ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети юни                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 654 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Стера” ЕООД-редовно призован, се представлява от адв. А.  с пълномощно по делото.

Ответникът началник СГКК Бургас - редовно призован, не се представлява.

Заинтересованата  страна КТ „Черноморка”-Бургас - редовно призован, се представлява от адв. Д.П. с пълномощно по делото.

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Стера” ЕООД против заповед на началника на СГКК Бургас, с която е одобрено изменение на КК и КР на гр.Бургас, чрез нанасяне на нови обекти и промени в данните за собственост и собственици.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата на основанията посочени  в нея. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. П.: Оспорвам жалбата. Считам жалбата за недопустима, тъй като жалбоподателят няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР. Същият в жалбата си излага само твърдения за наличие на собственост, водени от него дела за въвод във владение, без да е представил към началника на СГКК доказателства за това, че е собственик на претендирания етаж, посочен с идентификатор в заповедта, чиято част се обжалва и считам, че не е доказал, че е носител на ограничено вещно право или е собственик. На основание чл.147, ал. 1 от АПК, вр. с чл. 2, ал. 5 и чл.54, ал. 1 и 2 и § 1, т.13 от ЗКИР считам, че същият не се е легитимирал като заинтересована страна в настоящия процес и пред началника на СГКК. В жалбата не се съдържат аргументи, с какво обжалваната заповед е неправилна и незаконосъобразна. Единственото твърдение е, че има пропуск от страна на КТ „Черноморка”, която не била представила влязло в сила решение, цитирано в жалбата и че това е „умишлен пропуск”, като считам това твърдение за несъстоятелно, а и несериозно в смисъл, че КТ „Черноморка” се легитимира пред началника на СГКК с нотариален акт и началникът на СГКК не е изискал документи, като наше задължение. В делото се съдържа цялата преписка по отношение промяна на Имотния регистър и за този обект, част от заповедта. От следващите изявления в жалбата се твърди, че поради пропуска в кавички на КТ „Черноморка” се е стигнало до погрешното отразяване и издаване на процесната заповед. От това не става ясно с какво административният акт в тази част е незаконосъобразен и неправилен.

Нямам доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2-3.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. А.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите жалбата като постановите решение, с което да отмените обжалваната от нас заповед на началника на СГКК Бургас.

Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

 

Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и недопустима с оглед изложените аргументи по даване ход на делото.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

 

Съдът дава два дни срок за депозиране на писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: