ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 652 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Я.Д.У., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят Г.Ц.Й., редовно призован, се представлява от адвокат Д.Г., надлежно упълномощен, представя пълномощно

За ответника – кмет на община Поморие, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Л.А., надлежно упълномощена, представя пълномощно и договор за правна помощ.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по две жалби против заповед № РД-16-301/09.04.2015г. на кмета на община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж наречен „монолитна ограда“ на участък от ул.“Рила“ и пешеходна зона, находящ се пред УПИ ХІХ-169, кв.10 по плана на с.Лъка, община Поморие.

Производството е по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ.

 

АДВОКАТ Г. – Поддържам жалбата.

Доколкото разбрах от колежката представено е разрешението за строеж на ограда, като по доказателствата ще искаме допускането на съдебно-техническа експертиза в тази връзка да се установи действително ли оградата е поставена и съобразена ли е с разрешението за строеж, като вещото лице да направи проверка дали действително има протокол за строителна линия.

Въпросите към експертизата са следните: Има ли протокол за строителна линия и дали фактически изградената ограда съвпада с разрешението за строеж.

АДВОКАТ А. – Заявявам от името на Община Поморие, че оспорвам посочените възражения в жалбата. Считам, че постановения административен акт е законосъобразен и не е налице твърдяното обстоятелство за нарушение на чл. 225, ал.2 от ЗУТ. Този административен акт е постановен на 09.04.2015г., след тази дата жалбоподателят е придобил процесния имота, а това е станало на 31.08.2015г. В случая е налице и констативен акт, с който е уведомен предшестващия собственик, както и за самата заповед. В случая е констатирано, че е нарушена разпоредбата на чл.154, ал.2, т.1 от ЗУТ, а именно строежът на монолитна ограда е реализиран в нарушение на тази разпоредба, нито е ситуирана правилно, нито като ширина, нито като височина е реализирана съобразно издаденото строителното разрешение.

Що се касае за твърдението на жалбоподателите, че впоследствие, след постановяване на административния акт, жалбоподателят е придобил имота, то същият е получил отговор чрез разпоредбата на чл.275 от АПК, а именно за правоприемство в изпълнителното производство.

Не възразяваме да бъде допусната експертизата. Ние сме заявили в административният акт, че протокол за строителна линия не е открита в преписката на община Поморие и е изискан от нарушителя, но същият не го е представил, като под нарушителя имам предвид стария собственик.

АДВОКАТ Г. – Двамата жалбоподатели са лица, които живеят съвместно макар, че нямат сключен граждански брак.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото, както и доказателствата приложени към адм.д.№653/2017г. по описа на Административен съд Бургас, описани на л.2 от това дело.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в община Поморие и оглед на място, да даде отговор на въпросите, формулирани от адвокат Г. и описани по-горе в настоящия протокол.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лв. вносими от двамата жалбоподатели по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес. УКАЗВА на жалбоподателите, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

Съдът УКАЗВА на страните, че ще определи вещо лице в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: