ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 656 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Н.Я., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Т.У. – старши полицай към Второ районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас,  редовно призован, се явява лично.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА представено по делото с молба от адвокат К. постановление за привличане в качеството на обвиняем от 06.03.2017 г. на Й.Н.Я. с искане същото да бъде прието като доказателство по делото.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените с нея доказателствени искания, както и доказателствените искания, направени с молбата от 02.05.2017 г.

Уважаема госпожо председател, моля да задължите административния орган да представи по делото материалите, въз основа на които е приел, че доверителят ми държи наркотични вещества без разрешение, както е посочено в оспорената заповед. Освен това, тъй като доверителят ми е бил задържан, а в същото време му е издаден талон за медицинско изследване на кръвна проба, а някой трябва да го отведе до кръвния център, за да може да даде кръв, Ви моля да задължите административния орган да представи доказателства било ли е отведено лицето, след като е задържано, до МБАЛ Бургас или до друго медицинско заведение, за да може да даде кръв съгласно връчения му талон за медицинско изследване. Представям този талон като доказателство по делото.

ОТВЕТНИКЪТ У.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча доказателства към момента.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представеното постановление за привличане в качеството на обвиняем от 06.03.2017  г. и заверено копие от талон за медицинско изследване.

Съдът намира, че следва да изиска от младши разследващ полицай при Второ РУ – гр. Бургас Д.П. да представи по делото заверени преписи от докладни записки и обяснения, намиращи се сред материалите по Бързо производство № 4343М-185/2017 г. по описа на Второ РУ на МВР – гр. Бургас, с дата на изготвяне преди датата на постановлението за привличане в качеството на обвиняем на Й.Н.Я..

Съдът намира за неоснователно искането, формулирано в жалбата, за изискване и прилагане по делото на химическа експертиза, изготвена по посоченото по-горе досъдебно производство, тъй като същата в настоящото производство не може да бъде ценена като годно доказателствено средство.

Неоснователно е и искането за задаване на въпроси към ответника по реда на чл. 176, ал. 1 ГПК с оглед характера на настоящото производство.

 

Неоснователно е и искането да бъде задължен ответникът да представи доказателства за това, че жалбоподателят на посочената дата в заповедта е държал наркотични вещества, тъй като за налагане на принудителната административна мярка „задържане за 24 часа“ законът не изисква категорично и безспорно доказване на всички факти, въз основа на които да може да се направи извод за евентуална съставомерност на престъпление. Такова доказване се провежда в хода на образувано досъдебно производство. За доказване наличие предпоставките за налагане принудителна административна мярка „задържане за срок от 24 часа“ органът дължи да представи такива доказателства, въз основа на които да е възможно да се направи предположение за извършено престъпление.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, заверен препис от талон за медицинско изследване, издаден на Й.Н.Я. на 01.03.2017 г. и постановление за привличане в качеството на обвиняем от 06.03.2017 г. по Бързо производство № 4343М-185/2017 г. по описа на Второ районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя от последното посочено досъдебно производство да бъде изискана и приета като доказателство по делото изготвена химическа експертиза, както и искането да бъде допуснато задаване въпроси на ответника по реда на чл.176, ал. 1 ГПК и това да бъде задължен ответникът да представи доказателства, че жалбоподателят на датата, на която му е наложена принудителната административна мярка, е държал наркотични вещества.

ОТХВЪРЛЯ искането за бъдат представени доказателства отведено ли е лицето в медицинско заведение, за да му бъде взета кръвна проба, съгласно издадения за това талон.

ЗАДЪЛЖАВА младши разследващ полицай при Второ районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас Д.П. в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото заверени преписи от докладни записки и обяснения, намиращи се сред материалите по Бързо производство № 4343М-185/2017 г. по описа на Второ Районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, с дата на изготвяне преди датата на постановлението за привличане в качеството на обвиняем на Й.Н.Я., като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение ще бъде наложена санкция.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.06.2017 г. от 10:00 часа, за която страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: