ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 656 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТЛИЯ АКРОТИРИЯ” ООД, редовно призован, представлява се от адв. М., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РО „НСК” при РДНСК – Югоизточен район, редовно призован,  представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт Ш., с представени от днес пълномощни.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

        

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „АТЛИЯ АКРОТИРИЯ” ООД против Заповед № ДК-11-Б-1/27.02.2015 г., постановено от Началник РО „НСК” Бургас при РДНСК – Югоизточен район, с която е отменена Заповед № 38/13.02.2015 г. на Главен архитект на Община Несебър за допълване на Разрешение за строеж № 25/13.05.2011 г. за строеж „Основен ремонт и реконструкция на двуетажна сграда с идентификатор 51500.510.149.1 в рамките на съществуващия обем”, находящ се в ПИ 51500.510.149, в м. „Акротирия”, в землището на гр. Несебър.

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата с подробно изложените в нея възражения за незаконосъобразност, като считаме, че макар и обстоятелствено мотивиран, административният акт постановен по реда на чл. 156, ал. 3 от ЗУТ е излязъл извън предмета на процедурата за допълване на разрешение, като сме изложили доводи. Няма спор, че по делото е изяснено, че няма ПУП и т.е., първият критерий за преценка, който извършва ДНСК по тази процедура е неприложима, затова е отменена заповед по чл. 225 от ЗУТ. Ние считаме, че липсват и другите възможни основания при служебна проверка да се отменят строителните книжа при наличие на други нарушения, като голяма част от мотивите и доводите са като паркиране, озеленяване, предварителните договори за присъединяване и се отнасят за първоначалното разрешение за строеж, но не и за това изменение на строителството.

В мотивите на административния акт се цитират множество съдебни актове относими към настоящия казус, като има и един нов акт - Решение № 671/07.04.2015 г. по административно дело № 2128 от 2014 година, което представям в днешно съдебно заседание, с което съдът е отменил мълчалив отказ и е задължил началника на РО „НСК” да се произнесе изрично по искане с правно основание чл. 224 от ЗУТ за възобновяване на спряно преди това строителство. Истина е, че това решение макар и окончателно, е оспорено от ответния административен орган и е образувано висящо касационно производство пред Върховен административен съд. Констатирах, че е приложена в преписката на началника на РО „НСК” само обяснителна записка, а за да се издаде отменената заповед липсва пълната преписка ползвана от главния архитект на Община Несебър за постановяване на отменената заповед за допълване на разрешението за строеж, както и документацията послужила при издаване на първоначалното разрешение за строеж, също находящо се при главния архитект. В тази връзка, имам евентуално искане да бъдат приложени по преписката документите послужили както при постановяване на отменената от ответния административен орган Заповед № 38 от 13.02.2015 г. на главния архитект на Община Несебър, така и преписката послужила при постановяване на допълненото с тази заповед Разрешение за строеж № 25/13.05.2011 г. След тяхното представяне и с оглед становището на ответника ще формулирам искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Поддържам становището изразено в придружителното писмо при окомплектоване на преписката.

По отношение на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя досежно наличието на одобрени инвестиционни проекти по преписката за издаване на заповедта за допълване на разрешението за строеж заявявам, че при извършване на служебни проверки от служители при РО „НСК”, тази проверка се прави в съответната община, където служителите преглеждат цялата тази преписка, но ние не разполагаме с нея и тъй като същата е в голям обем, не е приложена към преписката. Не възразявам да бъде изискана и приложена по настоящото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Оспорвам жалбата.

Не възразявам по така направеното доказателствено искане в днешно съдебно заседание за прилагане по делото на одобрената документация, по която е образувана административната преписка, което е необходимо за изясняване на правния спор.

Правя искане за прилагане към настоящото дело на материалите приложени по административно дело № 1575 по описа за 2012 година на Административен съд – Бургас, което касае издаване на заповед за спиране на строителството и което има връзка с представеното в днешно съдебно заседание решение на Административен съд – Бургас, както и на административно дело № 1576 по описа за 2012 година на Административен съд – Бургас, което е с предмет издаване заповед за премахване, която се споменава в жалбата и с оглед мотивите, които са залегнали в съдебните решения, постановени по тези дела.

 

Съдът, с оглед заявените от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

УКАЗВА на участващия като заинтересована страна - Главен архитект на Община Несебър, в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото на заверени копия от пълните административни преписки, в т.ч. и съответните инвестиционни проекти и други, послужили при постановяване на Заповед № 38/13.02.2015 г., постановена от Главен архитект на Община Несебър, както и пълната преписка, послужила при постановяване на допълненото с горната заповед Разрешение за строеж № 25/13.05.2011 г.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от постъпване на документите представени от главния архитект на Община Несебър, да формулира искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза, в т.ч. и формулиране на въпросите към същата. Искането следва да бъде представено и в екземпляр за ответната страна, която в 3-дневен срок от депозиране на искането може да изрази становище по допустимостта и относимостта по искането за експертиза, както и от своя страна да постави въпроси към същата.

По повод искането за прилагане към настоящото производство на административно дело № 1575 и административно дело № 1576/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас, настоящият съдебен състав с оглед формулираните мотиви за това искане, намира същото за неоснователно. От искането на юрисконсулт Ш. става ясно, че тези дела се иска да бъдат приложени към настоящото, тъй като в същите са обективирани мотивите на съдебните актове, постановени по тези дела. Съдът установи, че въпросните съдебни актове са приложени по настоящото производство и мотивите приети от съдебните състави, които са ги постановили, могат да бъдат разбрани от така приложените решения, поради което съдът намира искането за прилагане на целите дела за неоснователно, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за прилагане в настоящото производство на административно дело № 1575 по описа за 2012 г. и административно дело № 1576 по описа за 2012 г. на Административен съд – Бургас.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: