ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 20.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 655 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 15:36 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

 За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯЛукойол Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с приложено по делото пълномощно при първото разглеждане.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на МП”Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се явява юрисконсулт К.-.Г. и Т., с приложено пълномощно по делото при първото разглеждане.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 3178/21.03.2016г. на Върховен административен съд, ІІ отделение е отменено решение № 876/15.05.2015г., постановено по административно дело № 2305/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по законосъобразността на оспорения административен акт.

 

Производството е образувано по жалба на „Лукйол нефтохим Бургас” АД против решение № 5766/24.09.2012година на началника на митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, мълчаливо потвърден от началника на Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запознати сме с решението на Върховен административен съд. Считаме, че спорът е правен предвид на което няма да сочим доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознати сме с отменителното решение на Върховен административен съд. Ние също считаме, че спорът е правен, но предвид броя идентични дела, които все още се разглеждат пред Административен съд Бургас, моля да допуснете допълнителна експертиза предвид компетенциите на вещото лице и предмета на спора, а именно определяне на правилния тарифен номер 2707 99999 или 2710 от КН, предвид решението на СЕС, че критерият за определяне на позиция в 2707 или в 2710 от КН е тегловното съотношение на ароматните и неароматните съставки, моля вещото лице да отговори съществува ли стандартен метод за изследване, който по категоричен начин да установи  ароматните и неароматните съставки и използван ли е той към настоящия момент? Представяме молба с въпросите към исканата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да  не уважавате доказателственото искане за допускане на експертиза макар и допустимо, същото е неотносимо така както е формулиран въпроса. Считам, че отговора на поставения въпрос дали има стандартен метод или няма за определяне на тегловното съотношение на арамотните и неароматните състави не би решил конкретния спор по същество, доколкото вече не е налице продукт, който да бъде анализиран в настоящото производство. Дали има стандартен метод или не, няма как да бъде даден отговор освен на база на теоретични данни, поради което считам същото шиканиране и забавяне на процеса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид становището по изслушаните вече експертизи по настоящото дело, по които вещото лице определя приложения от страна на АГ „Митници” метод по Приложение А за неточен и некоректен, в тази връзка сме задали въпроса на вещото лице. Задали сме въпросът с цел установяване дали въобще има такъв метод, който да определя тегловното точното съотношение между ароматните и неароматните състави. Имаме и предвид изслушаните експертизи  по други идентични дела, по които е извършило анализ по метод ASTM D 2549-2 и метод ASTM D-2007  и което също прави изводи, че тези методи посочени от него и по тях не може да се определи съотношението ароматни и неароматни съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ирелевантно е за конкретния спор направеното искане с така формулиран въпрос, дотолкова до колкото от събраните доказателства по делото и решението на СЕС и ВАС и дали  тегловното съотношение на ароматни и неароматни съставки няма значение, тъй като няма вече проба за изследване по настоящото дело. Дали има или няма такъв метод за установяване на коректното съотношение би имало значение само тогава когато е наличен продукт за изследване, иначе попадаме в една хипотеза. В конкретния случай дали в процесния продукт преобладава едната или другата съставка е без значение, тъй като няма продукт за изследване и няма какво да се анализира, за да се търси метод за определянето на тези съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-.Г.: Тогава вещото лице да заяви дали има някъде продукт, който да бъде изследван.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Обикновено нормативни актове препращат кой е метод може да се използва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К-.Г.: СЕС казва, че ако има по подходящ метод следва да се приложи. Още повече, че митницата е използвала метода, който е по ЗМ.

 

Съдът като съобрази задължителните указания дадени от Върховен административен съд с  решение № 3178/21.03.2016г., ІІ отделение, намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна. Що се отнася до доказателственото искане заявено в днешното съдебно заседание от представителите на ответника и поставения въпрос относно стандартен метод за изследване на ароматните и неароматните съставки на процесния продукт, съдът приема, че отговора на този въпрос от експерта не би могъл да се отрази относно правния извод на съда за законосъобразност или не на оспорения акт, доколкото този въпрос е следвало да бъде изследван преди издаване на оспорвания акт. Към настоящия момент отговор на въпрос за стандартен метод за изследване на съотношението на ароматните и неароматните състави би имал единствено значение за теоретичното изясняване на бъдещи действия от страна на митническия орган по отношение на идентични продукти, описани в процесния оспорен административен акт, но не би повлиял на законосъобразността или не на предмета на настоящия спор, който се изследва от съда.

В този смисъл съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебна експертиза с въпрос формулиран в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да постановите решение, с което отмените решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” като незаконосъобразно по съображения, които сме изложили, както сезиращата съда жалба, така и по подробните бележки представени при първото разглеждане на делото. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център е правилно и законосъобразно и неоснователно същото е отменено при първоначалното разглеждане. Подробни съображения сме изложили  в писмен вид при първоначалното разглеждане на делото и моля същите да ги вземете в предвид. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Поддържам изразеното становище от колегата Т. и по аргументи изложени в касационната жалба, където подробно са изложени нашите виждания по отношение на правилността на решението.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:50часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: