РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

№ 1994

 

град Бургас 30.03.2012г.

 

Административен съд – гр.Бургас, шести състав, на тридесети март две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                    Съдия:   Лилия Александрова

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова административно дело номер 653 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

            А.Н. К., М. Н. Б.,*** и „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД, ЕИК 102657797, представлявано от Г.Д.Г., в качеството на управител, са поискали от съда по реда на чл.250 от АПК да разпореди на органите на полицията незабавно да прекратят действията си, с които ограничават гарантираните им от законите в страната права на собственици, които действия не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона, както и да бъде обезпечен техния и на наетите от тях строителни работници достъп до имота. В молбата се твърди, че молителите са собственици на имот с идентификатор №51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър, с площ 6 000кв.м., с трайно предназначение „урбанизирана територия”, който с Решение №Ж-845/28.10.2008г. на ОСЗ гр.Несебър е възстановен на наследодателя на първите двама молители. Същата година те са прехвърлили ½ ид.ч. от този имот на третия молител. Твърдят, че имат строителни книжа, които са влезли в сила, поради което на 15.03.2012г. е извършено трасиране на имота и същите са въведени във владение, съставен е протокол за откриване на строителна площадка и е дадена строителна линия. По това време непознати за тях лица дошли в имота и започнали да пречат на действията по трасирането. По този повод молителите твърдят, че са подали до органите на полицията уведомление с искане за тяхната намеса. Вместо това, без наличието на административен акт, както и без да бъдат обяснени причините и основанията за това, органите на полицията разпоредили на строителните работници да напуснат обекта и забранили извършването на каквито й да е строително-монтажни работи в него. Малко по-късно бил ограничен и достъпа на молителите до имота.

І. От фактическа страна се установява следното.

         Молителите представят нотариален акт № 124, том ХVІ, рег.№12975, дело № 3024/2008г., по силата на който А. К. и М. Б. продават на „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД ½ ид.ч. от собствения си придобит по наследство имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър, общо с площ 6 000 кв.м. Към молбата е представено и решението на ОСЗ гр.Несебър от 28.10.2010г., с което се възстановява право на собственост на наследниците на Н.М. Б. по отношение на лозе от 6 дка, в м.”Акротирия” с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър. Представено е още удостоверение за наследници на Н. Б., от което се установява, че законните наследници на това лице са първите двама молители. Представено е копие от Решение № 277/08.11.2004г. по гр.д. №388/2004г. на Районен съд гр.Несебър, с което е прието за установено по отношение на Общинска служба „Земеделие и гори” Несебър, че А. К. като наследник на Н. Б. има право да й бъде възстановена собствеността върху лозе от 6 дка. от м.”Кротирия”. Представен е още и протокол за въвод във владение, съставено от длъжностно лице при Община Несебър в присъствие на тримата собственици на имота на 15.03.2012г., видно от който собствениците са въведени в имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър. С молбата са представени пет разрешения за строеж, всички издадени на 12.02.2010г. на името на някой от тримата съсобственици на имота, с които се разрешава строителството на различни обекти в този имот. Представени са толкова броя съдебни решения, с които е отхвърлена жалбата на Национална спортна академия „В.Левски” гр.София против съответната заповед на началника на РДНСК – Югоизточен район, с която жалбата на НСА против съответното разрешение за строеж е била отхвърлена като недопустима.

         Съдът с разпореждане от 19.03.2012г. задължи началника на РУ МВР Несебър и директора на ОД МВР Бургас (с оглед неконкретизирания от молителите полицейски орган) да представят всички документи, които имат отношение към осъществяването на действията на полицията, за които се твърди в молбата, както и да посочат въз основа на какъв акт се извършват тези действия.

         От директора на ОД МВР Бургас, на 23.03.2012г., е постъпило писмо с приложени писмени доказателства под опис, които доказателства са придружени от тъй наречената в описа обобщена справка на зам.директора на ОД МВР Бургас. От така представените доказателства се установява, че в сектор „ПИП” при ОД МВР Бургас се извършва проверка по преписка вх.№ М-774/13.03.2012г. образувана по жалба на НСА „В.Левски”, подадена от ректора доц. П.Г., с твърдения, че „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД неправомерно навлязъл в охраняемата територия на Водна учебна база, собственост на НСА, като започнал подготвителни действия за извършване на изкопни и строителни работи в имот № 51500.510.127. Такава жалба е постъпила и в Районна прокуратура Несебър, като по нея е образувана преписка № 317/15.03.2012 г. по описа на РП Несебър. Същевременно жалба е подадена и от настоящите молители.

         С писмо изх. № 317/15.03.2012г. прокурор при Районна прокуратура гр.Несебър разпоредил на органите на РУП-Несебър да се извърши проверка във връзка с подадените жалби и да се установи има ли ограда на място, разрушена ли е, както и други обекти собственост на Академията – сгради и др., да се снемат обяснения от охраната, като се установи какво конкретно се изпълнява и по силата на какъв акт, да се снемат обяснение от представители на собствениците на имота и да се установи водят ли някакви граждански дела и оспорва ли някой от тях, в момента, правото на собственост върху този имот, както и на страните да бъдат съставени протоколи за предупреждение да уреждат спорните въпроси по законоустановения ред.

         След така направените разпореждания, ОД МВР е изискало от Община Несебър протокол за въвод във владение на собствениците на имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър. На 17.03.2012г. протоколът за въвод във владение е бил представен. Същият ден 17.03.2012г. четирима служители на МВР констатирали извършването на изкопни работи в имота. Снели самоличността на присъстващите на площадката лица, които са посочени поименно в представените пред съда доказателства. От тази справка за присъстващите лица се установява, че там са се намирали, както служители на „Тодоров и син 99” ООД, които извършвали изкопните действия, така и студенти, представили се за членове на НПСС. От снетите обяснения служителите приели, че съществува реална опасност от възникване предпоставки за нарушаване на обществения ред, тъй като студентите посочили, че подготвят протести срещу изграждането на обекта. Всички описани лица били предупредени устно, на основание чл.56, ал.2 от ЗМВР, да не извършват нарушение на обществения ред. В полицейският участък на гр.Несебър са призовани управителя на „Тодоров и син 99” ООД – Т.Т., Ю.Н., бригадир на фирмата и Ц.И., технически секретар на „Бигла груп” ЕООД (предоставили механизираната техника за извършване на изкопните работи). На тези лица е било разяснено, че се извършват две паралелни проверки по случая и по тях не са събрани още всички доказателства, удостоверяващи собствеността върху терена, за който претенции предявяват молителите по настоящото дело и НСА „В.Левски”. На управителя на „Тодоров и син 99” ООД е съставен и предупредителен протокол по реда на чл.56, ал.1 от ЗМВР. Такива предупредителни протоколи са били съставени и на Г.Д.Г., управител на „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД и на Д.С.Д., управител на „ВАДИМ” ООД – СОД, като последните две лица са предупредени да не предприемат самоуправни действия, с които да ограничават достъпа до имотите, за които двете страни предявяват претенции.  

         На 19.03.2012г. полицейският инспектор Л.К. е установил, че в района на спорния имот е започнало изграждане на ограда и изсипване на земна маса, съвместно със ст.инспектор Р. от РУП Несебър са посетели обекта. Там са установили самоличността на две лица – А.Ц. и Д.З.. Вторият се е представил като организатор на строителството към база „НСА” и заявил, че получил разпореждане от ръководството на базата да изгради въпросната ограда, а другият действал по разпореждане на З.. Служителите на МВР съставили и на тези две лица протоколи за предупреждение да не извършват самоуправни действия и да не предприемат никакви действия за промяна на фактическото положение.

Същевременно органите на МВР поискали от Областния управител на Област Бургас да посочи, дали е бил уведомен за издаването на заповед № 817/04.12.2009г., с която е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, поради това, че този имот граничи с имот публична държавна собственост. В отговор областния управител е заявил, че посочената заповед не му е била съобщавана и е представил Акт за изключителна държавна собственост № 587/28.01.2000 г.

         От съобщение, издадено от отдел „УТ” при Община Несебър за изработения проект за одобряване на ПУП за имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, органите на полицията са установили, че ПУП-ПЗ за този имот не е обявен на МРРБ, като собственик на съседния имот. В заключение органите на полицията са приели, че посочената заповед от 2009г. е оспорена по съдебен ред по жалба на НСА „В.Левски”, образувано е административно дело №2671 от 2010 г. по описа на АСБ, което е приключило с определение за прекратяване № 337/29.02.2012г. поради липса на надлежна процесуална легитимация за НСА да оспорва тази заповед. Определението е обжалвано с частна жалба, входирана в Административен съд гр.Бургас на 19.03.2012г. По тази причина органите на полицията са направили извода, че заповедта, с която е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър не е влязла в сила.

            ІІ. От правна страна.

            Искането е неоснователно.

            Нормативният критерий да се квалифицира определено фактическо действие на даден административен орган като неоснователно е то да не се основава на административен акт или на закона, т.е. да не е налице правно основание за извършването му.

            От събраните в това производство доказателства се установява, че органите на полицията са сезирани от една страна със жалба от ректора на НСА”Васил Левски” за това, че представители на третият по делото молител са навлезли без разрешение в охраняема територия на Водна учебна спортна база на НСА”Васил Левски”. От друга страна Районна прокуратура Несебър с писмо изх.№317/15.03.2012г. е изпратила на РУП – Несебър преписка вх. .№317/2012г. по повод идентична жалба от ректора на НСА”Васил Левски” и жалба от настоящите молители, с указания да извършат проверка на място и да установят: 1. Има ли ограда на мястото, разрушена ли е тя, има ли засягания на други обекти собственост на Академията; 2. Да снемат обяснения от охраната, от представителите на собствениците и да се установи има ли и какви спорове между страните; 3. На всички да бъде съставен протокол за предупреждение да уреждат спорните между тях въпроси по законоустановеният ред.

            Всички действия, които се установи по делото, че са извършени от полицейските органи са осъществени в изпълнение на това прокурорско разпореждане и в изпълнение на правомощията им регламентирани в гл. 58, предл. първо и второ във вр. чл.57, ал.1 от ЗМВР, след като са сезирани със сигнал, в който се твърди за извършено престъпление, да извършат проверка и да установят каква е обективната фактическа обстановка и от там да се извърши преценка има ли достатъчно данни за извършено престъпление. В този смисъл, обратно на твърдението направено в искането по чл.250 от АПК, действията на полицията се основават на ЗМВР и на представеното по делото прокурорско разпореждане издадено на основание чл.9, ал.1 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки

             Всички протоколи за предупреждение, съставени на основание чл.56 от ЗМВР целят да предотвратят извършването на самоурпавни действия, както от страна на молителите по настоящото дело, така и от страна на НСА „В.Левски” София. Протоколът за предупреждение, съставен на Г.Д.Г., управител на „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД гр. Несебър, е в това му качество да не предприема самоуправни действия като навлиза в територията на „Водна учебна спортна база” на НСА „В.Левски” София. Протоколът за предупреждение на Д.С.Д. е в качеството му на директор „Сигурност” към охранителна фирма „Вадим” ООД, наета от НСА „В.Левски” София, да не предприема самоуправни действия, като ограничава достъпа до имота на собствениците А. К., М.Б. ***” ООД, и към двамата - да решават въпросите си по законоустановения ред. В този смисъл са и протоколите за предупреждение съставени на Д.З. и А.Ц., за които е установено, че са започнали изграждането на ограда, а именно да не извършват самоуправни действия на територията на базата и на съседни на нея парцели, като изсипват земна маса в спорните имоти и да не предприемат никакви действия, насочени към промяна на фактическото положение към 19.03.2012г. Всички предупредителни протоколи съдържат предупреждението, че ако лицата не спазят указанията в протокола, ще носят отговорност по чл.323 от НК.

            По делото не се установиха действия извършени от полицейските органи, които да са пряко насочени към спиране на строителството в имот с идентификатор с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър. Действително Полицията, за разлика от ДНСК, няма правомощия да спира строежи. Такива действия обаче не са извършени в случая. Строителството в обекта фактически е спряло, поради това, че две страни си оспорват взаимно вещни права върху част от имота. От една страна са настоящите молители, които се легитимират като собственици на имота посредством решение на Районен съд Несебър № 277/08.11.2004г., постановено по гр.д.№388/2004г., решение на Общинска служба земеделие гр. Несебър № Ж-845/28.10.2008г., удостоверение за наследници № 575/17.02.2008г. и Нотариален акт за покупко-продажба № 124, том ХVІ, рег.№12975, дело № 3024 от 2008г. От друга страна НСА ”В.Левски” София твърди, че при трасирането на имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър, геодезистите са навлезли в съседния имот, който е държавна публична собственост и се ползва от Спортната академия, според комбинираната скица приложена на л.163. Този възникнал между страните спор за собственост не може да се реши от административен съд, още по-малко в производство по чл.250 и следващите от АПК. Спора за собственост е изцяло в компетентността на общите съдилища, като съответния компетентен съд може да го реши само, ако е сезиран надлежно по реда на ГПК. В компетентността на същия съд е да установи не само по същество кой е собственик на спорната територия, но и да прецени кой е надлежно легитимиран да предявява такъв иск. Органите на Полицията също нямат компетентност да извършват преценка кой е собственик на имота, поради това в конкретният случай, те не са възспрели едната страна да упражнява правата, които претендира, че има, за сметка на претендираните от другата страна права. Те са изпълнили задълженията си, които произтичат от ЗМВР и от разпореждането на прокурор при РП-Несебър да предотвратят извършването на престъпление, що се касае до част от лицата и да предотвратят извършването на нарушение на общественият ред – по отношение на друга част от лицата, чиито действия са описани по-горе. Действията на полицията са свързани с факта, че същите са сезирани с жалба, в която се съдържа твърдение за извършени самоуправни действия и с разпореждане на Прокурор при Районна прокуратура Несебър, което на осн. чл. 145, ал.2 от Закона за съдебната власт и на осн. чл.9, ал.1 от Инструкцията за провеждане на предварителни проверки органите на полицията са длъжни да изпълнят.

След като има спор между две лица относно вещни права върху имот, компетентност да решава кому принадлежат тези права няма и нотариуса, т.е. последния не може да разрешава такъв спор. В този смисъл представеният констативен протокол, съставен от нотариус Л.Ч., рег.№600 по регистъра на Нотариалната камара е документ, който не удостоверява фактите, описани в него, тъй като нотариусът е удостоверил факти, които са извън неговата удостоверителна компетентност съобразно разпоредбата на чл.593, във вр. чл.569 от ГПК. Действително в разпоредбата на чл.569, т.2, предл.1 от ГПК е посочено, че съществува нотариално производство за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот. Такова удостоверяване се съдържа в част от представения по делото констативен протокол. То почива на писмените доказателства, които са представени по настоящото дело и са изброени по-горе, като такива, с които настоящите молители се легитимират като собственици. В случая обаче е налице спор за собственост, който касае част от имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр.Несебър, поради което нотариуса, предвид липсата на такава компетентност, не може да го разреши, като посочва кой от спорещите е собственик. Изцяло извън правомощията на нотариуса е да удостоверява извън кантората си изявления на физически лица, каквото е съдържанието на констативния протокол във втората му половина. На практика нотариусът е снел показания на тези лица, без да има правомощия да го извърши.

         Следва за яснота да се посочи, че макар да е споменато в писмо рег.№9846/23.03.2012г. на зам.директора на ОД МВР Бургас, отправено до настоящият състав на АСБ, производството по оспорване на заповед № 817/04.12.2009г. на кмета на Община Несебър, по което е образувано адм.д.№2671/2010г. по описа на АСБ, няма отношение към предмета на настоящия спор. Пред административния съд производството е завършило с определение за прекратяване поради липса на надлежна легитимация у НСА” В.Левски” София да оспорва тази заповед. Определението е обжалвано пред ВАС на РБ и не е влязло в сила към настоящия момент. Фактът, че заповедта, с която е одобрен ПУП за имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, не е съобщена на Областния управител и на МРРБ, респ. не е съобщена на Държавата, като собственик на съседния имот, също няма отношение към настоящото производство. Тези въпроси следва да се разгледат по адм.д.2671/2010г. по описа на АСБ или по друго оспорване, в случай, че Държавата предприеме такова.

         Проблемът между настоящите молители и НСА „В.Левски” София, в качеството на лице, което управлява имоти на Държавата към настоящия момент, не са издадените в полза на настоящите молители разрешения за строеж за имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, поради това, че тези спорове са решени с влезли в сила съдебни актове, приложени по делото. Видно от жалбата с която НСА „В.Левски”София е сезирала Полицията и Районна прокуратура Несебър, както и от представено по настоящото дело възражение (л.156) претенциите са, че при трасиране на терена на имот с идентификатор 51500.510.127 по кадастралната карта на гр. Несебър, за започване на строителни дейности в този имот се навлязло в територия, за която се твърди, че не е част от този имот, а е част от терена, който се ползва от НСА „В.Левски” София и е Държавна публична собственост. По тази причина неоснователно е и твърдението, че някой оспорва правата на молителите по влезлите в сила разрешения за строеж.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.253, ал.2 от АПК, съдът

 

 

РАЗПОРЕДИ:

 

            ОТХВЪРЛЯ искането на А.Н. К., М. Н. Б.,*** и „ИМПЕРИАЛ БУЛ ТРЪСТ” ООД, ЕИК 102657797, представлявано от Г.Д.Г. – управител, съдът да разпореди на органите на полицията незабавно да прекратят действията си, с които ограничават гарантираните им от законите в страната права на собственици, които действия не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона.

            Разпореждането, на основание чл.254, ал.1 от АПК, може да се обжалва в три дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

                                                                                  СЪДИЯ: