О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 748

 

гр. Бургас, 7 май 2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в открито заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова КАХД № 657 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 63 ал.2 ЗАНН във вр. с чл. 229 и сл. АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от З.И.М. *** против Определение № 44/21.02.2014 година, постановено по а.н.х.д. № 837 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър. С определението, съдът е оставил без разглеждане жалба, подадена от частния жалбоподател против наказателно постановление № 2229/17.07.2013г., издадено от началника на РУ на МВР гр. Несебър. 

Иска се отмяна на съдебния акт и връщане на делото за разглеждане по същество от първоинстанционния съд. Твърди се неправилно приложение на закона.

Частната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл. 230 от АПК, от лице с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Районният съд е оставил без разглеждане, подадена пред него жалба и е прекратил производството по делото, като е преценил, че не е спазен предвидения с нормата на чл. 59 ал.2 ЗАНН.

Настоящият състав на съда намира, че в случая материалният закон е приложен неправилно.

Оспореното наказателно постановление е било връчено на частния жалбоподател на 30.07.2013г. Съобразно тази дата, срокът в който може да бъде упражнено правото на жалба изтича на 6.08.2013г. (работен ден).

Районният съд е констатирал, че върху жалбата подадена чрез наказващия орган е поставено клеймо, удостоверяващо дата на подаване- 7.08.2013г. Поради това е направил извод за процесуална недопустимост на оспорването.

С частната жалба е направено възражение, че жалбата против наказателното постановление е била подадена по пощата, в установения от закона срок, с обикновена пощенска пратка.

С разпореждане от 26.03.2014г., съдът е задължил ответника да представи пощенския плик, с който е получил жалбата. С писмо вх.№2803/10.04.2014г., началникът на РУП Несебър отговаря, че плика не е съхранен. Т.е. налице е признание, че жалбата е подадена по пощата.

При това положение и като се отчете факта, че адресът на частния жалбоподател и посочения от него съдебен адрес е в гр. Пазарджик е логично да се приеме, че жалбата е била подадена по пощата на 6.08.2013г. и получена от наказващия орган, в гр. Несебър на 7.08.2013г.

Съдът намира, че в случая не е налице просрочие.

Ето защо и на основание чл. 235, ал. 1 от АПК,  Административен съд  гр. Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  Определение № 44/21.02.2014 година, постановено по а.н.х.д. № 837 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър.

ВРЪЩА делото на същия състав на първоинстанционния съд, за разглеждане и решаване на спора по същество.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: