ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 651 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Е., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по жалбата – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М..

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на К.В.К. срещу Ревизионен акт № 201302228/27.12.2013 г. от органа по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 79/13.03.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

В предходното съдебно заседание съдът даде възможност на жалбоподателя да представи писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

 

         АДВ. Е.: Действително установих, че три дела, които се водят, но периодите касаят 2000 г. Всичките решения, които видях са в полза на ЕТ, но касаят период преди процесния период. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Е.: Моля да уважите жалбата на жалбоподателят, като се съобразите с изложените в нея доводи. Директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  в своето решение на стр. 2 изрично е посочил, че липсват счетоводни документи за придобитите от ЕТ дрянови пръчки. Това придобиване видно от съдебно-счетоводната експертиза е станало на 30.04.2007 г. Съответно към датата на издаването на заповедта за възлагане на ревизия - 23.05.2013 г., е изтекъл абсолютно давностен срок по чл. 109 от ДОПК за образуване на ревизия за този данъчен период. Твърдим, че през този данъчен период е настъпило данъчното събитие.

Претендираме направените по делото разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

Ще представя писмени бележки, в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания ревизионен акт, който е законосъобразен и правилен. Изрично с решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас ревизионният акт в частта му, касаеща 2007 г. както и ревизиращият екип, така и административния орган са счели, че данъчното събитие е настъпило през месец януари 2011 г., когато ЕООД-то на жалбоподателя е завел в счетоводството си „ВТСК Куртеви” процесните дрянови пръчки.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: