ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№1109                     дата 18 май 2018год.              гр.Бургас

                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 18 май 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 651 по описа за 2018 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина Д-р С.Т.С.“ ЕООД, гр.Бургас против Заповед № РД-25-138/31.01.2018г. на Директора на РЗОК Бургас.

            Видно от изпратената административна преписка заповедта е връчена лично на жалбоподателя на дата 05.02.2018г. с писмо с обратна разписка. Жалбата е постъпила при административния орган на дата 07.03.2018г., видно от отбелязването върху нея.

            С разпореждане от 02.04.2018г. съдът даде указания на жалбоподателя да представи доказателства за депозиране на жалбата в срок.

            В отговор постъпи становище от нейния пълномощник вх. № 4001/05.04.2018г., видно от което оспорил е връчването на заповедта с писмо с обратна разписка, както и е оспорил, че вписването на името на жалбоподателката в обратната разписка и положения под него подпис не са извършени от нея, както и не става ясно какъв именно документ е бил доставен с писмото с обратната разписка.

            С разпореждане от 11.04.2018г. съдът изиска справка от куриера „М&ВМ express“който да посочи на коя дата и на кого е било връчено писмо с обратна разписка с баркод 610001466679.

В отговор постъпи писмо вх. № 5547/16.05.2018г., видно от което куриерът посочва, че пощенската пратка е била доставена на 05.02.2018г. на регистрирания получател, за което е приложил извлечение от протокол за предаване на пратки на куриер, видно от който срещу пратката с посочения баркод е отбелязано, че тя е връчена на 05.02.2018г., 11,15часа, написано е името С.С.и е наличен положен подпис.

При тези фактически данни съдът приема, че процесната заповед е била връчена на нейния адресат на дата 05.02.2018г., поради което подаването на жалбата на 07.03.2018г. с явява извън установения законов 14-дневен срок.

Възражението на страната, че пощенската пратка не е била получена от нея съдът счете за неоснователно. Пощенският оператор представи извлечение от протокол за извършеното връчване, в което е отбелязано името на получателката и е положен подпис. Обратната разписка (л.21) е аналогично оформена с името на жалбоподателката и наличие на подпис. Няма пречка името на получателя да бъде изписано и от връчителя. Възражението, че положеният подпис не е нейн се опровергава от вписването в протокола на куриера, че пратката  е била връчена именно на С.С.. Неоснователно е и възражението, че не ставало ясно какво съдържа пратката, респ. дали с нея е била изпратена именно процесната заповед. В обратната разписка е отбелязано, че съдържа „06-303 31.01.18“ и това е изходящия номер на процесната заповед, поради което не възниква съмнение, че е съдържала именно административния акт.        

            Съобразно горните фактически данни следва да се приеме, че жалбата против  Заповед № РД-25-138/31.01.2018г. на директора на РЗОК Бургас е депозирана извън установения 14-дневен срок, поради което, като просрочена, следва да се остави без разглеждане.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина Д-р С.Т.С.“ ЕООД, гр.Бургас против Заповед № РД-25-138/31.01.2018г. на Директора на РЗОК Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 651/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: