ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 656 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.Я., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Т.У. – старши полицай към Второ районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас,  редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 4922/16.05.2017 г. Районна прокуратура – гр. Бургас представя доказателства по опис, представляващи материали по досъдебно производство № 4343М-185/2017 г. по описана Второ РУ при ОД на МВР – гр. Бургас, за което е била задължена от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ намира , че следва да приеме като доказателства по делото заверени преписи от докладна записка рег. № 434ЗМ-187/2016 г. от 02.03.2017 г.; докладна записка рег. № 434ЗМ-187/2016 г. от 04.03.2017 г.; телеграма рег. № 434р-2463/2016 от 01.03.2017 г. и обяснение от Й.Н.Я. от 02.03.2017 г.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене да даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото изпратените от Районна прокуратура – гр. Бургас с придружително писмо вх. № 4922/16.05.2017 г. заверени преписи от докладна записка рег. № 434ЗМ-187/2016 г. от 02.03.2017 г.; докладна записка рег. № 434ЗМ-187/2016 г. от 04.03.2017 г.; телеграма рег. № 434р-2463/2016 от 01.03.2017 г. и обяснение от Й.Н.Я. от 02.03.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна по следните правни и фактически съображения:

На първо място, в заповедта е посочено, че доверителят ми е държал наркотични вещества в гр. Бургас, на ул. Батак № 17. Видно е от материалите по преписката, че проверката е извършена на съвсем друго място, при това никакви данни за наличие на наркотични вещества. Твърдението, че при проведения полеви тест било се установило наличие на наркотични вещества в някаква опаковъчна хартия, не беше доказано по предвидения от закона ред, а на всичкото отгоре аз твърдя и няма как друго яче да докажа това обстоятелство, освен да беше изискана експертизата, че това не отговаря на истината. Защо и как има разлика между две доказателствени средства или два доказателствени метода – този т. нар. полеви тест и извършена по предвидения в НПК способ експертиза, на мен ми е трудно да взема отношение. По-важно обаче е, че заповедта не отговаря на предвидените от ЗМВР изисквания. Не са спазени необходимите реквизити, което само на това основание прави заповедта незаконосъобразна.

По тези съображения Ви моля да намерите, че административният орган превратно е упражнил предоставените му от закона правомощия и незаконосъобразно е лишил от свободно придвижване жалбоподателя.

По тези съображения Ви моля да се произнесете.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: