Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  854                                  14.05.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ:   ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

при секретаря С.А., , като разгледа докладваното от съдия Колева  административно наказателно дело № 657 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.156 и следващите от ДОПК, във връзка с чл.9б от ЗМДТ и чл.4 ал.1 от ЗМДТ, във вр. с чл.226 от Адинистративно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „КАМТ” АД, гр. Карнобат с ЕИК 102004105, представлявано от Х. Х. против акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 309/18.06.2013 година, издаден от инспектор при Община Карнобат, звено „ Местни приходи”- Г. Д., потвърден с Решение МДТ- 6/ 10.07.2013г., издадено от Ръководител звено за МДТ при Община Карнобат Н. Г., с което по отношение на дружеството са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, за имоти собственост на жалбоподателя, за периода 2011-2012 г., общо в размер на 29 277,55 лева и задължение за лихва, в размер на 3 789,97 лева.

С решение № 1017/ 12.06.2014 г., постановено по адм.д.№ 1883/ 2013 г. Бургаският административен съд е отхвърлил жалбата на дружеството, като е приел, че задълженията в оспорвания АУЗД са законосъобразно определени.

Настоящето разглеждане е повторно след като с решение № 678/01.04.2015г, постановено по адм. дело №9697/2014г., Върховният административен съд (ВАС), на основание чл.221, ал.2 от Аминистративно-процесуалния кодекс (АПК) е отменил решение № 1017/ 12.06.2014 г. по адм.д.№ 1883/ 2013 г. по описа на Бургаския административен съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. За да постанови решението си, ВАС е приел, че  без да изпълни задълженията си по чл. 171, ал. 4 от АПК и да даде указания за представяне на доказателства, съдът необосновано и без наличието на данни по делото е приел, че имотът попада в район, за който са предоставяни и трите услуги за 2011 г. и 2012 г. За 2012 г. няма представена заповед, а в заповед № РД-670а/ 25.10.2010 г. е посочено, че услугите се предлагат в "южна и северна промишлена" зони на гр.Карнобат, докато в декларациите по чл.14 от ЗМДТ за местонахождението на имотите е посочено само зона "Промишлена зона" и не е ясно дали имотите се намират в район, за който общината предоставя услугите. Не е указано да бъдат ангажирани доказателства относно реалното предоставяне на услугите за процесния период, което има за последица непопълване на делото с релевантните за делото доказателства. Приел е, че определянето на размера на ТБО за всяка услуга поотделно е изискване на закона, но неспазването на това изискване не е самостоятелно основание за отмяна, защото актът е издаден по реда на ДОПК вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, а разпоредбата на чл. 160, ал.1 от ДОПК задължава съда да се произнесе по същество.
         При първото разглеждане на делото е установено
, че обжалваният АУЗД № 309/18.06.2013 година, издаден от инспектор при община Карнобат, звено „Местни приходи”, потвърден с Решение МДТ- 6/ 10.07.2013г., е издаден след отправено на 31.05.2013 г. искане от “КАМТ”АД до дирекция „ФСД и УОС”, звено „Местни приходи” при община Карнобат, за съставяне на акт за установяване на задължение за заплащане на данък сгради и такса смет за 2012 г., предвид получена от него покана за доброволно изпълнение изх. № 5/21.05.21013г. Поискано е издаване на справка относно начина, по който е изчислено задължението за 2012 г. за данък сгради и такса смет на дружеството, вида, основанието и общия неплатен размер на същите, с оглед евентуалното им оспорване пред съд.

Въз основа на това искане е издаден обжалваният АУЗД на основание чл. 107, ал. 3 ДОПК, в който са определени задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2011г. и 2012г. по имоти и години. Главницата е на обща стойност 29 277,55 лева, а лихвата в размер на 3 789,97 лева. Към акта е изготвена и приложена справка, за определените задължения за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2011г. и 2012г. При първото разглеждане на делото като доказателства са събрани декларациите на дружеството жалбоподател по чл.17 от ЗМДТ за процесните имоти, въз основа на които са изчислени задълженията.

Актът е оспорен от „КАМТ” АД гр. Карнобат по предвидения в ДОПК ред. С решение № МДТ-6/10.07.2013 г. ръководител звено „Местни приходи” при община Карнобат изцяло е потвърдил оспорения пред него АУЗД №309/18.06.2013г., издаден от инспектор при община Карнобат, звено „Местни приходи”.

При първото разглеждане на делото от АС Бургас ответникът е представил писмени доказателства, с които цели да установи реално предоставяне на услугите, за които е определено задължение с оспорения акт, за такса битови отпадъци - са план- сметки за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. за необходими разходи по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за община Карнобат; заповеди, издадени от кмета на общината за 2011 г. и 2012 г., с които са определени районите за сметосъбиране и сметоизвозване; графици за извозване на битовите отпадъци с посочване на автомобилите, които извършват извозването, както и договор между община Карнобат и “Заубермахер България”ЕООД от 06.11.2007г., за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други отпадъци, за поддържане и експлоатация на общинското депо за отпадъци, почистване на уличните платна, площадите и алеите, парковете и други територии на населените места в община Карнобат, предназначени за обществено ползване.

След връщането делото за ново разглеждане, в изпълнение на указанията дадени от ВАС, от ответника са изискани заповеди на кмета на община Карнобат по чл.63, ал.2 от ЗМДТ; да ангажира доказателства за определяне на таксата за всяка услуга поотделно; доказателства за реално предоставяне на услугите за процесния период, доказателства, че имотите на жалбоподателя попадат в район, за който са предоставяни и трите услуги  по чл.62 от ЗМДТ.

В изпълнение на даденото указания, от директора на дирекция “Местни приходи” и  ръководител звеното по местни приходи при община Карнобат са  представени: заповед №РД-670а/25.10.2010г. и заповед №РД-648а/04.10.2011г. на кмета на община Карнобат, с която на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ са определени районите за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Карнобат, честотата на сметосъбиране и  сметоизвозване на територията на общината и видът на предлаганите услуги, съответно за 2011г. и 2012г., към тях е приложен и график за извозване на ТБО от територията на гр. Карнобат с посочване на автомобилите, които извършват сметоизвздването; като доказателство за определяне на таксата за всяка услуга поотделно е представена справка за определяне на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса “битови отпадъци” за 2011г и 2012г. за “КАМТ”АД- Карнобат по АУЗД №309/18.06.2013г.; като доказателства за реалното изпълнение на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване  и депониране на битови и други отпадъци, поддръжката и експлоатацията на съществуващото общинско депо за отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места в община Карнобат, предназначени за обществено ползване са представени фактури, протоколи, преводни нареждания и справки за всеки един месец от процесните 2011 и 2012г. за извършване на конкретни видове дейности по договора.; представени са решения на общински съвет Карнобат за определяне на такса за битови отпадъци за 2011г. и 2012г.  за всяка услуга поотделно; представено е удостоверение от директора на дирекция “Устройство на територията” при община Карнобат, че имотите на “КАМТ”АД, гр. Карнобат се намират в строителните граници на “Производствена зона - Север” град Карнобат.

Жалбата на “КАМДТ”АД е подадена от лице с правен интерес, адресат на обжалвания акт, и след задължителното обжалване по административен ред, в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

 Още при първото разглеждане на делото е установено, че  оспорваният АУЗД е издаден от компетентен орган в предвидената от закона форма. Към акта е издадена и справка по чл.107, ал.2 от ДОПК, която съдържа допълнителни мотиви към АУЗД.

“КАМТ”АД като собственик на процесните имоти (съгласно подадените декларации по чл.17 от ЗМДТ), е данъчно-задължено лице  по смисъла на чл.11 от ЗМДТ. Не съществува спор, че декларациите, подадени по чл.17 от ЗМДТ (отм.) са надлежно подадени.

Разпоредбата на чл. 9б, ал. 2 ЗМДТ предвижда издаване от кмета на съответната община, на акт за установяване на вземане, което представлява индивидуален административен акт за определяне размера на такса битови отпадъци в нейните три компоненти по смисъла на чл.62 във връзка с чл. 66 ЗМДТ.

          Съгласно чл. 64, вр. с чл. 62, вр. с чл. 66 ЗМДТ, собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти заплащат такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност.

          От представените доказателства: декларации по чл.17 от ЗМДТ, удостоверението от община Карнобат и от съпроводителното писмо на директора на дирекция “Местни приходи” при община Карнобат е видно, че имотите на “КАМТ”АД, за които е издаден процесният акт се намират в “Производствена зона - Север” на град Карнобат. От представените заповеди по чл.63, ал.2 от ЗМДТ на кмета на община Карнобат и графиците за извозване на ТБО е видно, че услугите сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, поддържането на депа за битови отпадъци и ликвидиране на нерегламентирани сметища през 2011г. и 2012г. са се предоставяли през 2011г. и 2012г. за този район. Както е посочено в съпроводителното писмо, в графиците “КАМТ”АД фигурира като ДМЗ в графика за промишлена зона (л.15). От изложеното следва, че е доказано, че имотите на жалбоподателя, попадат в район, в който се предоставят трите услуги, компонентни на таксата за битови отпадъци.

Предвид разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от АПК в тежест на административния орган е да докаже, че е предоставил и извършвал услугите, за които претендира заплащането на съответните такси.

При първото разглеждане на делото е представен договор между община Карнобат и “Заубермахер България”ЕАД за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други  отпадъци, които нямат опасни свойства, поддържане и експлоатация на съществуващото общинско депо за отпадъци и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места  в община Карнобат, предназначени за обществено ползване. При повторното разглеждане на делото, като доказателства за реалното изпълнение на договора и  съответно за предоставяне на услугите са представени справки за отчитане обема на извършените услуги, изготвени от изпълнителя по договора, двустранно подписани протоколи за приемо-предаване на извършените услуги, фактури за извършените услуги и преводни нареждания за заплащането им от страна на възложителя - община Карнобат за всеки месец от 2011г. и  2012г., за зимните месеци, в които е извършвано снегопочистване и зимна поддръжка са представени и справки за извършването на тези дейности. В справките и приемо-предавателните протоколи се установява, че са извършвани услуги като експлоатация депо ТБО, почистване локални замърсявания, събиране твърди битови отпадъци, машинно миене на улици и др. През зимните месеци е извършвано опесъчаване, товарене и  разтоварване на инертни материали, снегопочистване и др. От описаните в тези  документи  услуги  се доказва, че услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Карнобат, в това число и северната производствена зона, където се намират имотите на жалбоподателя, са реално предоставени през 2011г. и 2012г.

Размерът на таксата е определен с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност по чл.66 от ЗМДТ, съответно за 2011г. и  2012г. (л.390 и л.393). Видно от тях размерът на ТБО за нежилищните имоти в строителни  граници, каквито са имотите по обжалваният АУЗД, са: за събиране на битовите отпадъци и извозването им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвредяването им - 4,2 промила; за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително разходи за обезвреждане чрез депониране на регионално или общинско депо по чл.71е от Закона за управление на отпадъците - 0,8 промила; за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1,8 промила. Общо ТБО възлиза на 6,8. Съгласно чл.16, ал.4 от Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, размерът на таксата за нежилищни имоти се определя пропорционално /в промил/ върху по-високата между отчетната им стойност и  данъчната оценка.

В обжалвания АУЗД не е определен размерът на задължението за ТБО за всяка услуга поотделно. Съгласно указанията дадени в решение № 678/01.04.2015г, постановено по адм. дело №9697/2014г., Върховният административен съд е приел, че определянето на размера на ТБО за всяка услуга поотделно е изискване на закона, но неспазването на това изискване не е самостоятелно основание за отмяна, защото актът е издаден по реда на ДОПК вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, а разпоредбата на чл. 160, ал.1 от ДОПК задължава съда да се произнесе по същество. Размерите на задълженията са описани и в справката за определяне на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса “битови отпадъци” за 2011 г. и 2012г. на “КАМТ”АД Карнобат по АУЗД №309/18.06.2013г. В нея, както и в мотивите на АУЗД, данъчната оценка е данъчната основа за облагане с данък за недвижимите имоти и ТБО, като по-висока от отчетната стойност, съгласно подадените декларации по чл.17 от ЗМДТ за съответните имоти и  декларациите за актуализирането им, за които не се спори, че са коректни.  В справката е посочено, че за корпус 2 и земя, декларирани с декларация М163, актуализирана с декларация М79/25.06.2010г. данъчната оценка за 2011г. е 544963,20лв. Тази данъчна оценка не се оспорва от жалбоподателя. Данъкът върху недвижимите имоти за 2011г. в размер на 1,4 промила от данъчната основа е 762,95 лв., а ТБО в размер на 6,8 промила възлиза на 3705,75лв., от които за сметосъбиране и  сметоизвозване - 2288,85 лв., за поддържане на депо - 435,97 лв. и за почистване на териториите за обществено ползване - 980,75 лв.

По декларация М164, актуализирана с декларация М77/31.07.2012г. са декларирани спомагателен корпус и земя. Видно от приложения 1 от декларацията, данъчната оценка в размер на 333738,90 лв. следва да бъде взета за данъчна основа. ТБО за  2011 г. възлиза на 2269,42 лв., от които: за сметосъбиране и сметоизвозване - 1401,70 лв., за поддържане на депо - 266,99 лв. и за почистване на териториите за обществено ползване - 600,73  лв.

По декларация М167, актуализирана с декларация М78/31.07.2012г. са декларирани корпус 3, инструментален цех, термично отделение, ковашко-пресов цех и административна сграда, заедно със земя. От приложения 3 от декларацията, данъчната оценка в размер на 1125731,20 лв. следва да бъде взета за данъчна основа. ТБО за 2011 г. възлиза на 7654,97 лв., от които: за сметосъбиране и сметоизвозване - 4728,07 лв., за поддържане на депо - 900,59 лв. и за почистване на териториите за обществено ползване - 2026,32 лв.

За 2012г. М 163 - корпус 2 и земя- е без промяна.

С декларация 44 от 31.07.2012г. са предекларирани спомагателен корпус и земя М164, данъчната основа е данъчната оценка, в размер на 335509,10 лв., данъкът за недвижими имоти за 2012 г. в размер на 1,4 промила от нея възлиза на 469,71 лв., ТБО, в размер общо на 6,8 промила, възлиза на 2281,46 лв., от които: за сметосъбиране и сметоизвозване - 1409,14 лв., за поддържане на депо - 268,40 лв. и за почистване на териториите за обществено ползване - 603,92 лв.

С декларация 45 от 31.07.2012г. са предекларирани имотите по М167, данъчната основа е данъчната оценка, в размер на 1706572,30 лв., данъкът за недвижими имоти за 2012 г. в размер на 1,4 промила от нея възлиза на 2389, 20 лв., ТБО, в размер общо на 6,8 промила, възлиза на 7167,60 лв., от които: за сметосъбиране и  сметоизвозване - 1365,26 лв., за поддържане на депо и за почистване на териториите за обществено ползване - 3071,83 лв.

         Макар и в самия АУЗД размерът на задълженията за ТБО да не е посочен отделно, то с оглед на останалите доказателства и на справката издадена към него се установява, че е правилно установен, поради което, като се има предвид, че съдът, на основание чл.160 от ДОПК е инстанция по същество, не следва да бъде отменян.

         Посочената с писмените бележки практика на Бургаския административен съд,  касае други периоди или други дружества, поради което те са постановени при различна фактическа обстановка и  са неотносими към настоящия случай.

         Възраженията на жалбоподателя, че след като "Камт" АД е сезирало органа по приходите да издаде АУЗД само за 2012 г. определянето на ТБО и за 2011 г. представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила е обсъдено подробно при първото разглеждане на делото от АС Бургас, както и от ВАС. С оглед изложените мотиви за неоснователност на това възражение от страна на ВАС, при настоящето разглеждане на делото, те не следва да се повтарят. 

         С оглед на изложеното и след като се установи, че имотите на жалбоподателя попадат в район, в който се предоставят трите услуги по чл.62 от ЗМДТ; че услугите са реално извършени и размерът на таксата е правилно определен, жалбата на “КАМТ”АД следва да бъде отхвърлена, а обжалваният АУЗД 309/18.06.2012г., като издаден от компетентен орган, в изискуемата писмена форма, при спазване на административно-производствените правила, в съответствие с материално-правните норми и  в съответствие с целта на закона, следва да бъде оставен в сила.

          С оглед изхода на спора и липсата на заявена претенция от страна на ответника, разноски, в това число и за производството пред ВАС, не следва да се присъждат.

         Водим от горното и на основание  и на основание чл.160 от ДОПК, съдът,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАМТ” АД, гр. Карнобат, с ЕИК 102004105, представлявано от Х. Х. против акт за установяване на задължение по декларация № 309/18.06.2013 година, издаден от инспектор при Община Карнобат, звено „ Местни приходи” - Г. Д., потвърден с Решение МДТ- 6/ 10.07.2013г., издадено от Ръководител звено за МДТ при Община Карнобат Н. Г..

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

                                                                  СЪДИЯ: