за желязо. Показаха документи, които също отрекох да съм съставил аз.

            ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът РАЗПОРЕДИ да бъде изплатена сумата от 60 (шестдесет) лева, представляваща пътни разноски на свидетеля за явяването в съдебно заседание от гр. София до гр. Бургас и обратно.

 

            Съдът ОСВОБОДИ свидетеля поради изчерпване на въпросите.

         В залата беше въведен свидетеля К.С..

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: Свидетелят К.К.Т. за пръв път видях пред съдебната зала и за първи път чувам името му.

            Не съм упълномощаван от същото лице да го представлявам. За пръв път чувам ТД „МИ-9” ЕООД. Не съм упълномощаван от споменатото ми от съда лице да представлявам това дружество. Не съм извършвал търговски операции от името на това дружество. Не съм подписвал фактури от името на това дружество – приемо-предавателни протоколи от името на това дружество.

Лице на име А.М. не познавам. Нямал съм договорни отношения с подобно лице. За пръв път чувам името на това лице.

         Лицето М.П. също нищо не ми говори. Имам съсед на име М., но същия не е с фамилия П.. Не съм губил документи за самоличност. Доброволно личните си данни не съм предоставил на никой. Аз съм адвокат, запознат съм с правата и задълженията си. Не съм злоупотребявал с личните си данни.

         Аз не съм регистрирал фирма. Не мога да обясня и не помня аз да съм регистрирал ТД „МИ-9” ЕООД. В крайна сметка е минало доста време, поради което не си спомням и с категоричност не мога да заявя дали аз съм го регистрирал или не.

         АДВ. М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         Съдът РАЗПОРЕДИ да бъде изплатена сумата от 60 (шестдесет) лева, представляващи пътни разноски на свидетеля за явяването в съдебно заседание от гр. София до гр. Бургас и обратно.

 

            Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същия беше освободен.

         В залата беше въведен свидетеля В.Б..

 

            СВИДЕТЕЛЯТ В.Б. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. М.: През 2007-2008 г. бях управител на дружеството „Валенсия-М” ЕООД. През този период бях и собственик на капитала.

         Не си спомням точна дата, но в ТР пише кога продадох дружеството. Виждал съм лицето, на което продадох дружеството. Бяхме в адвокатска кантора и прехвърлих дружеството с права и задължения. Не си спомням за колко лева.

         На ТД „Лемекон” съм доставял кокс, който сме взимали от пристанището в гр. Свищов от фирма, която беше официален дистрибутор на кокс и го носихме в гр. Елхово. Нашата фирма нямаше транспорт. Когато им трябва кокс, сме карали. Към фирмата имахме наети бусове. Товарехме го на бус-а с чували. Фирмата нямаше бус. Аз като физическо лице имах един микробус и фирмата го беше наела. В гр. Елхово носехме кокса на чугунолеарната. Когато влизате в посока Ямбол завивате надясно и подминавате  400-500 метра в ляво е завода. Топяха чугун.

         Става въпрос за няколко доставки. Затова се познаваме с търговския директор на фирмата. Имаше една госпожа М. Спомням си, че стоката се теглеше извън завода. Беше нещо като зърнобаза на автокантар.

         Издавахме фактури и плащането ставаше по банков път. Мисля, че всички доставки ни бяха платени.

 

         Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля фактура № 111/26.01.2009 г., като свидетелят потвърди, че подписа е положен от него.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: По принцип фактурите се подписваха или от мен или от счетоводителката. Подписът от тази фактура е на счетоводителката.

         На фактура № 93/31.07.2008 г. не е мой, а е на счетоводителката. През този период ме обслужваше една счетоводителка и една помощник-счетоводителка. Подписът не е мой, а е на счетоводителката.

         На фактура № 55 подписът също не е мой. Трябва да е на счетоводителката.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

        

         СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Повече бяхме дистрибутори на кокс. Ние сме ходили в „Лемекон” АД да предлагаме кокса. Коментирахме с М. и след това ни се обадиха. По принцип ползват кокс от друга държава и когато им закъснее доставката си търсят други. Ние сме вземали от гр. Свищов кокс. Официален дистрибутор е ТД „Фарадей” гр. Свищов, но мисля, че е „Флогистон” фирмата. В гр. Свищов си има кантар. Пристанището има всякакви въглища. Доставяхме по кантарните бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът РАЗПОРЕДИ да бъде изплатена сумата от 60 (шестдесет) лева, представляващи пътни разноски на свидетеля за явяването в съдебно заседание от гр. Тетевен до гр. Бургас и обратно.

 

         Поради изчерпване на въпросите към свидетеля същия беше освободен.

 

         АДВ. М.: Считам, че съдът не се е произнесъл по искането за назначаване на съдебно-автотехническа експертиза, поради което моля да извърши това в съдебно заседание.

 

         Съдебният състав с нарочно разпореждане е изискал от жалбоподателя свидетелство за регистрация на МПС част І на притежаваните от него МПС като „Лемекон” АД е представил три регистрационни талона, от които се установява товароносимостта, обема допустим за извозване максимална маса на натоварване и останалите имащи отношение към предмета на спора характеристики на автомобилите на дружеството-жалбоподател. Същите от една страна са достатъчни за добиване на представа за товароносимостта им, а от друга доколкото въпрос № 1 не касае факти и обстоятелства, а хипотеза дали е теоретично възможно извозване на посочени количества стока със собствените на дружеството МПС, съдът счита, че това обстоятелство следва да бъде установено с първични документи каквито представляват пътни листи, товарителници, складови разписки, които дружеството-жалбоподател и по-скоро счетоводството му е следвало да съхраняват.

         Що се отнася до въпрос № 2 за извършване на справка в база данни на „Пътна полиция” относно марката, товароподемността, собствеността на автомобили с рег. № ОВ 71-77; рег. № ОВ 98-98 и рег. № ОВ 70-14 съдът намира, че така представените регистрационни номера са непълни, като липсват последните две букви на всеки от номерата, което прави невъзможно установяване точната индивидуализация на всяко едно от тези превозни средства. В случай, че процесуалния представител на жалбоподателя прецени, че би могъл да се снабди с необходимата информация чрез непълните номера на посочените три МПС, съдът може да издаде необходимото съдебно удостоверение.

         Що се отнася до въпрос № 3 от поисканата експертиза, същия отново касае теоретична вероятност и доколкото от непълните номера представени от административната преписка към настоящия момент не са установени използваните МПС е невъзможно да бъде установени вида, марката и другите имащи отношение към предмета на спора характеристики.

         Що се отнася до въпрос № 4 от исканата експертиза, съдът счита, че същия касае по-скоро икономически, а не автотехнически познания и доколкото същия има отношение към предмета на спора, намира за необходимо да бъде уведомено вещото лице по допуснатата счетоводна експертиза в допълнение: да посети на място ЕТ „АТАН НИК – Н.К.” с адрес гр. *** и да установи във връзка с транспортна услуга, за която е издадена фактура № 142/26.10.2010 г. намират ли се у превозвача налични документи, какво удостоверяват същите по отношение на маршрут, товар, вид и количество на стоката, място на товарене и място на разтоварване, отразени ли са същите в счетоводството на ЕТ „АТАН НИК – Н. К.”?

        

         АДВ. М.: Да се допусне нова задача на автотехническата експертиза: вещото лице да извърши преглед на собствените на дружеството превозни средства, регистрационни талони, които се намират в страниците на делото, да ги огледа, да извърши съответните замервания на обем, височина, дължина, да установи налични ли са подсилващи елементи във всеки един от тях, в каква форма са направени същите и след като установи тези обстоятелства да даде отговор на въпроса: по фактури издадени от „МИ-9” ЕООД и фирма „НЕД-КОМ” ЕООД за превоз на всяка една стока в товарителницата да отговори дали е било технически възможно посочените количества по фактурите да се натоварят в посочените МПС макар и при условията на претоварване без с това да се засяга тяхната цялост на съответното МПС.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Възразявам, тъй като това е същия въпрос, по който съда чете определение, с което отказва. Не са налице специални знания, които следва да бъдат установени с експерт.А

         Всеки автомобил има регистрационен талон, с което е установява неговата товароносимост.

 

         Съдът като взе предвид становищата на двете страни намира, че така поставения въпрос е допустим, относим е към предмета на спора, но същия следва да бъде допълнен и с въпрос за това, че в случай, че бъде установено наличието на подсилващи елементи по притежаваните от дружеството три МПС, може ли вещото лице да установи момента на монтирането им.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА поисканата съдебно-автотехническа експертиза, която да отговори на поставения по-горе въпрос ведно с допълнение от съдебния състав, като експертизата бъде извършена от вещото лице В.Г. след внесен депозит в размер на 500 лв., в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.

         Относно съдебно-графологическата експертиза, съдът ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който да представи оригиналите на документите за извършване на съдебно-графологическа експертиза за установяване авторството на положените върху същите документи подписи на свидетеля К.Т..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата съдебно-графологична експертиза, в размер на 800 лв.

 

         АДВ. М.: Държа на разпита на свидетеля М.. Притежавам данни за трети негов адрес, като моля същия за следващо съдебно заседание да бъде призован и на този адрес. Същият ще представя в 3-дневен срок от днес.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2013 г. – 13,00 часа.

            Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: