ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 651 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Е., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по жалбата – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М..

         В залата присъства вещото лице Ж.Ж..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на К.В.К. срещу Ревизионен акт № 201302228/27.12.2013 г. от органа по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 79/13.03.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание  на 20.06.2014 г. съдът по искане на жалбоподателя е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която е изготвена и представена по делото в едноседмичен срок преди днешно съдебно заседание.

Освен това, ТД на НАП е представило изискана справка за извършените ревизии на жалбоподателя.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

Ж.Д.Ж. – ** години, българска гражданка, неосъождана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: На стр. 3 в първия абзац сте записали, че материалите се водят стойностно. Счетоводните правила допускат ли стойностно без количествено завеждане на материалите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, счетоводните правила допускат в счетоводството при завеждане на материали или стоки отразяването им по материалните сметки да става стойностно, като обаче това е допустимо само и единствено в случай, че има друга първична документация освен фактурата, която да дава информация за количеството на закупената стока или материал. Ако няма такава друга първична документация, тогава е задължително в счетоводството да се води сметката аналитично. Същото важи и при изписването им.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Материалите по сметка 302 сте записали, че всички са изписани - третият абзац на стр. 3. Всички налични дрянови пръчки са изписани от склада. Това изписване от склада е извършено количествено или стойностно?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стойностно е извършено изписването, като е конкретизиран видът на материала.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Бихте ли казали какво е основанието за вида на изписването по сметка 302?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма конкретизирано основание освен изписани материали. Протоколът от 30.04.2007 г. служи за основание за извършване на изписването от сметка 302.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Това означава, че на 01.05.2007г. тези стоки не се намират в патримониума на ЕТ?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те не се намират в склада на дружеството.

АДВ. Е.: На стр. 4 във връзка с отговора на въпрос № 3, че ЕТ не извършва дейност. Какво сте имали предвид към 09.01.2011 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към 09.01.2011 г. по представените счетоводни сметки и движението, експертизата не констатира движение на никакви стоки. Стопански операции не са извършвани към тази дата и може да се направи извод, че към 09.01.2011 г. ЕТ не е извършвал никакви дейности.

АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 4, на трети ред сте записали заприходени стоки, закупени и предоставени за ползване. Какво имате предвид закупени и предоставени?

ОТГОВОР ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По сметка 304 има заведени стоки, които са закупени с фактури от други доставчици на дружеството, а предоставени за ползване - това е основанието, въз основа на което К.К. предоставя процесните стоки – дрянови пръчки. Общата сума е мисля около 3 хиляди лева, с която са закупени стоки от доставчици.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Записано е, че в двете дружества не сте констатирали, че счетоводни операции на стр. по сметки **9 и **9/2. В подкрепа на това ли е?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При отразяване на стопанските операции в отговора на въпрос № 3 са стопански операции за покупко-продажба на дрянови пръчки от К.К. на „ВТСК Куртеви” ЕООД, т.е. между ЕТ и ЕООД няма пуснати насрещни операции – т.е., в ЕТ няма пусната счетоводна операция, която да отразява продажбата на дряновите пръчки. „ВТСК Куртеви” ЕООД има пусната операция за продажбата на дрянови пръчки. Между ЕТ и „ВТСК Куртеви” ЕООД няма счетоводна операция. Счетоводна операция има между „ВТСК Куртеви” ЕООД и ЕТ „К.” като физическо лице, както и ЕТ „Марийка – К.К.” и К.К. като физическо лице.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тази връзка бихте ли казали кога ЕООД-то е придобило собствеността върху дряновите пръчки?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ЕООД-то по документацията, която е предоставена, датата на данъчното събитие е 08.01.2011 г. По договорът, който има представен К.К. предава срещу този инвентаризационен опис материалите.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на **0 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. Е.: По делото на лист 312 е представена от ТД на НАП - Сливен справка за извършени ревизии на лицето К.К.. Считам, че тази справка е непълна, тъй като органът е представил единствено и само на физическото лице независимо от обстоятелството, че за същия период е извършена ревизия на предприятието ЕТ „Марийка – К.К.”. Ще заявя само, че видно от справката, ревизията която е извършена с посочен № на РА, с дата по ДДС е с обхват 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г., който обхват на ревизията изцяло съвпада с обхвата на настоящата ревизия. В тази връзка ще моля ТД на НАП - Бургас да бъде задължен да представи справка за извършените ревизии не само на физическото лице К.К. с ЕГН **********, но и на вписания ЕТ „Марийка – К.К.” с ЕИК 119045900.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: През 2006 г. когато е приет ДОПК, ЕТ не фигурират като задължени лица. В тази връзка ЕТ не е субект на данъчното право и след 01.01.2006 г. ревизии на ЕТ не са възлагани. Настоящият случай е точно такъв, като в тази връзка и справката подадена от ТД на НАП - Бургас отразява точно този факт.

АДВ. Е.: Ще заявя, че лицето К.К. в качеството на ЕТ ми е клиент от 10 г. и съм водил дела срещу ТД на НАП - Сливен и ТД на НАП - Бургас и с обхват на периода. Моля за отлагане на делото за представяне на тази справка с указание да бъдат представени с ревизиите на ЕТ и дружеството.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз съм сигурен, че тази справка, която е представена по делото е пълна. Ревизионни производства срещу ЕТ не са възлагани по причината, която посочих преди малко.

АДВ. Е.: Тогава при всички случаи в Окръжен съд - Бургас и Административен съд – Бургас са останали следи от делата, които са водени. Аз ще го установя и ще го докажа това нещо. Ще представя решенията на Върховния съд.

 

Съдът във връзка с изявленията на страните в днешно съдебно заседание намери, че не следва да задължава ТД на НАП да представя нова справка за това какви ревизии са извършени на К.К. в качеството му на ЕТ за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2013 г., но следва да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира писмени доказателства в подкрепа на твърденията си, че такива ревизии действително са извършени.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената справка от ТД на НАП – Бургас, находяща се на лист 312 и 314 от делото.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира посочените от него писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2014 г. – 10,50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: