ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 657 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАМТ” АД, редовно призован, се представлява от адвокат К.У., преупълномощена от адвокат Д. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, редовно уведомен, се представлява от старши юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „КАМТ” АД против Акт за установяване за задължение по декларация № 309/18.06.2013 г., издаден от инспектор в звено „Местни приходи” при Община Карнобат, потвърден с решение № МДТ-6/10.07.2013 г. на ръководител звено „Местни приходи” при Община Карнобат.

Делото е върнато за ново разглеждане с решение №3678/01.04.2015г. по административно дело № 9697/2014 на Върховен административен съд.

 

СЪДЪТ докладва постъпилите от Община Карнобат доказателства във връзка с дадените на страните указания и постъпило становище от Надежда Господинова – директор на дирекция „Местни приходи” в Община Карнобат и ръководител на звено „Местни приходи”.

Съдът връчи препис от становището на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ У.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се приемат представените от Община Карнобат доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат представените от Община Карнобат доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от Община Карнобат доказателства с писмо вх. 3966/28.04.2015 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото становище от Директора на дирекция „Местни приходи” при Община Карнобат.

 

АДВОКАТ У.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания.

 

Във връзка с оспорването на размера на определените задължения, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и с назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

АДВОКАТ У.: Не считам за необходимо да искаме експертиза. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ У.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите представената Ви жалба. Считам същата за основателна и доказана и моля да ни предоставите срок за представяне на писмено становище по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде отхвърлена и да се счете във връзка с представения доказателствен материал, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са осъществявани в този район, където се намират имотите на „КАМТ” АД, видно от договора, който е представен с фирмата-изпълнител на тази дейност „Заубермахер България” ЕООД, както и заповедите за 2011 г. и 2012 г. за извършване на тези дейности за районирането и за честотата на извършване на сметосъбирането. Представили сме и удостоверение, че тези имоти се намират в Промишлена зона „Север”, където видно от заповедите се извършва тази дейност, като съм направил уточнение в писмото, с което съм представил доказателствата, че в заповедта от 2010 г. за 2011 г. е изписано старото наименование на завода – „ДМЗ”, вместо „КАМТ”.

 

СЪДЪТ дава на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: