ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 463                            17.03.2017 година                          гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, дванадесети състав, на седемнадесети март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдията Ганева административно дело № 653 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебното производство е образувано по жалба на Г.Ц.Й. ***, с ЕГН **********, против Заповед № РД-16-301/9.04.2015г. на кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „монолитна ограда“ на участък от ул.“Рилска“ и пешеходна зона, находящ се пред урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ-169, кв.10 по плана на с.Лъка, Община Поморие.

Настоящият съдебен състав на Административен съд – Бургас, като извърши служебна проверка на представените по делото доказателства намира, за установено следното:

С оглед приложените писмени доказателства по делото и при направена служебна проверка в деловодството на съда по адм.д.№ 652/2017г. се установи идентичност на предмета по посочените две дела – жалби срещу една и съща Заповед № РД-16-301/9.04.2015г. на кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „монолитна ограда“

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 652/2017г.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК, Административен съд - Бургас, дванадесети  състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 653/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 653/2017г. по описа на Административен съд - Бургас към адм.д.№ 652/2017г. на Административен съд - Бургас, за съвместно разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

             СЪДИЯ: