О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  720              от  01.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на първи април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 653 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по повод жалба от М.А.Ц. ЕГН ********** *** против Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, като в жалбата е посочено правно основание – чл. 53, ал. 2 от ЗКИР. В жалбата е заявено, че жалбоподателката, заедно с наследниците на Д.Д.Ц., по силата на нотариален акт № 133, т. V, дело № 1394/1968 год. са собственици на недвижим имот, представляващ нива с площ от 3,4 дка, находящ се в местността „Брястите” в землището на кв. „Меден рудник”. Със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, имота е записан с идентификатор 07079.654.804.

В жалбата се твърди, че със Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началник на СГКК гр. Бургас, собствения й имот е нанесен в КККР с площ от 2400 кв.м., като неправилно 1000 кв.м. са записани, като собствени на П.Т.К., който по данни на жалбоподателката не притежава документ за собственост.

Предвид горното, в жалбата е формулирано искане до съда да бъде постановена промяна на границите и собствеността на част от имот 07079.654.804, като се обособи нов имот с номер по предходен план № 460 – собственост по нотариален акт № 133, т. V, дело № 1394/1968 год., представляващ нива с площ от 3,4 дка, находящ се в местността „Брястите” в землището на кв. „Меден рудник”.

Към жалбата са приложени нотариален акт № 133, т. V, дело № 1394/1968 год., Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началник на СГКК гр. Бургас, 2 бр. скици, писмо от Изпълнителния директор на АГКК и жалба от М.А.Ц. до Изпълнителния директор на АГКК

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане от 14.03.2013 год., съда е изпратил жалбата до Началник на СГКК гр. Бургас с указание в 7-дневен срок от получаването й да изпрати за прилагане към делото заверено копие от оспорения административен акт, ведно с пълната административна преписка по постановяването му, както и становище по допустимостта и основателността на жалбата.

В изпълнение на цитираното разпореждане е постъпило писмо изх. № 02-10-8089/19.03.2013 год. на Началник на СГКК гр. Бургас в което е изразено становище за недопустимост на жалбата по следните съображения:

На първо място е заявено, че жалба против Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началник на СГКК гр. Бургас вече е била разгледана от Административен съд гр. Бургас по адм. дело № 401/2010 год. и адм. дело № 2258/2011 год. – ново разглеждане, като последно е постановено Решение № 136/31.01.2012 год. за поземлен имот с идентификатор 07079.654.804 по което жалбата е била отхвърлена. Цитираният съдебен акт е бил потвърден с Решение № 11130/31.08.2012 год. по адм. дело № 3573/2010 год. по описа на ВАС.

На следващо място в цитираното писмо е заявено становище за недопустимост на жалбата с оглед формулираното искане по чл. 53, т. 2 от ЗКИР. Заявено е, че така както е формулирано искането в петитума – „да бъде постановена промяна на границите и собствеността на част от имот 07079.654.804, като се обособи нов имот с номер по предходен план № 460…”, същото е недопустимо с оглед разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР, съгласно която измененията в кадастралната карта по чл. 53 се одобряват със заповед от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър.

Във връзка с така депозираната жалба и предвид заявеното от Началника на СГКК Бургас становище, съда е констатирал нередовност на подадената жалба, поради което и в съответствие с нормата на чл. 158, ал. 1 от АПК, жалбата е оставена без движение, като е предоставена възможност на жалбоподателката да отстрани нередовностите, в т.ч. да посочи точно оспорвания от нея административен акт (с оглед постановените и влезли в сила съдебни актове по същия спор и между същите страни), както и факта, че съда не разполага с процесуална възможност да допуска и одобрява изменения на влезли в сила КККР, каквото правомощие има само изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от овластен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 53 от ЗКИР.

Предвид така предоставената възможност, по делото е постъпила молба от жалбоподателката М.А.Ц., в която същата изрично е уточнила, че обжалва Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началник на СГКК гр. Бургас, а конкретното искане е съда да постанови промяна на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

След анализ на горните факти и обстоятелства, настоящия съдебен състав намира така депозираната жалба за процесуално недопустима по следните съображения:

С жалба, вх. № 94-2154/02.02.2010 год. по описа на СГКК гр. Бургас, М.А. Ц. ЕГН ********** *** е оспорила пред Административен съд гр. Бургас Заповед № 14-02-1474/29.10.2009 год. на Началник на СГКК гр. Бургас, в частта й по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.654.804 по КККР на гр. Бургас. По така подадената жалба е било образувано първоначално адм. дело № 489/2010 год. по описа на Административен съд гр. Бургас, което с определение от 29.03.2010 год. е било прекратено и присъединено към адм. дело № 401/2010 год. по описа на Административен съд гр. Бургас, образувано по жалба от П.Д.Т.. С Решение № 810/06.07.2010 год. по адм. дело № 401/2010 год., Административен съд гр. Бургас е отменил Заповед № КД-14-02-1447/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, по отношение на ПИ с идентификатори 07079.654.763; 07079.654.763.1; 07079.654.763.2. С последващо Решение № 284/08.03.2011 год., първоначално постановения съдебен акт е бил допълнен с текста „отменя Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.654.807; 07079.654.808 и 07079.654.804.

С Решение № 11806/26.09.2011 год. по адм. дело № 6100/2011 год., Върховен административен съд е обезсилил допълнително постановеното Решение № 284/08.03.2011 год. по адм. дело № 401/2010 год. на Административен съд гр. Бургас, като е върнал делото на друг състав на съда за ново разглеждане на жалбите на Г.Д. и М.Ц., по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.654.807 и 07079.654.804.

След връщане на делото в Административен съд гр. Бургас, същото е било заведено под № 2258/2011 год. по описа на съда. С Решение № 136/31.01.2012 год., постановено по адм. дело № 2258/2011 год., съда е отхвърлил жалбата на М.А.Ц. против Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, а жалбата на Г.П.Д. против същия акт е била оставена без разглеждане. С Решение № 11130/31.08.2012 год. по адм. дело № 3573/2012 год., Върховния административен съд е оставил в сила Решение № 136/31.01.2012 год., постановено по адм. дело № 2258/2011 год. на Административен съд гр. Бургас в частта с която е отхвърлена жалбата на М.Ц. против Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас.

С оглед горното, съда намира, че жалбата, по която е образувано настоящото производство, а именно от М.А.Ц., против Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас вече е била разгледана и решена с влязъл в сила съдебен акт, по силата на който, жалбата е отхвърлена. Във връзка с това и с оглед обстоятелството, че пред Административен съд гр. Бургас е имало образувано дело между същите страни, със същия предмет и на същото основание, по което има постановен и влязъл в сила съдебен акт, настоящата жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 6 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Ц. ЕГН ********** *** против Заповед № КД-14-02-1474/29.10.2009 год. на Началника на СГКК гр. Бургас, като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 653/2013г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: