ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 651 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Риълти БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, редовно призован, не изпраща по представител.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Риълти БГ” ЕООД против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-1056/04.12.2014година и Акт за установяване на задължения по декларация №МДТ-1057/04.12.2014година на главен експерт при община Несебър, мълчаливо потвърдени от началника на отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър.

 

ПОСТЪПИЛИ са документи по опис с писмо №1852/07.04.2015 година от жалбоподателя,

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно разпореждане на съда №2100/23.04.2015година, от ответника становище по жалбата. Заявява се пощенския плик от жалбата на жалбоподателя не е запазен.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на адвокат Т., да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Запознат съм с представените от ответника документи, считам че преписката е в цялост и моля да я приемете. Заявявам, че спорът е правен, тъй като е само за изтекла давност. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми г-н съдия считам, че задълженията предмет на процесните два административна акта, дори да са били дължими са погасени по давност по съображения изложени подробно в жалбата. Възражения относно погасена давност сме направили още при обжалването на актовете по административен ред пред административния орган. Предвид изложеното моля да уважите жалбата.

Моля за разноски, за което представям списък, фактура, разпечатка и извлечение от банковата сметка.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на съдебния адрес, който е актуален.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.21 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: