ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 654 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.К., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Е.Н.С., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  К.Н.Г., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Адв. М.: Ние оспорваме процесуалната допустимост на производството като твърдим, че липсва годен предмет на обжалване и правен интерес за оспорващата от обжалване на писмото, твърдяно като ИАА по смисъла на чл. 159, т. 4 от АПК. Със своето становище жалбоподателката не може да защитава чужди права, актът не съставлява нейни лични права. Има практика, съгласно която лице, подало сигнал за незаконен строеж, при отказ да се издаде съответния административен акт, касаещ този строеж, не притежава активна легитимация по отказа. Искам да се позова и на едно твърдение в жалбата, където се твърди, че се оспорва отказ за започване на производство, което е различно от отказа да се издаде искан административен акт. В този смисъл жалбата е изключително противоречива и извън предмета на спора. Нямам доказателствени искания. Присъединявам се към позицията на Община Созопол.

 

 Страните: Поддържаме становищата си от предходно съдебно заседание. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Г.: Моля да отмените оспорваното писмо, обективиращо отказа на кмета на Община Созопол, като върнете административната преписка с указания да бъде образувано административно производство. Ще моля за срок за писмени бележки. Налице е правен интерес, позоваваме се на чл. 2, ал. 2 и чл. 3 ал. 2 и 3 от ЗКН, като допълнителни доводи ще изразя в писмена защита. Моля за присъждане на разноските по делото. Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

адв. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недопустима по съображенията, които сме изложили още в първото съдебно заседание, както и моля да вземете предвид доводите, направени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на заинтересованите страни. В случай, че не уважите искането за недопустимост на жалбата считаме, че следва да постановите решение, с което да прекратите производството по делото и оставите жалбата без разглеждане. Моля да ни присъдите разноските по делото, изразяващи се  в размера на заплатеното адвокатско възнаграждение.

 

Адв. М.: Моля да постановите определение, с което да прекратите производството и оставите жалбата без разглеждане по изложените от нас доводи по нейната недопустимост. Евентуално, ако приемете, че се оспорва допустимо отказа да се издаде административен акт, да отхвърлите жалбата. В подкрепа на твърденията ни сме изложили доводи в писмено становище, което моля да съобразите.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: