ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  Номер 997            Година 11.06.2012         Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на осми май две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 654 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ.

Образувано е по повод жалба на Г.П.С. с ЕГН ********** в качеството му на земеделски производител в с.Крушевец, общ.Созопол с УРН 187162 с адрес гр.*** против отказ на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Бургас за предоставяне на  информация по чл.24 от ЗДОИ на хартиен носител под формата на заверени копия на „протоколи от извършени теренни проверки” за 2009г., 2010г. и 2011г. на заявени от него площи, посочени в жалбата, както и на заверени копия на „цифровата ортофотокарта” на тези терени за същите периоди. Твърди, че административният орган не се произнесъл по искането, с което е сезиран и счита отказа за незаконосъобразен. В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез процесуален представител поддържа жалбата на сочените в нея основания и прави искане да се уважи жалбата, като се задължи Областна дирекция „Земеделие” гр.Бургас да му предостави заявените документи.

 Ответникът по жалбата – Директор на Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. По делото е представено становище, в което фактически се оспорва жалбата.

Административен съд Бургас, след като съобрази събраните в хода на производството доказателства, намира подадената жалба за процесуално недопустима по следните съображения:

Със заявление за достъп до обществена информация вх.№ 566/21.02.2012г.,

Г.П.С. е поискал Областна дирекция „Земеделие , Бургас да бъдат предоставени на хартиен носител, заверени копия от: 1.”протоколи” за всички извършени „теренни проверки” за 2009г., 2010г. и 2011г. и 2.”ортофотокарти” за 2009г., 2010г. и 2011г. за заявените от него площи: 30822-129-4-1 с площ от 29,17 ха.; 30822-129-3-1 с площ от 4,9 ха; 30822-129-6-1 с площ от 36,93 ха.; 30822-129-7-1 с площ от 0,77 ха. и 30822-129-5-1 с площ от 6,1 ха.

С писмо изх.№ 566/23.02.2012 от Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Бургас, жалбоподателя е уведомен, че подаденото от него заявление ще бъде препратено на компетентния орган за произнасяне.

Съдът е сезиран с жалба вх.№ 2296/19.03.2012г. и направено към нея уточнение с вх.№ 2884/05.04.2012г., против отказ на Областна дирекция „Земеделие”, Бургас за предоставяне на информация на хартиен носител по ЗДОИ, с искане да бъде отменен отказът, като се задължи административния орган за предостави на жалбоподателя заверени копия на посочените в заявлението документи.

В нормата на чл. 21, ал. 1 - 4 от АПК е дадена легална дефиниция на актовете, които са индивидуални административни актове и подлежат на контрол по отношение на тяхната законосъобразност. Съгласно императивната разпоредба на чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове.

В случая с писмо изх.№ 566/23.02.2012 на Директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас, подаденото от жалбоподателя заявление е препратено в Министерство на земеделието и храните, ТД „Земеделие, Гори и поземлени отношения” отдел ИЗП, тоест не е налице твърдяния отказ. С това писмо Директора на ОД „Земеделие” гр.Бургас е изпълнил задължението си, вменено му с нормата на чл.32, ал.1 от ЗДОИ, съгласно която, когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. Писмото, представлява част от производството по предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, която приключва с решение за предоставяне на обществена информация или с решение за отказ за предоставяне на обществена информация. Съответното съдържанието на решението, следва да е съобразено с предвидените от законодателя разпоредби на чл.34 и чл.38 от ЗДОИ, като това решение се явява крайния индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол.

В случая, след като исканата информация не се съхранява от органа до който е подадено заявлението, то той няма задължение да разгледа по същество и да се произнесе по направеното пред него искане. По отношение на заявителя, писмото с което се препраща заявлението до компетентния орган, има само уведомителен характер и с него се цели да се насочи заявителя към органа или юридическото лице, от които е следвало да поиска достъп до интересуващата го информация и което следва да се произнесе по заявлението.

С оглед изложеното съдът счита, че в случая не е налице отказ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас да уважи подадено от Г.П.С. заявление с  вх.№ 566/21.02.2012г., за предоставяне на обществена информация, поради което подадената от него жалба е процесуално недопустима. Ето защо, определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр. Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Г.П.С. с ЕГН ********** в качеството му на земеделски производител в с.Крушевец, общ.Созопол с УРН 187162, с адрес гр.*** против отказ на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Бургас за предоставяне на  информация по чл.24 от ЗДОИ на хартиен носител под формата на заверени копия на „протоколи от извършени теренни проверки” за 2009г, 2010г. и 2011г. на заявените от него площи, както и заверени копия на цифровата ортофотокарта на тези терени за същите периоди.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 654/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                   

СЪДИЯ: