ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети юни                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 657 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КИНВЕСТ 09” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 62 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Р., представя днес пълномощно.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА инж.М.П.М. и инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че експертните заключения са депозирани в предвидения от закона срок, не са налице пречки по тяхното изслушване, поради което съдът

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице инж.С.Б., чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.С.Г.Б. - 65г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Б.: Поддържам заключението.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Р.:  Предполагам, че сте направили оглед на обекта. Вашето мнение с оглед разположението на кораба и на буната – каква е Вашата преценка - буната е съществувала и корабът е застанал до нея или е корабът е застанал и след това е направената буната, т.е. са сложени камъни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че е съществувала там буната, т.е. е имало буна.

Юрисконсулт Р.: Нямам други въпроси.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице инж.С.Б.

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на инж.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв., от които 250лв. от внесения депозит, а разликата от 150лв. следва да се изплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице инж.М.М., чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.М.П.М. - 54г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.: Поддържам заключението.

 

Адв.С.: Графично се вижда, че носът на кораба има скос. Този 1кв.м. като конфликтна зона, както е посочено, как да го разбирам, че корабът стъпва на пясъка с 1 кв.м. или че носът във въздуха попада на този морски плаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е проекцията на кораба, в обхвата на този 1 кв.м. няма физически контакт с пясъка, това е носът на кораба, който е във въздуха (носа).

         Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Р.: Как изчислихте този 1кв.м. при положение, че в административната преписка е правено геодезическо замерване и е посочена площ от 10.94 кв.м.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Използвал съм същите измервания по административната преписка, нанесъл съм кораба по координати, изтеглил съм от ИСАК (информационната система на кадастъра) плажната ивица на имот с идентификатор 51500.204.14, представляващ държавен плаж и съм ги засякъл като площ.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Откъде идва тогава тази съществена разлика, след като сте ползвали същите данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам идея. Сигурно не са ползвали същата графика на кадастралната карта. Това е последната кадастрална карта.

 

Юрисконсулт Р.: Да разбирам ли, че точките на замерване, координатите са абсолютно същите, които са в административната преписка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно тях съм ползвал, за да няма  разлика. Направил съм  контролно замерване на носа и на опашката – кърмата с приблизителна точност с максимална грешка до три метра, за да съм сигурен, че корабът е на същото място, не е изместен.

 

Коментираме  геодезическо заснемане, находящо се на лист 42 от делото. Частта заключена между линиите, между които съдът постави „Х” според мен, като вещо лице, е долната линия, към която съдът постави стрелка, тази линия е изчертана волно. Тя не е част от кадастралната единица морски плаж.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Кой е крайният контур на морския плаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Крайният контур на морския плаж е линията, на която беше поставено отбелязване „звездички”. Това е контурът на плажа. Този оцветен в жълто участък представлява частицата от 1 кв.м., над която има поставена цифра 1.

Юрисконсулт Р.: На място правихте ли оглед?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Даже съм направил контролно измерване на място.

Юрисконсулт Р.: Между площите отбелязани със „звездички“ и „хиксове“ суша ли е или е море?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да предполагам, че може да бъде и едното и другото, защото, ако съм го заснел по време на отлив, може да е суша. 45 см е разликата между прилив и отлив в Черно море.

Юрисконсулт Р.: На коя дата направихте огледа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На 06.06.2016г. съм направил оглед.

 

Юрисконсулт Р.: Посочвам снимката на лист 76 от делото. Верен ли е изводът, че границата между морето и сушата перпендикулярно на кораба е приблизително по средата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

Юрисконсулт Р.: Каква част засяга? Според Вашето заключение тази част, която е във въздуха е в кадастралния имот № 14.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента, когато измервах, в предната част около носа има наредени камъни, които са наредени произволно. По същия начин с наредени камъни е направена някаква алея. На снимка 8 от заключението на инж.С.Б. се вижда, че денивелацията е малка.

Юрисконсулт Р.: Когато обсъждахме, правилно ли съм разбрал, че границата между водата и сушата е на около 5м от носа на кораба навътре.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Около 5 метра.

Юрисконсулт Р.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът, като съобрази изслушаното днес заключение по съдебно-техническата експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 164лв, 150лв. от които от внесения депозит, а разликата от 14лв. следва да бъде заплатена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.С.: Няма да ангажирам други доказателства.

Юрисконсулт Р.: Няма да сочим доказателства.

 

Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да прогласите нищожността на оспорената заповед, евентуално да отмените като незаконосъобразна по съображенията, които сме изложили в сезиращата наша жалба и такива, които ще развием в писмена защита в указан от съда срок, но в днешно съдебно заседание ще маркирам само някои неща.

 На първо място: Заповедта е издадена, както е посочено в нея, на основание чл.13, ал.6 от ЗЧК, съобразно която препращаща разпоредба органът черпи правомощия за премахване по чл.57а от ЗУТ. В настоящото съдебно производство административният орган не успя да докаже, въпреки че е негова доказателствената тежест по чл.170 от АПК, наличието на основанията визирани в чл.13, ал.6 за така разпореденото премахване, а именно чл.13, ал.3 и 4, респ. чл.10, ал.3, т.3 от ЗУЧК. Ето защо и на това самостоятелно основание заповедта е незаконосъобразна.

И не на последно място: Няма спор съгласно чл.59, ал.2, т.5 от АПК, че разпореждането в заповедта е задължителен реквизит в самата заповед и само по себе си, ако е налице незаконосъобразност на същото, то това влече и незаконосъобразност и на самата заповед. В случая съдът да съобрази, че разпореждането е да предприемем необходимите действия по премахването на съответния обект, което разпореждане така посочено считаме, че е неопределяемо и като такова неизпълняемо.

Подробни съображения ще изложим в писмена защита в указан от съда срок.

Моля да ни се присъдят деловодните разноски, за което представям нарочен списък.

 

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като ни присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение и направените по делото разноски.

Подробни доводи в подкрепа на направеното искане ще изложа в писмен вид в даден от Вас срок.

 

 

Съдът ДАВА на пълномощниците на страните 7-дневен срок, считано от днес да депозират писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: