Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№1288

 

гр. Бургас, 15 декември 2009г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на шестнадесети септември, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                     СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. №654 по описа за 2007 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.118 и сл. от КСО.  

Жалбоподателите д-р С.Г.М. ***, д-р М.Н.М. *** и д-р М.А.Х. *** са оспорили решение №38 от 06.06.2007г. на директора на РУ”СО” Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 619 от 17.05.2007г., с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет №619/17.05.2007г. в размер общо на 1163,23 лв. от които главница – 750,52 лв. и 412,71 лв. лихва, начислена до 10.05.2007г.. В жалбата се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно, тъй като органът е приел, че решението на НЕЛК, с което са отменени болничните листове, е влязло в сила. Жалбоподателите твърдят, че това решение не им е съобщавано.  

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез процесуалният си представител, поддържат жалбата. Искат от съда да отмени решението на директора на РУ”СО” Бургас.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата  и иска от съда да я отхвърли като неоснователна.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

            С експертно решение № 292 от 27.02.2006г. Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е отменила болнични листове № 5056799 от 27.10.2004г. и №5056263 от 28.09.2004г., издадени от Лекарска консултативна комисия (ЛКК) при "Медицински център - I", гр.Айтос, с които е удостоверена временна неработоспособност на Ж.И.К. от гр.Айтос за времето от 25.09.2004г. до 23.11.2004г. За да отмени болничните листове НЕЛК е приела, че те са били издадени в нарушение на чл.9, ал.1, и ал.4 от сега отменената Наредба за експертизата на работоспособността (НЕР), но действащ нормативен акт по времето, когато са издадени болничните листове. А според посочената в решението на НЕЛК разпоредба Лекарските консултативни комисии вземат решения по здравословното състояние и работоспособността на лицата след задължителен клиничен преглед. Изключения се допускат при: 1. вземане на решение за отпуск по болест за минало време, при положение че прегледът няма да допринесе за изясняване на здравословното състояние на лицето към дадения период; 2. проведено лечение в чужбина; 3. отказ на лицето да се яви за преглед по повод обжалвани болнични листове. При издаване на болничен лист ЛКК вписва в ЛАК на болния всички реквизити, посочени в чл.5, ал.1, т.2 и 3 от НЕР. Съгласно последната разпоредба при извършване на експертизата на временната неработоспособност лекуващият лекар прави точна преценка на здравословното състояние на болния и неговата работоспособност въз основа на клиничен преглед, резултатите от направените изследвания, заключенията на консултантите, характера на работата и на условията на труд на болния (т.1), като при всеки преглед вписва в личната амбулаторна карта (ЛАК) на болния данните от анамнезата, обективния статус, направените изследвания, предписаното лечение и диагнозата, своята преценка за работоспособността на болния, номера и серията на болничния лист, началото и продължителността на временната неработоспособност (т.2) и описва болничния лист в контролния лист към ЛАК по указаните в т.3 реквизити.

            В конкретният случай в ЛАК и другата медицинска документация не са били регистрирани прегледи с описаното в болничните листи клинична състояние, липсвала е медицинска документация удостоверяваща дискова херния Л5-ЕС1. По тези съображения НЕЛК с посоченото решение е отменил болнични листове № 5056799 от 27.10.2004г. и №5056263 от 28.09.2004г., издаден от ЛКК при "Медицински център - I", гр.Айтос.

С ревизионен акт за начет пореден № 619 от 17.05.2007 г. контролните органи на Националния осигурителен институт при Районно управление "Социално осигуряване" (РУСО) - гр.Бургас приели, че от отменените болнични листи е възникнала щета за държавното обществено осигуряване, която е причинена от посочената по-горе ЛКК и съставили акт за начет при солидарна отговорност на тримата лекари - председател и членове на тази ЛКК. С разпореждане № 619 от 17.05.2007г. длъжностното лице по чл.110, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) предприело действия за събирането на сумата по начета. Разпореждането е било оспорено от настоящите жалбоподатели. С решение № 38 от 06.06.2006г. директорът на РУСО отхвърлил подадената до него жалба.

„Медицински център І - Айтос” ЕООД, при което е ЛКК в състав от настоящите жалбоподатели, е оспорило експертно решение № 292 от 27.02.2006г. НЕЛК пред Административен съд – София-град. Жалбата е подадена на 18.06.2007г., по нея е образувано адм.д. № 2343/2007г. Настоящото производство е спряно до постановяване на влязло в сила решение по спора относно законосъобразността на експертното решение на НЕЛК. С определение №15 от 27.02.2009г. постановено по адм.д. № 2343/2007г. състав на Административен съд – София-град е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото. Определението е влязло в сила на 07.04.2009г.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата - предмет на настоящото производство, е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежно легитимирано лице и е процесуално  допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен за това орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът. Извън правомощията на съда е да преценява целесъобразността на акта.

Обжалваното решение е издадено в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган. При издаването му, административният орган не е допуснал нарушения на процесуално-правните разпоредби на закона. Решението е мотивирано, като в мотивите административният орган е посочил, както фактическите основания за издаването, така и правните основания за издаване.Обжалваният акт не противоречи и на материалноправните разпоредби по издаването му. Установените в хода на административното производство релевантни за спора юридически факти се подкрепят от събраните в хода на съдебното производство доказателства.

Съгласно чл.110, ал.1, т.1 от КСО контролните органи на Националния осигурителен институт съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване, от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание или от отменени актове на медицинската експертиза и др. Следователно, за да бъде приложена нормата, законодателят изисква наличие на пряка причинна връзка между щетата, настъпила в бюджета на ДОО и поведението на лицата, чиято отговорност се ангажира.

В настоящия случай е налице последната хипотеза на чл.110, ал.1, т.1 КСО - отменен по надлежния ред акт на медицинската експертиза, издаден от жалбоподателите в качеството им на членове на ЛКК. Спорът относно законосъобразността на ЕР на НЕЛК, което постановява отмяна на болнични листове № 5056799 от 27.10.2004г. и №5056263 от 28.09.2004г. е прекратен, като определението е влязло в сила. Следователно обжалваното ЕР на НЕЛК е влязло в сила и по отношение на жалбоподателите и въпросът за отмяната на акта на медицинската експертиза е решен. В тази връзка възражението в жалбата, че ЕР на НЕЛК, с което е отменен болничния лист, не бил съобщен на жалбоподателите, към настоящият момент се явява неоснователно, тъй като същите са имали възможност да обжалват това експертно решение от момента, когато твърдят, че то им е станало известно. Производството по настоящото дело беше спряно до приключване на спора пред Административен съд – София-град с предмет законосъобразността на експертно решение № 292 от 27.02.2006г. НЕЛК. Производството е приключило с влязъл в сила съдебен акт, а експертното решение не е отменено. Следва да се отбележи още, че в това производство жалбоподателите са участвали като заинтересувани страни, а не като жалбоподатели, но срокът те лично да обжалват ЕР е изтекъл.

По отменените болнични листове е изплатено парично обезщетение за временна неработоспособност на лицето Ж.И.К. от гр.Айтос в размер 750,52 (главница) лева, което е видно от приложената към ревизионния акт за начет справка. С това е причинена реална щета на бюджета на ДОО, като е налице пряка причинна връзка между увредата и действията на лекарите от състава на ЛЛК, издали отменения акт на медицинската експертиза.

При това положение са налице всички предпоставки за ангажиране имуществената отговорност на жалбоподателите в качеството им на физически лица - членове на ЛКК. В случая, както в административното производството, така и в оспореното решение не е ангажирана отговорността на ЛКК, а тази на членовете й. Субекти на имуществената отговорност по чл.110, ал.1, т.1 от КСО са отделните физически лица и в случая такива са и адресатите на оспорения административен акт.

Неоснователен е доводът в жалбата, че при издаването на решението, органът не е установил виновно причиняване на отразените в него щети на ДОО от страна на жалбоподателите. Вредоносните действия на жалбоподателите касаят извършено от тях нарушения на Наредбата за експертизата на работоспособността установено в друго административно производство – това пред НЕЛК, които нарушения са довели до отмяна на болнични листове № 5056799 от 27.10.2004г. и №5056263 от 28.09.2004г. Представените по делото писмени доказателства доказват по безспорен начин посочените в атакуваното решение фактически основания, въз основа на които е потвърдено разпореждането от 17.05.2007г.

Наличието на всички обстоятелства, визирани в хипотезата на чл.110, ал.1, т.1 от КСО налага извод, че именно от действията на жалбоподателите в качеството им членове на ЛКК е настъпила щетата за бюджета на ДОО и законосъобразно е била ангажирана тяхната деликатна отговорност.

Предвид изложеното, съдът намира атакуваното решение на директора на РУ”СО” гр.Бургас за законосъобразно, а подадената срещу него жалбата за неоснователна.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на д-р С.Г.М. ***, д-р М.Н.М. *** и д-р М.А.Х. *** против решение №38 от 06.06.2007г. на директора на РУ”СО” Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 619 от 17.05.2007г. на длъжностното лице по чл.110, ал.3 от КСО, като неоснователна.

Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 

                                                             СЪДИЯ: