Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

           981                                04.06.2015 година                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИРА  ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                                                                                      2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 654 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Администртивно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.Г.И., с ЕГН **********,*** против решение № 32/05.02.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 16/2015 година по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 839/ 11.12.2014 г. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, н и е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари "pa" 7 бр. кутии, цигари "Paladium" 1 бр. кутия, цигари "Super Sunday" 13 бр. кутии, цигари "Palatine royal" 1 бр. кутия, цигари "Turquoise slims" 13 бр. кутии, цигари "Super Sunday" 1 бр. отворена кутия с 9 къса, цигари "Paladium blue" 2 бр. отворени кутии с общо 27 къса, цигари "Palatine royal" 1 бр. отворена кутия с 3 къса. В жалбата твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, поради нарушение на съдопроизводствените правила и материалния закон. Излагат се доводи, че съдът е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН.  Моли административният съд да отмени обжалваното решение, както и наказателното постановление. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба – зам. началникът на митница Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение че решението на Районен съд –Бургас е обосновано и  законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Царево с обжалваното решение е потвърдил НП № 839/ 11.12.2014 г. на Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, на М.Г.И. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата следните тютюневи изделия-предмет на нарушение: цигари "pa" 7 бр. кутии, цигари "Paladium" 1 бр. кутия, цигари "Super Sunday" 13 бр. кутии, цигари "Palatine royal" 1 бр. кутия, цигари "Turquoise slims" 13 бр. кутии, цигари "Super Sunday" 1 бр. отворена кутия с 9 къса, цигари "Paladium blue" 2 бр. отворени кутии с общо 27 къса, цигари "Palatine royal" 1 бр. отворена кутия с 3 къса.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел от фактическа страна, че на 25.07.2014 г. служители на РУП- Царево, по повод получен сигнал за съхраняване и разпространение на акцизни стоки /цигари/ без бандерол, след проверка в дома на М.Г.И. ***, са открити на различни места, различни марки цигари, без акцизен бандерол, които служителите иззели по опис и съставили протокол. Съставен бил акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 744914/ 21.08.2014 г. в който нарушението било описано ясно, точно, подробно и изчерпателно. Акта бил връчен лично на жалбоподателя, който го приел без възражения. Наказващият орган- Началник на Митница Бургас, въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин, а деянието било квалифицирано като нарушение на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС, наложена била санкция  по същия състав, като наложил на жалбоподателя административно наказание "глоба" в размер на 1000,00 лева и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са били отнети в полза на държавата тютюневите изделия- предмет на нарушението.

След като е обсъдил подробно събраните доказателства и  установени въз основа на тях факти, както и  приложимия закон, съдът е достигнал до извод, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение, което нарушение е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно-наказателна отговорност спрямо нея. Приел е, че размерът на наказанието е определен в границите на нормативно определения такъв, като според съда при индивидуализирането му, административно- наказващият орган го е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Съдът е приел, че административно-наказващият орган правилно е отчел факторите определящи тежестта на наказанието, така както повелява чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, поради което е наложил наказанието в минималния, нормативно определен за нарушението размер.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Възраженията на касатора са свързани единствено с тежестта на наложеното наказание и  приложението на чл.28 от ЗАНН.  Въпреки това, на основание чл.218, ал.2 от АПК, касационната инстанция следи служебно за валидността, допустимостта и  съответствието на решението с материалния закон. В първоинстанционното производство не са допуснати нарушения на материалния закон. След като е обсъдил събраните по делото доказателства, съдът е достигнал до правилни и обосновани изводи.

Настоящият касационен счита, че с оглед установената фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподателката, от обективна и субективна страна е осъществен състава на чл. 123, ал.1 ЗАДС, според който физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че въз основа на прецизно установената фактическа обстановка районният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи относно правната квалификация и съставомерността на деянието, извършено от касатора. Правилно е становището, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство, които да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление, както и че липсват основания за квалификация на деянието като маловажен случай.

Възраженията в жалбата, че наложеното наказание е несъразмерно тежко спрямо степента на обществена опасност на деянието и относно приложението на чл.28 от ЗАНН са подробно обсъдени от районния съд. Настоящият съдебен състав също не намери основания за приложението на чл. 28 ЗАНН, обуславящ отпадане на административнонаказателната отговорност, поради което преценката на наказващия орган и на районния съд в тази насока следва да бъде споделена. Следва да се отчетат обществените отношения, засегнати от конкретно осъщественото нарушение, които са свързани с облагането с акциз - вид косвен данък, дължим за луксозни, скъпи стоки и такива с динамичен оборот, а в конкретния предмет на нарушение - стоки вредни за здравето, поради което ползващи се със засилена защита и повишен контрол и превенция от страна на държавата. Същевременно контролът на митническите органи е засилен и с оглед охраняване фискалните публични интереси, а законодателят е установил и по-висок размер на санкциите за нарушенията по чл. 123 ЗАДС, отчитайки по-високата им обществена опасност в сравнение от обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство. Съобразявайки последното, както и останалите признаци от осъществения фактически състав на административно нарушение, включително и наличието на съучастие, съдът приема, че конкретното деяние не съставлява маловажен случай. Ниският размер на дължимия акциз за тютюневите изделия, предмет на нарушението е ирелевантен с оглед вече обсъдената обществена опасност на деянието. Липсват и други фактически обстоятелства, които да обосноват квалификацията "маловажен случай". Ето защо, съдът намира преценката на районния съд по чл. 28 от ЗАНН за съответстваща на закона и на фактите по делото.

В случая е безспорно, че извършеното от И. административно нарушение е наказуемо за физическите лица с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. Нарушението е описано подробно и ясно в наказателното постановление, посредством всички индивидиулизиращи го белези, като е предоставена възможност на лицето, сочено като нарушител да разбере какво точно деяние му е вменено в отговорност. В случая е наложен минималният размер на предвидената в закона санкция.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. второ ЗАНН Административен съд – Бургас,

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/05.02.2015 година, постановено по административно-наказателно дело № 16/2015 година по описа на Районен съд - Царево.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.