ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 652 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКМАР НТ” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Постъпила е молба с вх. № 7304/08.10.2014 г. от Н.А.Л. – управител на „Никмар НТ” ООД, в която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата и изразява становище по същество на спора. Моли, в случай, че ответната страна представи доказателства, направи искания или възражения, да му се даде подходящ срок за вземане на отношение по тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Въпреки изразеното становище от жалбоподателя в писмена молба, депозирана за днешно съдебно заседание, с оглед служебното начало и задължението на съда да указва на страните разпределението на доказателствената тежест, съдът намира за необходимо да укаже на жалбоподател, че за него е тежестта да докаже фактите, от които цели да черпи положителен за себе си резултат.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е доказателствената тежест по отношение на фактите, с които цели да установи положителни за себе си последици, поради което при наличието на доказателствени искания и с оглед процесуална икономия такива следва да бъдат формулирани в писмена молба, представена по делото не по-късно от 30 дни, считано от получаване на съобщението, съдържащо указанието на съда.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.01.2015 г. от 10:00 часа, за която да страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: