ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 20.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На двадесети юни                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 651 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Е., надлежно упълномощен.

         За ОТВЕТНИКА по жалбата – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба на К.В.К. срещу Ревизионен акт № 201302228/27.12.2013 г. от органа по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 79/13.03.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил пълната преписка по издаването на обжалвания акт.

Постъпила е допълнителна жалба от жалбоподателя, чрез пълномощник адв. С. Е.. В нея са направени твърдения и възражения, както и доказателствени искания. 

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Поддържам направените изявления в допълнителната жалба. Поддържам исканията, които съм направил в становището си в писмен вид.

Моля да бъде задължен ответника да представи справки и да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с въпросите, поставени в допълнителната жалба от 16.06.2014 г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза. Възразявам относно искането по т. 1, тъй като е поискано да бъде представена справка за извършените ревизии на К.В.К., като следва да заявя, че на същия са връчени всички актове за извършените ревизии и ако същия желае да се ползва от тези факти и данни би могъл да ги представи в досъдебното производство.

АДВ. Е.: Моят клиент не ги пази, тъй като същите са влезли в сила. Тези доказателства са необходими във връзка с възражението по чл. 133 от ДОПК, че възлагането на ревизии за същия период следва да бъде извършено от директора на ТД на НАП, а не от директора Дирекция „Ревизии”. От уточненията, между страните - ЕТ и приходната администрация в последните 5 години бяха образувани различни дела за различни данъчни периоди, включително и настоящото производство.

 

С оглед исканията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адв. Е. в нарочната молба, наречена допълнителна жалба. Експертизата да се извърши от вещото лице Ж.Ж. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

         ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП Бургас да представи справка за извършените ревизии на К.В.К., ЕГН ********** за периода от 01.01.2007 - 31.12.2013 г. с посочване на заповедите за назначаване на ревизии, ревизирания период и видовете данъци, за които са извършени ревизиите.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014 г. от 10,10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: