Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 945

 

    гр.Бургас, 28 май 2015г.

           

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесети май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

при секретар С.А., като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА адм.д. № 653 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 268 от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от С.Д.Ч., против Решение № 10/19.02.2015 г. на Директор на ТД на НАП гр. Бургас, с което на основание чл. 267, ал. 2 ДОПК, е прекратено производството по подадена жалба от С.Д.Ч. против съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК, с изх. № 000911/2015/000001/24.01.2015 г., издадено от М.С.Ч.- публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Бургас.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се твърди, че същият е постановен при съществени нарушения на процесуалните правила. Излагат се допълнително аргументи за недължимост на задължението по образуваното изпълнително производство, поради изтекла погасителна давност.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя, адвокат Л., поддържа жалбата, иска отмяна на оспорения акт и произнасяне по същество на спора.

Ответникът по оспорването, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител юрисконсулт П., намира жалбата за неоснователна.

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, което е адресат на оспорения акт, в срока по чл. 268, ал. 1 ДОПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Пред Директора на ТД на НАП гр. Бургас е била оспорена покана за доброволно изпълнение, изпратена на жалбоподателя от публичен изпълнител, на основание чл. 221, ал. 1 от ДОПК. С поканата С.Д.Ч., е уведомен за образувано изпълнително дело за неплатени публични вземания в ТД на НАП гр. Бургас под №911/2015 г. Указан е размерът на задължението и изпълнителното основание. Посочено е, че длъжникът разполага с възможност да плати доброволно, както и да посочи начин за изпълнение, който е в състояние да удовлетвори държавата и е отправено предупреждение, че при неизпълнение на задължението в 7-дневен срок от съобщението, публичният изпълнител ще предприеме действия по принудителното му събиране.

 С оспорения акт, Директорът на ТД на НАП гр. Бургас е намерил, че поканата за доброволно изпълнение по своята правна същност не представлява действие на публичен изпълнител, което да подлежи на административен, респ. съдебен контрол и е изложил аргументи в подкрепа на тезата си. Затова е приел, че производството пред него е недопустимо и е оставил жалбата без разглеждане.

Съдът намира, че материалният закон е приложен правилно.

Действително жалбоподателят е оспорил покана за доброволно изпълнение, изпратена му от публичен изпълнител, и тази покана няма характер на действие по принудително събиране на вземане, с което биха могли да бъдат накърнени правата и интересите на длъжника в едно изпълнително производство и срещу което същият да има възможност да се защити.

Поканата е акт, който има уведомителен характер. В този акт се съдържа указание както за размера на задължението и изпълнителното основание, така и, че кредиторът, след като се е убедил в нежеланието на длъжника да изпълни задължението си по плащане, е предоставил събирането на сумите на публичния изпълнител. В този смисъл, поканата цели да сведе до знанието на длъжника обстоятелството, че срещу него вече има образувано изпълнително производство. Тя не представлява, както бе посочено по-горе, действие по принудително събиране, а предоставя поредната възможност на длъжника доброволно да изпълни задължението си.

Съгласно чл. 220, ал. 1 ДОПК, когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнителното основание се изпраща на публичния изпълнител в компетентната териториална дирекция за образуване на изпълнително дело. Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаване на поканата по чл. 182, ал. 1 ДОПК, съобразно  чл. 221, ал. 1 ДОПК, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение, като е длъжен да изпрати на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение. Посочените норми не определят поканата за доброволно изпълнение като административен акт или действие, което подлежи на оспорване по административен ред. Защитата срещу принудителното изпълнение е уредено в отделна глава на ДОПК. Защитата и по друг нормативен ред за принудително изпълнение не предвижда обжалване на поканата за доброволно изпълнение. Тя следва да се преценява на общо основание като част от производството или предпоставка за производството по принудително изпълнение когато се обжалват отделни, посочени от закона актове и действия по изпълнението.

Към директора на ТД на НАП гр. Бургас жалбоподателят е отправил искания, по които административният орган не е компетентен да се произнесе в рамките на производство по оспорване на действията на публичен изпълнител.

В случай, че се твърди недължимост поради настъпила погасителна давност, жалбоподателят разполага с правната възможност да направи възражение, с оглед нормите на чл. 171, 173 ДОПК и да поиска прекратяване на изпълнителното производство, при хипотезата на чл.225 ал.1 т.7 ДОПК. Актът, постановен в хода на това производство ще подлежи на административен и съдебен контрол.

Затова, като е оставил жалбата без разглеждане и прекратил образуваното пред него административно производство, ответникът е постановил акт, съобразен с материалните и процесуални разпоредби.

По изложените съображения и на основание чл. 268, ал. 2 ДОПК, Административен съд– град Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Ч., против Решение № 10/19.02.2015 г. на Директор на ТД на НАП гр. Бургас, с което на основание чл. 267, ал. 2 ДОПК, е прекратено производството по подадена жалба от С.Д.Ч. против съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК, с изх. № 000911/2015/000001/24.01.2015 г., издадено от М.С.Ч.- публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Бургас.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: