ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 657 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КИНВЕСТ 09” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.С., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Н., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея документи като доказателства по делото.

         С оглед обосноваване основателността на оспорването ни заявено в жалбата ни, моля да се извърши съдебно-техническа експертиза, въпросите към която представям в нарочна молба с препис за ответната страна.

        

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна, необоснована и неподкрепена с доказателства. Процесната заповед е издадена от компетентен орган.

Моля да приемете приложената с придружително писмо № с изх.№ Н2-УТ-5822-007 от 22.03.2016г. административна преписка.

По отношение молбата със задачи представена в днешно съдебно заседание, не възразявам по допускане на исканата експертиза. Единствено възразявам по въпрос № 3.1. Съображенията ми за това са следните:

Тъй като няма значение дали частично преместваемият обект е разположен на морски плаж, а в другата си част е разположен в Зона А, той представлява преместваем обект и компетентността на административния орган е съобразена с чл.57а от ЗУТ и чл.13, ал.6 от ЗУЧК, където не се прави разграничение, тъй като териториалните води съобразно ЗУЧК попадат в зона А, а там компетентен е кметът на Община Несебър, относно преместваеми обекти разположени без надлежни книжа.

 

Адв.С.: Мисля, че неправилно се тълкува зададеният към експертизата въпрос № 3.1. Въпросът касае самото разпореждане за премахване и възможността за частично или не премахване на този обект.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза поддържано в днешно съдебно заседание, съдът намери за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект, да отговори на въпросите поставени от адв.С., съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Б. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото  и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.06.2016г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: