ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 653 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.Д.Ч., редовно призован, се явява адвокат Л., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Л.: Поддържаме жалбата.

Няма да соча други доказателства. Моля да бъде приета като доказателство административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Л.: Уважаема госпожо съдия, моля предвид подробно развитите основания и доводи да отмените обжалваното решение на Директора на ТД на НАП Бургас, с което жалбата на жалбоподателя е оставена без разглеждане. Безспорно е, че поканата и съобщението за доброволно изпълнение, изпратени на длъжника в хода на образуваното изпълнително дело от публичния изпълнител са обжалваем административен акт, с оглед на което Ви моля да отмените решението и да решите делото по същество, като отмените действията на публичния изпълнител, за което също сме развили подробни доводи по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Уважаема госпожо съдия, моля за решение, с което да потвърдите решение № 10 от 19.02.2015 г. на Директора на ТД на НАП Бургас. Считам същото за правилно и законосъобразно. Мотивите, изложени в решението, навеждат, че съобщението за доброволно изпълнение не е годен акт, който може да бъде обжалван. Същото представлява действие на публичния изпълнител, изброено подробно в чл. 266, ал. 1 ДОПК.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: