ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Г.Ф.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 655 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Ш.Х., редовно уведомен, не се явява.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Н.Х., редовно уведомен, не се явява.

Двамата жалбоподатели се представляват  от адвокат Д., която представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор С.. 

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да конституирате Окръжна прокуратура Бургас  като стана в процеса, поради наличието на значим държавен и обществен интерес.

 

Съдът, като съобрази изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване като страна в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас. 

 

        

АДВОКАТ Д. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Не са налице процесуални пречки, поради което съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. Моля да прогласите нищожността на решението. Няма да сочим допълнителни доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима за разглеждане.  Няма да соча допълнителни доказателства. 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка издаването на обжалвания административен акт.

 

Като съобрази, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата. 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д. – Моля да уважите искането ни и да прогласите за нищожно решение № БС-46-ПР от 09.07.2014 г. на директора на РИОСВ – Бургас, като считам, че същото е издадено от лице в отсъствие на компетентност. За  да е законосъобразен акта, той следва да е издаден от компетентен орган, упълномощен за това в пределите на неговата компетентност. Считам, че решението е издадено от лице, което няма правомощието за издаването му. Няма данни както за упълномощаване на лицето, подписало решението, да издава подобен вид решения, както и основание за неговото подписване. Видно от доказателствата по делото на л.54 и 59, от които става ясно, че компетентния орган директора на РИОСВ - Бургас е изпълнявал служебните си задължения към онзи момент и същия не е отсъствал поради болест, редовен платен отпуск на дата 09.07.2014 г. когато е издадено обжалваното решение. Считам, че е налице порок, който обуславя нищожността на решението поради некомпетентност на органа. 

Моля да бъдат присъдени разноските на жалбоподателя.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена като се прогласи нищожност на решението, издадено от името на директора на РИОСВ – Бургас. Считам, че безспорно е доказано, че същото е издадено от некомпетентен орган, което е първото и най-важно основание за действителност на един административен акт.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:47  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: