Р Е Ш Е Н И Е

 

                         14.07.2011г.                  град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, седми състав, на петнадесети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретар К.Л., като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 657 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.268 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Орфей-България” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя О.В.Ф. против решение № 56-2/28.01.2011г., произнесено от териториалния директор на ТД на НАП - гр.Бургас, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу разпореждане за присъединяване № 3351-000002/12.10.2010г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Бургас. Иска се от съда да отмени оспореното решение. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат С., който поддържа заявената претенция без да сочи доказателства.

Ответната страна – директорът на ТД на НАП - гр.Бургас участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт А., който изразява становище за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Своевременно упражненото право на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на настоящото производство, за която съдът следи служебно. В конкретния случай жалбата е депозирана в законоустановения срок, изхожда от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че с разпореждане за присъединяване изх.№ 3351-000002/12.10.2010г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Бургас е допуснато присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 3351/2010г. по описа на ТД на НАП – гр.Бургас, офис Бургас за вземане към длъжника „Орфей-България” ЕООД в размер на 137 946,65 лева, установено със справка-декларация № 02001247731/13.01.2010г. По делото е приложено становище на публичния изпълнител, в което се твърди, че дружеството е уведомено за задължението по справката – декларация с покана ИТ-00-4250-73/24.03.2010г, получена на 31.03.2010г. Разпореждането е връчено на длъжника на 15.10.2010г. според известие за доставяне ИД PS 8000 00DI9S L и оспорено пред териториалния директор на ТД на НАП - Бургас с жалба вх.№ 94-М-534/25.10.2010г. В оспорването се сочи, че към момента на издаване на процесното разпореждането не съществува изискуемо и ликвидно вземане срещу дружеството, тъй като ревизионният акт, въз основа на който е образувано изпълнителното дело, е отменен с решение на Административен съд – гр.Бургас. Възраженията в жалбата са преценени като несъстоятелни, в резултат на което е произнесено решение №56-2/28.01.2011г., предмет на оспорване в настоящото съдебно производство.

 

При така изложените фактически данни, съдът достигна до следните правни изводи:

 

Съгласно разпоредбата на чл.217, ал.1 от ДОПК, в производствата по събиране на публични вземания могат да се присъединяват публични взискатели, както и кредитори, чието вземане е обезпечено с ипотека, залог или особен залог, както и тези, които са упражнили право на задържане. Според алинея втора, трета и четвърта, присъединяването се допуска с разпореждане на публичния изпълнител до изготвянето на разпределението на събраните суми. Публичните взискатели се присъединяват с писмено заявление до публичния изпълнител, към което прилагат изпълнителното основание. Присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има и първоначалният взискател, а извършените до присъединяването изпълнителни действия ползват и присъединилия се взискател. В настоящия случай не съществува спор между страните, че изпълнително дело № 3351/2010г. е образувано въз основа на ревизионен акт № 02-00-900164/28.04.2009., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас. Актът е потвърден с решение № РД-10-147-06.07.2009г., произнесено от директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП и отменен с решение по АХД № 1030/2009г по описа на Административен съд – гр.Бургас. Решението е оспорено пред Върховен административен съд, който към момента на приключване на устните състезания по делото, не се е разрешил спорното правоотношение с окончателен съдебен акт. При тези фактически данни не може да има съмнение, че към момента на издаване на разпореждането за присъединяване, публичният изпълнил е упражнил законосъобразно предоставените му от закона правомощия. Това е така, защото съгласно разпоредбата на чл.209, ал.2, т.1 от ДОПК принудително изпълнение се предприема въз основа на ревизионен акт, независимо дали е обжалван, а правилото на чл.217, ал.1 и ал.4 от ДОПК допуска присъединяване на публични взискатели, които се ползват от извършените до присъединяването изпълнителни действия.

Предвид гореизложеното, сезираният съдебен състав намира, че решение № 56-2/28.01.2011г. е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроцесуалните правила за неговото произнасяне и в съответствие с приложимите материалноправни норми и целта на закона.

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Орфей-България” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя О.В.Ф. против решение № 56-2/28.01.2011г., произнесено от териториалния директор на ТД на НАП - гр.Бургас, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу разпореждане за присъединяване № 3351-000002/12.10.2010г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………………