Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   974               от 19.05.2016 г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 651 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите (КЗП) против Решение № 33/ 22.02.2016 г., постановено по НАХД  438/2015 г. на Районен съд Айтос, с което е отменено Наказателно постановление № 36532/20.04.2015 г., издадено от касатора, с което на „Адена трейд“ ЕООД за нарушение по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за изискванията за етикиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (НЕУПСЕПСЕОКЕДР) на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и несе представлява.

Ответникът по касация – „Адена трейд“ ЕООД, ЕИК 102903789, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. „Ген. Гурко“ №2А се представлява в съдебно заседание от управителя на дружеството М.А. Щ., който оспорва жалбата и иска от съда да потвърди атакуваното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване като излага съображения в тази връзка.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Айтос е образувано по жалба на „Адена трейд“ ЕООД против Наказателно постановление № 36532/20.04.2015 г., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „КП” при КЗП, с което на търговеца за нарушение чл. 6, ал. 1 от НЕУПСЕПСЕОКЕДР на основание чл. 233, ал. 2 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Айтос е отменил процесното наказателно постановление като е приел, че в един и същи ден са констатирани взаимоизключващи се обстоятелства, като е сравнил различни наказателни постановления. Освен това според районния съд са налице и съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Решението на Районен съд Айтос е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай посочените в касационната жалба доводи са основателни.

За да постанови оспореното решение районният съд е обсъдил едновременно две наказателни постановления – процесното, с което е сезиран № 36532/20.04.2015 г. и наказателно постановление № 36531/20.04.2015 г., с което не е сезиран и което въпреки че е издадено от административнонаказващият орган във връзка със същата проверка няма нищо общо с предмета на нарушението. Районният съд не е изяснил достатъчно пълно  фактическата обстановка поради което е достигнал до неправилния извод за наличието на взаимоизключващи се обстоятелства. Следвало е първата инстанция да съобрази факта, че всяко от тези постановления касае различно нарушение, извършено от търговеца, като в този случай наказващият орган правилно е приложил нормата на чл. 18 от ЗАНН съгласно която когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях.

На следващо място основателно е оплакването на касатора, че е без значение кой точно е сезирал административния орган за нарушението, след като в момента на проверката то е безспорно доказано. За настоящият съдебен състав остава неясно защо първата инстанция е изследвала и установявала колко търговски обекта има нарушителя; каква стока е била закупена от лицето, направило оплакване пред КЗП; каква е гаранцията на стоката и какви гаранционни ремонти е претърпяла същата; какъв е семейният статус на свидетелката и какви са личните взаимоотношения и здравословните проблеми на членовете на нейното семейство и други факти и обстоятелства, които са напълно ирелевантни за случая – предмет на нарушението е неизпълнението на изискването на чл. 6, ал. 1 от НЕУПСЕПСЕОКЕДР, а именно – всеки търговец е длъжен да предлага за продажба на потребителя продукти, снабдени с етикети и информационни листове на български език, които отговарят на приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.

По съществото на спора, неправилно и необосновано, първоинстанционния районен съд е приел, че в наказателното постановление – предмет на производството, образувано пред него – НП № 36532/20.04.2015 год., административнонаказващия орган е санкционирал дружеството, за това, че за посочените потребителски стоки липсва етикет, докато в другото наказателно постановление - № 36531/20.04.2015 год. е посочено, че такъв етикет е наличен. В случая, Районен съд гр. Айтос не е съобразил, че се касае за два отделни и различни по своя вид етикета, които следва да притежава съответната потребителска стока, а именно такъв по чл. 6, ал. 1 от НЕУПСЕПСЕОКЕДР, съдържащ информация за енергопотреблението на продукта и етикет по чл. 9, ал. 2 от ЗЗП, съдържащ информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба. В случая с процесното наказателно постановление дружеството е санкционирано за липсата на етикет по чл. 6, ал. 1 от НЕУПСЕПСЕОКЕДР, докато с НП № 36531/20.04.2015 год. дружеството е санкционирано за това, че наличния етикет по чл. 9, ал. 2 от ЗЗП не притежава всички изискуеми от нормата реквизити – липсва информация за производителя на стоката. Анализът на събраните в хода на производството доказателства безспорно потвърждават формирания от административнонаказващия орган извод за липсата на етикет по чл. 6, ал. 1 от НЕУПСЕПСЕОКЕДР, поради което правилно и обосновано дружеството е било санкзционирано за така допуснатото административно нарушение.

Не на последно място, настоящия касационен състав намира, че оспореното решение на първоинстанционния Районен съд Айтос е постановено и при съществено нарушаване на съдопроизводствените правила. Както вече се посочи, предмет на съдебен контрол пред районния съд е било Наказателно постановление № 36532/20.04.2015 год., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „КП” при КЗП. В мотивите на съдебния акт на развити доводи и аргументи именно по отношение на НП с № 36532/20.04.2015 год. Независимо от това, с диспозитива на Решение № 33/22.02.2016 год., постановено по НАХД № 438/2015 год., Айтоски районен съд е отменил Наказателно постановление с № 36832/20.04.2015 год., каквото не е било предмет на разглеждане. В случая не би могло да се говори за допусната явна фактическа грешка, тъй като в НПК, приложим по силата на чл. 84 от ЗАНН не е предвидена хипотезата за „явна фактическа грешка“, нито ред и условия за нейното отстраняване.

По изложените съображения, настоящия касационен състав приема, че районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от това, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 33/22.02.2016 г., постановено по НАХД  438/2015 г. на Районен съд Айтос

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36532/20.04.2015 г., издадено от  Директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                              2.