ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи май                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 654 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.К., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Г., надлежно упълномощена, преупълномощена от адв. В..

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Созопол, редовно призован, представлява се от адв. Й., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Т.П.К. *** да предприеме действия по реда и при условията на чл. 224а, ал. 5 или чл. 225а от ЗУТ, който отказ е обективиран в писмо изх. № 4-94-Т-4(4)/01.03.2016 г. на кмета на Община Созопол.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете писмо от Националния институт за недвижимо културно наследство, в което е посочено конкретен вид на паметника на културата, предмет на настоящото производство.

 

Нямам други доказателствени искания.

АДВ. Й.: Моля, относно основателността на жалбата да имате предвид нашите възражения, че жалбата е недопустима поради просрочие. Видно от входящия номер, жалбата е подадена директно до Административен съд – Бургас. Същата е постъпила на 23.03.2016 г. – т.е. след законоустановения срок предвид, че в самата жалба не се спори, че уведомлението е от 07.03.2016 г. и не е спазен 14-дневния срок по АПК за обжалване.

Второто възражение по допустимостта на жалбата е правния интерес на жалбоподателката. Считаме, че същата няма правен интерес от подаване на настоящата жалба и образуване на настоящото производство поради обстоятелството, че първо видно от самата жалба, тя основава правния си интерес по Закона за културното наследство - чл. 2 твърдейки, че обектът попада в обсега на приложимост на този нормативен акт. Съгласно същия закон, опазването на културното наследство се извършва само и единствено от юридически лица.

В тази връзка считаме, че липсва правен интерес по Закона за културното наследство. Освен това, искането е за образуване на производство по реда на чл. 225, като безспорно се твърди и в жалбата, че липсва незаконен строеж. Моля да се има предвид и самия характер на подаденото искане, което според нас попада в приложното поле на сигналите, като го считаме като подаден сигнал по реда и условията на АПК. Считаме, че  с оглед искането за образуване на производство по чл. 225 и чл. 225а липсва незаконен строеж, с оглед на което на жалбоподателката е отговорено с писмо.

Моля в тази връзка да се призоват като заинтересовани лица в настоящото производство предвид приложените документи - разрешение за строеж и други строителни книжа лицата Е.Н.С. с адрес: гр. Бургас, ж.к. „С.”, бл. * вх. *, ап. ** и К.Н.Г. с адрес: гр. С., ж.к. „И.”, ул. „Х.Б.”, бл. **, вх. *.

Няма да сочим други доказателства на настоящия етап на процеса.

 

Съдът с оглед заявеното отстраните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, с жалбата и в настоящото съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Независимо от липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът счита, че в случая не са налице основания за приключване на съдебното дирене. От изявлението на процесуалния представител на ответника направено в днешно съдебно заседание, съдът обосновава извод, че административният орган не е изпълнил задължението си вменено му с нормата на чл. 152, ал. 3 от АПК, като към изпратената административна преписка липсва списък и на заинтересованите страни с посочване на адресите им за призоваване. Едва в настоящото съдебно заседание, процесуалният представител на ответника формулира искане в тази насока, поради което лицата, за които се твърди, че са реализирали незаконен строеж, чието премахване е поискано от жалбоподателката безспорно следва да бъдат призовани и конституирани като заинтересовани страни по делото.

По изложените съображения и на основание чл. 154 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Е.Н.С. от гр. Бургас, ж.к. „Славейков” бл. *, вх. *, ап. ** и К.Н.Г. с адрес: гр.С., ж.к. „И.”, ул. „Х. Б.”, бл. **, вх. * като заинтересовани страни в процеса.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.09.2016 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Да се призоват новоконституираните заинтересовани страни.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: