О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     Номер 650              Година 16.04.2014                Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав, на шестнадесети април две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в състав:

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 656 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Виксън Инвест” ЕООД, гр.Несебър, ул.„Еделвайс” № 4, представлявано от управителя А.М.Д. против Акт за прекратяване изх.№ 99-6347-02-10-1213/15.01.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас, с който е прекратено производството по подаденото от дружеството заявление вх.№ 99-6347/26.03.2010г. на „Виксън Инвест” ЕООД за изменение на кадастралните данни в КРНИ към КК на гр.Несебър, по отношение на сгради с идентификатор 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6, поради недопустимост на искането. Счита акта за прекратяване за незаконосъобразен изричен отказ на административния орган да се разгледа по същество искането за изменение на кадастралния регистър. Прави искане за отмяна на отказа и да се задължи административният орган да се произнесе по същество с нарочна заповед.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление вх.№ 99-6347/26.03.2010г. на „Виксън Инвест” ЕООД е поискано изменение на влязлата в сила кадастрална карта на гр.Несебър и на кадастралния регистър към нея, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК гр.София, по отношение на сгради с идентификатори 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6. Заявителят е изложил твърдения, че тези обекти са преместваеми и погрешно нанесени в КККР като сгради, собственост на Н.Д.Н., поради което е поискал заличаването им от КК и поправяне на допуснатата грешка в кадастралния регистър относно техния собственик.

Със заповед № КД-14-02-847/07.06.2010г., издадена от началника на СГКК гр.Бургас, на основание чл.54, ал.1, вр. чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, е одобрено изменение на кадастралния регистър към влязлата в сила кадастрална карта на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АГКК, по отношение на сгради с идентификатори 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6, състоящо се в заличаване на вписания в кадастралния регистър като собственик на двете сгради Н.Д.Н., с посочен документ за собственост – договор за покупко-продажба от 02.06.2004г. 

Заповедта е оспорена пред Административен съд гр.Бургас, като по жалбата е образувано адм.дело № 1856/2010г. по описа на съда. С решение № 1238/09.07.2012г. заповедта е отменена, като в мотивите на решението е прието, че за „Виксън Инвест” ЕООД не е налице правен интерес от исканото изменение, тъй като то касае обекти, различни от собствените му недвижими имоти и не се отразява по никакъв начин върху притежаваното от него право на собственост, тъй като то се запазва в същия обем. Предвид това, че дружеството не е претендирало нито в административното, нито в проведеното съдебно производство, че притежава право на собственост върху сградите, по отношение на които е поискало изменение на КККР, нито е искало вписването му като собственик на тези сгради, съдът е намерил за необосновани фактическите констатации на административния орган, че заявителят е представил документи за право на собственост върху тях. Доколкото поземления имот с идентификатор 51500.502.800, в който са заснети сградите, предмет на изменението е частна държавна собственост, предоставен за управление на Държавна агенция по горите, съдът е преценил, че исканото изменение касае права на трети лица и правен интерес от него би бил налице за държавата, в качеството и на собственик на поземления имот, в който са заснети процесните обекти, но не и „Виксън Инвест” ЕООД. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд и с решение № 579/14.01.2013г. постановено по адм. дело № 12021/2012г. е потвърдено, като са изложени аналогични мотиви, а именно, че исканото изменение не засяга пряко и непосредствено правата на дружеството – заявител, поради което същото не е заинтересувано лице и няма право на искане за изменение на КР по отношение на сгради на трети лица. Прието е, че като се е произнесъл по недопустимо искане, административният орган е издал недопустима заповед, която правилно е отменена.

С писмо изх.№ 99-6347-02-10-1213/15.01.2014г. на началника на СГКК гр.Бургас, в изпълнение на съдебното решение и на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК е прекратено като недопустимо административното производство образувано по заявление вх.№ 99-6347/26.03.2010г. на „Виксън Инвест” ЕО ОД за изменение на кадастрални данни в КРНИ към КК на гр.Несебър, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр.София, по отношение на сгради с идентификатор 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6 .

Понастоящем съдът е сезиран с жалба против писмо изх.№ 99-6347-02-10-1213/15.01.2014г. с искане за отмяна на прекратяването, като незаконосъобразно. Жалбоподателят счита, че влязлото в сила решение не освобождава административния орган от задължението да провери всички предпоставки, обосноваващи правния интерес на заявителя, както и да уведоми същия за предстоящото си произнасяне по чл.27, ал.2 от АПК, относно допустимостта на административното производство. Твърди се, че дружеството е придобило право на строеж в имот с идентификатор 51 500.502.800, бивш горски фонд отдел 562, подотдел 8, поради което попада в хипотезата на §1, т.13 от ДР на ЗКИР „носител на други вещни права върху недвижимите имоти”.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл.56, ал.4 от АПК, актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава Х „Оспорване на административни актове пред първата инстанция”, раздел IV „Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт.

Съгласно чл.197 от АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Административният орган който е компетентен да се произнесе по направеното искане е компетентен да провери неговата допустимост и съгласно чл.56, ал.1 от АПК, да прекрати производството, при наличие на някое от основанията по чл.27 от АПК.

В случая, процесното писмо с което се прекратява образуваното административно производство по подаденото от „Виксън Инвест” ЕООД заявление е издадено от изпълняващия длъжността Началник на СГКК гр.Бургас, който се явява компетентен орган, с оглед разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР и делегираните му правомощия със заповед № РД-13-252/30.09.2013г.(л.15 от делото) на Изпълнителния директор на АК (л.21 от делото). Със заповед № РД-13-346/16.12.2013г.(л.16 от делото) на Изпълнителния директор на АК е наредено на П.Я.Б. да замества началника на СГКК гр.Бургас за периода от 16.12.2013г. до 15.01.2014г. включително, като упражнява всички правомощия на замествания, както и тези делегирани от Изпълнителния директор на АК, на основание чл.11, ал.2 от ЗКИР. Съгласно ТР № 4/04 г. на ОСС на ВАС, заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр се замества от друго лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. С оглед на така издадената заповед и делегираните правомощия на началника на СГКК гр.Бургас, актът с който се прекратява административното производство се явява издаден от компетентен орган.

С процесното писмо е прекратено административното производство по подаденото от дружеството-жалбоподател заявление. По своята същност това волеизявление представлява произнасяне на административния орган по допустимостта на искането и неоснователно е направеното възражения за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на производството, тъй като заявителя не бил уведомен за предстоящото произнасяне по чл.27 от АПК. Административния орган по силата на чл.26, ал.1 от АПК има единствено задължението да уведоми заинтересуваните лица за образуваното пред него производство, но не и заявителя, който изрично законодателя е изключил от кръга на лица които да бъдат уведомени. Същевременно преди да пристъпи към произнасяне по същество по подаденото заявление, по силата на чл.27, ал.2 от АПК, административния орган има задължението да провери предпоставките за допустимостта на искането, като тази проверка е част от образуваното вече административно производство и за нейното извършване не е необходимо да се уведомяват страните, тъй като тя се дължи по силата на закона.

Обжалваният акт е издаден в съответствие с материалноправните разпоредби на закона. В нормата на чл.27, ал.2 от АПК са посочени предпоставките за допустимост на искането, като в т.5 е предвидено наличие на правен интерес на заявителя, какъвто в случая не е налице.

От „Виксън Инвест” ЕООД е подадено заявление вх.№ 99-6347/26.03.2010г. на СГКК Бургас, с което е поискало изменение на влязлата в сила кадастрална карта на гр.Несебър и на кадастралния регистър към нея, одобрени със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК гр.София, по отношение на сгради с идентификатори 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6. Това производство се развива по реда на чл.54 от ЗКИР. Съгласно чл.54, ал.1 от ЗКИР, измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър. Съответно в нормата на чл.53, ал.1 от ЗКИР е предвидено, че одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят: 1. когато съдържат непълноти или грешки; 2. когато са одобрени при нарушение на закона; 3. когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1, а съгласно ал.2 непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице.

От законодателя е дадена легална дефиниция на понятието заинтересувани лица” по чл.54, ал.1 от ЗКИР, като съгласно §1, т.13 от ДР на ЗКИР, това са собствениците и носителите на други вещни права на недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението.

В случая исканото изменение касае единствено сгради с идентификатори 51500.502.800.5 и 51500.502.800.6, които в кадастралния регистър са вписани, като собственост на Н.Д.Н. и от „Виксън Инвест” ЕООД не се твърди и не се ангажират доказателства, че дружеството е собственик на тези сгради, поради което то не се явява заинтересувано лице по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКИР, няма право да претендира изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър по отношение на сградите и инициираното от него производство е недопустимо. Ето защо, след като жалбоподателя не твърди и не доказва право на собственост или други вещни права по отношение на сградите, то правилно административния орган е приел, че няма правен интерес да искат изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър и искането му е процесуално недопустимо.

Твърденията на жалбоподателят, че за него е налице правен интерес от исканото изменение, предвид това, че е придобил право на строеж в имот с идентификатор 51500.502.800, не би могло да доведе до извод различен от изложения, тъй като исканото от дружеството изменение не касае поземления имот, а част от сградите  в него.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че това искане вече е било разгледано веднъж по същество от административния орган, като издадената от него заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър е отменена с решение 1238/09.07.2012г. постановено по адм.д. № 1856/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас, оставено в сила с решение № 579/14.01.2013г. постановено по адм. дело № 12021/2012г. по описа на Върховен административен съд. В мотивите и на двете съдебни решения изрично е прието, че дружеството не е заинтересувано лице по чл.54, ал.1 от ЗКИР, тъй като неговите права не се засягат от поисканото изменение на КККР, поради което няма правен интерес от исканото изменение, като административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила – чл.27, ал.1, т.5 от АПК. Жалбоподателят и ответника са били страни в това производство и постановените в него съдебни решения са влезли в сила между страните и са задължителни за съда, който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България, съгласно чл.177 от АПК и чл.297 и чл.298 от ГПК.

 

 

 

 

С оглед на изложеното жалбата на „Виксън Инвест” ЕООД е неоснователна и на основание чл.200, ал.1 от АПК, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виксън Инвест” ЕООД, гр.Несебър, ул.„Еделвайс” № 4, представлявано от управителя А.М.Д. против писмо изх.№ 99-6347-02-10-1213/15.01.2014г. на Началника на СГКК гр.Бургас, с което е прекратено административното производство по заявление вх.№ 99-6347/26.03.20101г. на СГКК гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд от страните, участващи в административното производство в 7-дневен срок от уведомяването им.

                                  

 

 

СЪДИЯ :