ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.Н., редовно призован, не се явява.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от жалбоподателя, в което е посочено, че няма възражение по хода на делото и е изложил становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да не давате ход на делото и да постановите определение, с което да прекратите производството поради липсата на правен интерес от обжалване, с оглед на обстоятелството, че правният интерес е необходимо условие за производството и че то е необходима материална предпоставка за наличие на административно правен спор, както и необходима процесуална предпоставка за сезирането на съда за разрешаването на този спор.

Видно от доказателствата по делото, още от подаването на първоначалната жалба до директора на ТД на НАП, задълженията са отписани по давност и не фигурират по сметката на лицето, което обезсмисля както подаването на настоящата жалба, така и произнасянето на директора на ТД на НАП.

 

Съдът счита, че няма пречки да бъде даден ход на делото, доколкото в жалбата се твърди наличие на процесуална легитимация и след като органът не представя изричен акт, с който твърди, че са отписани тези задължения, след като бъде разгледан спорът, съдът ще прецени дали е налице правен интерес от обжалване и с крайния си акт ще се произнесе, поради което, на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Бургас да се произнесе по жалба на процесния жалбоподател срещу мълчалив отказ на публичен изпълнител Г. П. при ТД на НАП Бургас, да се произнесе по искане за прекратяване на изпълнително дело № 2150000283/2015г. по описа на ТД на НАП Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Твърдя, че са отписани тези задължения, за които са изложени възражения в жалбата.

Представям справка за общите задължения на името на жалбоподателя. Тази справка е генерирана днес и в нея липсват посочените в жалбата задължения. Това са отписани задължения, но не знам как точно ги отписват. Няма изричен акт. Проверих и установих, че ги няма задълженията.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.9 от делото, както и представената в днешното съдебно заседание справка за общите задължения на Т.С.Н..

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение, с оглед обстоятелството, че за лицето въпросното задължени не фигурира в масивите на ТД на НАП.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: