Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Бургас, № 1149 / 08. 06.2018г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми май, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                                СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 652 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.268 от ДОПК.

Жалбоподателят Т.С.Н., ЕГН **********,*** е оспорил мълчаливо потвърждаване на директор на ТД на НАП – Бургас на мълчалив отказ на публичен изпълнител Г.П. при ТД на НАП – Бургас да се произнесе по искане за прекратяване на ИД № 2150000283/2015г.

В жалбата се твърди, че оспореният мълачаливият отказ е нищожен, евентуално - незаконосъобразен. Излагат се съображения, според които като не се е произнесъл писмено по жалбата, административният орган не е спазил законово изискуемата форма за произнасяне. Жалбоподателят твърди още, че след като установил, че има неплатени публични задължения, започнал да погасява същите на вноски. Счита, че към настоящия момент е погасил всички задължения. Иска от съдът да прогласи за нищожен мълчаливия отказ, евентуално същият да бъде отменен като незаконосъобразен, а преписката да бъде върната на административния орган с указания за произнасяне.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не изпраща представител. Депозира писмено становище (л.42) в което уточнява, че задълженията, посочени в представените от ответника разпореждания за присъединяване се вадят непогасени, тъй като с плащанията в периода 19.02.2013г. – 20.06.2013г. са погасявани стари задължения за 2011г. По този начин текущите задължения останат непогасени. Посочва още, че в административната преписка липсват мотиви, защо ежемесечните постъпления в данъчно-осигурителната сметка се прихващат за погасяване на задължения, които са изцяло платени и не съществуват.

Ответникът по оспорването, чрез процесуалния си представител, твърди, че задълженията, които са платени са отписани, представя справка за това и иска производството да бъде прекратено поради за недопустимост на оспорването, а в условията на евентуалност, счита, че жалбата е неоснователна.

По фактите:

Със съобщение за доброволно изпълнение по чл.221 от ДОПК с изх.№ 000283/2015/000001/21.01.2015г. (л.38), ТД на НАП – Бургас е уведомил жалбоподателя Н., че в 7 дневен срок от датата на получаване следва да плати доброволно описаните задължения ведно с лихвите, начислени до 23.01.2015г. Посочено е още, че в ТД на НАП – Бургас е образувано изпълнително дело №283/2015г. за неплатени публични вземания.  

С възражение вх.№ 94-Т-50/16.02.2015г. (л.37) до публичния изпълнител, Н. е направил възражение за изтекла погасителна давност за глоба по изпълнителен лист 3349/2009/НАХД 09.12.2009г. на РС Бургас – 50 лв. и глоба по НП 156/04.08.2009г. – 50 лв. на НОИ – Бургас.

С разпореждане изх.№ 94-Т-50#1/15.04.2015г. публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас е прекратил, поради изтекла погасителна давност събирането на задълженията по посочените от жалбоподателя изпълнителни титули.

С разпореждане изх.№ 0238-000004/15.04.2015г. публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас е разпределил сума в размер на 698,36 лв. постъпили от извършени действия по принудително изпълнение срещу Н.. Сумата е постъпила на 17.02.2015г.

С разпореждане за присъединяване изх.№ С170002-105-0306090/27.11.2017г. (л.31), публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас е допуснал присъединяване на ТД на НАП – Бургас като публичен взискател в изпълнителното производство срещу жалбоподателя за задължения за ДОО – 148,80 лв., здравно осигуряване – 104,74 лв. и универсален пенсионен фонд – 109,48 лв.

С разпореждане за присъединяване изх.№ С170002-105-0322161/07.12.2017г. (л.29), публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас е допуснал присъединяване на ТД на НАП – Бургас като публичен взискател в изпълнителното производство срещу жалбоподателя за задължения за ДДС за период 01.10.2017г. – 31.10.2017г. - 134,18 лв.

С искане (л.14) за прекратяване на изпълнително дело жалбоподателят Н. е уведомил публичният изпълнител, че е погасил задълженията си по изп.д. № 2150000283/2015г. в размер на 1 737 лв. – главница и 552,94 лв. – лихва (към 27.11.2017г.) и нелихвоносон вземане – 200 лв. изцяло. Жалбоподатлят е уточнил, че задълженията за 2011 г. са погасявани на вноски през периода 19.02.2013г. – 20.06.2013г., като с всяко плащане са погасявани предходно възникнали задължения и така текущите остават неплатени до размера на платените по декларация обр.6 за период 01.01.2011г. – 31.12.2011г. В подкрепа на твърденията, Н. е приложил банково извлечение за движението по сметка BG47 RZBB 9155 1086 2670 15 за 2011г. От това извлечение е видно, че в периода 14.02.2011г. – 13.01.2012г. от посочената сметка са нареждани плащания за ДОО, УПФ и ЗО за всеки месец.

Със същото заявление Н. е направил възражение за погасяване по давност на задължение в размер на 21,16 лв. с основание постановление № 463/06/12.12.2006г. от държавен съдебен изпълнител при РС Разград.

С разпореждане за частично прекратяване на производство по принудително изпълнение съгласно чл.225 от ДОПК изх.№ С180002-035-0053949/12.01.2018г. (л.13) на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, изпълнително дело № 2150000283/2015г. е частично прекратено по отношение на посоченото от жалбоподателя изпълнителен титул за сумата от 21,16 лв.

С жалба вх.№ 94-Т-34/26.01.2018г. (л.10) Т.Н. е оспорил пред директора на ТД на НАП – Бургас мълчалив отказ на публичния изпълнител да се произнесе по искането за прекратяване на ИД № 2150000283/2015г. по описа на ТД на НАП гр.Бургас.

Произнасяне по жалбата не е последвало, поради което с жалба вх.№ 2827/09.03.2018г. Т.Н. е оспорил пред Административен съд –Бургас мълчаливото потвърждаване.

По делото от процесуалния представител на ответника е представена справка за общите задължения на Т.Н. към НАП към 08.05.2018г. (л.44), от която е видно, че същият няма публични задължения за 2011г.

Правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество е основателна.

В процесния случай административния орган незаконосъобразно е мълчал - както публичния изпълнител, така и горестоящия административен орган. От представените доказателства, представляващи административната преписка, съдът не може да прецени какви са задълженията на жалбоподателя и каква част от тях действително са платени. Същевременно пълномощника на административния орган в съдебно заседание представи справка за общите задължения, като заяви, че всички задължения, които са претендирани от жалбоподателя, са отписани, т.е. претенцията му е уважена. Според пълномощника на административния орган представената справка сочи, че лицето към настоящия момент няма задължения. Същевременно ответникът не посочва и не представя административният акт, въз основа на който задълженията са отписани, нито прекратява изпълнително дело № 2150000283/2015г. по описа на ТД на НАП Бургас. Представената справка не може да докаже извършените от административния орган действия по отписването на задълженията, което означава, че в следващ момент тези задължения могат отново да се появят, така както жалбоподателят описва, че това се е случило със задълженията му по декларация обр.6 № 023581202692665/02.05.2012г. за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г.

Обстоятелството, че органът без да уведоми жалбоподателя е отписал неговите задължения не го освобождава от неговото задължение към лицето, след като е бил сезиран надлежно, да отговори. Открит остава и въпросът защо, след като самият орган твърди, че задълженията са отписани, не прекратява изпълнителното дело.

Съдът счита, че поради липса на нарочен акт, с който задълженията са били отписани, жалбата следва да се приеме за допустима и за основателна, тъй като административният орган незаконосъобразно не се е произнесъл по отправеното към него искане за прекратяване на изпълнителното производство, след като задължения няма.

По тази причина съдът счита, че следва да отмени мълчаливият отказ на директора на ТД на НАП Бургас и да върне преписката със задължителни указания органът изрично да се произнесе по искането на жалбоподателя, като надлежно го уведоми за това.

По изложените съображения обжалваното мълчаливо потвърждаване на мълчаливия отказ на публичния изпълнител да се произнесе по искане за прекратяване на изпълнително дело № 2150000283/2015г. по описа на ТД на НАП Бургас следва да бъде отменено, а преписката върната на органа за произнасяне по жалбата на Т.Н. при съобразяване на тълкуването и прилагането на закона, съдържащо се в мотивите на настоящото решение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.268 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас,

Р  Е  Ш  И   :

ОТМЕНЯ мълчаливо потвърждаване на директор на ТД на НАП – Бургас на мълчалив отказ на публичен изпълнител Г.П. при ТД на НАП – Бургас да се произнесе по искане на Т.С.Н., ЕГН ********** за прекратяване на ИД № 2150000283/2015г. по описа на ТД на НАП гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на директор на ТД на НАП гр.Бургас за произнасяне съобразно указанията, дадени с настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.                                            

 

 

                                                                  СЪДИЯ: