ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 652 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКМАР НТ” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Постъпила е молба от жалбоподателя с вх. № 758/26.01.2015 г. със становище за даване ход на делото, съдържаща и искания по доказателствата, както и становище по същество на спора. Жалбоподателят иска от съда да бъде задължена ответната страна да представи доказателства за компетентността на органа, възложил издаването на ревизионния акт, предмет на спора по настоящото производство, доказателства относно датата и реда, по който е връчено съобщението на жалбоподателя за заповедта за възлагане на ревизия №1300602/12.03.2014г., като изрично се сочи да бъде удостоверено и качеството на лицето, подписало това съобщение, както и да бъде задължен ответникът да представи заверен препис от ревизионен акт с дата 23.09.2013 г., посочен на стр. 1 от потвърдителното решение №47/21.02.2014 г. на Директора на дирекция ОДОП Бургас при ЦУ на НАП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На първо място заповедта за определяне на лицата, които да издават заповеди за възлагане на ревизия, е приложена от наша страна.

По отношение на датата на потвърдения с решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП ревизионен акт, заявявам че е налице техническа грешка, като вместо номерът и датата на обжалвания ревизионен акт са посочени номерът и датата на ревизионния доклад, неразделна част от този ревизионен акт.

По отношение връчването на заповедта за възлагане на ревизия, цитирана в молбата, същата е връчена на пълномощник, като доказателства за пълномощията на лицето, посочено в разписката, се съдържат в преписката.

По отношение на последната заповед за възлагане на ревизия от дата 07.08.2013 г., същата е връчена по електронен път, като в преписката се съдържат доказателства за това връчване.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че исканията по доказателствата, направени с писмената молба от жалбоподателя следва да бъдат оставени без уважение по следните съображения:

На първо място, ответникът е представил заповед на компетентния орган, с която са определени лицата, които са оправомощени да издават заповеди за възлагане на ревизии за процесния период. Отделно от това, към делото е приложена Заповед за възлагане на ревизия №1300602/12.03.2014 г., съобщението за връчването на който акт е подписано от лицето М.Г.М.. Това лице е получило и призовката за настоящото производство, като по делото след получаване на призовката е представено пълномощно, подписано от управителя на дружеството-жалбоподател, с което пълномощно М.Г.М. е упълномощена да представлява управителя и дружеството пред данъчните власти. Пълномощното носи заверка на нотариус от дата 29.09.2011 г., т. е. е извършено преди датата, на която е връчена Заповед за възлагане на ревизия № 1300602/12.03.2014 г.

Неоснователно е и искането за представяне на заверен препис от ревизионен акт с дата 23.09.2013 г., предвид уточнението, направено от ответника в днешно съдебно заседание, относно допусната грешка при изписването на номера и дата на ревизионния акт в потвърдителното решение, като вместо него е посочен номерът и датата на ревизионния доклад, въз основа на който е издаден оспореният ревизионен акт.

Съдът констатира и че с определение от 08.10.2014 г. е указал на жалбоподателя разпределението на доказателствената тежест и в тази връзка и неговите задължения за доказване на факти, с които цели да установи положителни за себе си последици, като му е предоставил възможност евентуални доказателствени искания да бъдат формулирани с писмена молба. Такава молба по делото не е представена.

С молбата, подадена за днешно съдебно заседание, други искания, освен тези, които съдът намира за неоснователни, жалбоподателят не е формулирал, а е изразил становище по същество на спора. С молбата се прави искане за присъждане на направени по делото разноски и срок за представяне на писмена защита.

При тези факти и като отчете становището на ответника, съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания и затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания, формулирани от жалбоподателя в писмена молба, депозирана по делото на 26.01.2015 година.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля при постановяване на решението си да съобразите мотивите, изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП. Моля и за юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на становището си по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: